Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:51 λαθρομετανάστες ανάμεσα σε κατεψυγμένες σαρδέλες!!!Σήμερα και περί ώρα 08:40 το πρωί,εντοπίσθηκαν στην Πύλη λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας,από άντρες του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών 51(!!!) άτομα άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη εντός φορτηγού οχήματος με Βουλγάρικες πινακίδες καθώς και τον οδηγό αυτού, το οποίο μετέφερε κατεψυγμένες σαρδέλες με προορισμό την Ιταλία.Προανάκριση διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενιτσας. 

epirus gate

Στα 35 χρόνια σύνταξη και για τους ένστολους.

Κατατέθηκε αιφνιδιαστικά από την κυβέρνηση, τροπολογία που αφορά στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών.
Η τροπολογία προβλέπει ότι όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας  θα συνταξιοδοτούνται με 35 πραγματικά έτη  υπηρεσίας, συν πέντε πλασματικά, ανάλογα με την υπηρεσία τους, στα 53 τους χρόνια.
Διαβάστε το σχέδιο της τροπολογίας:


ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
"ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Άρθρο... [1]
1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους ή το δικαίωμα απόληψης και καταβολής της σύνταξης.
2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1½) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4½) επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014 η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη.
3. Το δικαίωμα απόληψης και καταβολής της σύνταξης, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου σχετικές διατάξεις. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014, ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) και του άρθρου 1 του νόμου 3029/2002. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Εξαιρουμένων των κατηγοριών προσωπικού των προηγουμένων παραγράφων, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης και αυτή καταβάλλεται εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ο χρόνος που λογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
5. Εξαιρουμένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2, η σύνταξη όσων απομακρύνονται από την ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος απόληψης σύνταξης, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας.
6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) τροποποιείται ως εξής: «Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της παρ. 1 γίνεται μόνο εφόσον αυτοί που διατέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.» Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) τροποποιείται ως εξής: «Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται μόνο εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν πραγματική στρατιωτική υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών.»
Άρθρο... [2]
1. Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του νόμου 1848/1989 που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με χρήση των διατάξεων του νόμου 1680/1987, που χώρισε ασφάλιση στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στα ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σ’ αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.
2. Οι έφεδροι εξ εφέδρων Αξιωματικοί του άρθρου 53 του νόμου 833/1937 ασφαλίζονται στο δημόσιο και αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης και οι μόνιμοι Αξιωματικοί, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο χρόνος ασφάλισής τους, ενώ είχαν τη στρατιωτική ιδιότητα, σε άλλα Ταμεία πλην εκείνων των Ενόπλων Δυνάμεων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.
3. Τα πρόσωπα του άρθρου 7 του νόμου 2084/1992 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί και προαιρετικά σε άλλου ασφαλιστικούς φορείς συναφούς με την απόκτηση νέας ιδιότητας, χωρίς χρονικό περιορισμό, με δήλωση και καταβολή σε αυτούς του συνόλου των εισφορών από τους ασφαλισμένους. Τυχόν εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων για χρόνο που συμπίπτει με το χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο συμψηφίζονται με τις εισφορές όσων επιλέξουν την προαιρετική ασφάλιση στους φορείς αυτούς.
4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες αυτών που έχουν αποβιώσει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της υποβολής της αίτησης μήνα.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
“ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟY ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣH
Με την προτεινόμενη προσθήκη-τροπολογία ρυθμίζεται η συνταξιοδοτική κατάσταση των στρατιωτικών (στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος) κατά τρόπο εναρμονισμένο με τις νέες ρυθμίσεις που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του στρατιωτικού επαγγέλματος. Συγκεκριμένα:
Με το άρθρο 1

Μα γιατί η “πράσινη διακυβέρνηση” δεν σταυρώνει την αμαρτωλή “δεξιά” Ασπίς ώστε να αποζημιωθεί ο κόσμος;

Αντ’ αυτού, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σαχινίδης… Έφερε σχέδιo νόμου για να πληρώνει ο ασφαλισμένος 1.5% παραπάνω για την ΑΣΠΙΣ!

Το οποίο βέβαια δεν έχει καμμία ισχύ για τους εξαπατημένους αφού ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να αναλάβει τη συνέχιση των συμβολαίων!
Το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει ο Φ.Σαχινίδης για τις ασφαλιστικές είναι κάτι περισσότερο από απαράδεκτο αφού βάζει τον κόσμο να πληρώνει επιπλέον 1,5% εισφορά στα συμβόλαια του έτσι ώστε να αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ!
Δηλαδή ο κόσμος θα πληρώσει τα χρήματα που έφαγε ο Παύλος Ψωμιάδης με ευθύνη την εγκληματική αμέλεια του κράτους και των μηχανισμών της. Το άλλο φοβερό που περνάει στο νόμο είναι ότι η “Εθνική τράπεζα” που δεν ξέρει από αυτά τα θέματα θα αναλάβει τον ρόλο της εποπτικής αρχής αφού καταργείται η ΕΠΕΙΑ.

Βάζετε ένα στοίχημα ότι με το που χάσει η “οικογένεια” την εξουσία το σκάνδαλο θα λυθεί σε χρόνο μηδέν; Η “Ασπίς”, οι Offshore και η “Νέα Διακυβέρνηση”


olympia.gr

Έπιασε την κουτάλα ο γνωστός φίλος του Νίκου Παπανδρέου, Σεφερτζής

Για όσους δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει ή δεν γνωρίζετε την ιστορία, με δυό λόγια ο Αστακός ήταν να γίνει εμπορικό διακομετακομιστικό λιμάνι. Όλα καλά κι όλα ωραία μέχρι εδώ, θα γινόταν μια τεράστια επένδυση, θα έρχονταν κεφάλαια από το εξωτερικό, θα δημιουργούνταν ένα σωρό θέσεις εργασίας, όλη η οικονομία της ευρύτερης περιοχής θα έπαιρνε μπροστά, όλα καλά κι όλα ωραία…

Μετά όμως, o βασικός επενδυτής που ήταν η QPI (Qatar Petroleum International) (δώστε έμφαση στο Petroleum) αποφάσισε να μετατρέψει τον Αστακό σε επίκεντρο ενεργειακών δραστηριοτήτων και μάλιστα με εγκαταστάσεις στην ανώτατη κατηγορία επικινδυνότητας και ασφάλειας…
Θα σας πω τι εννοώ: Θέλουν να κάνουν μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και να χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το LPG (Liquefied petroleum gas)…
Εντάξει ρε φίλε θα μου πείτε, φυσικό αέριο θα χρησιμοποιήσουνε οι Άραβες, πράσινη ανάπτυξη δεν θες; Πού το βλέπεις το κακό;

Αμ δεν είναι έτσι φίλοι μου, το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι το LNG, τούτο εδώ, το LPG είναι το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο, που τους «περισσεύει» από την επεξεργασία πετρελαίου στο Κατάρ. Σήμερα αναγκάζονται να το καίνε, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα ρύπων (το οποίο από το 2013 θα επιφέρει και πρόστιμα)!!!

Η WWF το αναφέρει σαν: «καύσιμο υψηλής επικινδυνότητας και προφανώς ρυπογόνο»…

Καταλάβατε αδέρφια; Για νεκροταφείο των σκουπιδιών τους θέλουν τον Αστακό, για χωματερή των πετρελαϊκών αποβλήτων τους!!!

Ε τότε θα μου πείτε, θα αναλάβει το πράσινο ΠΑΣΟΚ, με μπροστάρισσα την πράσινη Μπιρμπίλη και θα τους δώσει ένα γερό μάθημα!!!

Εμ, ξέρετε κι εδώ υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, βλέπετε ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας στην Ελλάδα και ο άνθρωπος που κινητοποίησε τις διαδικασίες για τη σύσταση της κοινοπραξίας του Αστακού, αλλά και την έκδοση αδειών είναι ο γνωστός επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής…

Ε και; Ε, πώωως, βλέπετε μιλάμε για τον πρώην επικοινωνιακό σύμβουλο του Δρυ, που μετά έγινε επικοινωνιακός σύμβουλος του τωρινού Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου και συμπτωματικά είναι και κολλητός φίλος του πρωθυπουργικού αδελφού, του Νίκου!!!

Πώς λέει ο ποιητής; «Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια»!!!

Ελλάδα, το παγκόσμιο πείραμα…


Μέρα με τη μέρα καθίσταται πλέον εναργέστερη η εικόνα του παγκόσμιου πειράματος που λαμβάνει χώρα σε βάρος της πατρίδας μας και άλλων χωρών που βρέθηκαν – ή τεχνηέντως οδηγήθηκαν-  σε οικονομική δυσπραγία για διάφορους λόγους η καθεμιά.
Στην καθ’ ημάς πραγματικότητα, αν κάνουμε μια σύντομη στο πρόσφατο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες με συγκεκριμένο σκοπό και σε απολύτως συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλοι θυμόμαστε –τουλάχιστον οι έχοντες κάποια ηλικία- τον αλόγιστο δανεισμό στη δεκαετία του ’80, τότε που το ΠΑΣΟΚ <<έδωσε λεφτά στον κόσμο>> με θεαματικές αυξήσεις στους μισθούς, με χορήγηση χαριστικών συντάξεων, με απίθανα επιδόματα, με γενναίες επιδοτήσεις, που αφενός του παγίωσαν την εκλογική βάση (και πελατεία) , αφετέρου κατέστησαν τη χώρα πελάτη του διεθνούς τραπεζικού κατεστημένου.
Ακολούθησαν κρατικοποιήσεις επιχειρήσεων –με δανεικά πάντα λεφτά- που ενίσχυσαν τότε το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ έναντι του λαού, για να κατασταθούν λίαν συντόμως <<προβληματικές>> και να πωληθούν όσο-όσο σε ημετέρους ( οι οποίοι επιχορηγήθηκαν κιόλας!) , δημιουργώντας έτσι μια νέα αριστοκρατία <<πράσινων>> επιχειρηματιών που χαρτζιλικώνουν και το κόμμα και μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα, διαπλεκόμενοι άπαντες σ’ ένα απίστευτο αλισβερίσι διαφθοράς.
Εν συνεχεία, αφού δαιμονοποιήθηκε κάθε κρατική επιχειρηματική δράση και συκοφαντήθηκε ασύστολα από τα Μέσα Μαζικής Παραπληροφόρησης (ως οικονομικώς ασύμφορη, μη ανταγωνιστική, αντιπαραγωγική κ.λ.π) , άρχισε ο κύκλος των αποκρατικοποιήσεων –πωλήσεων- (κοινώς ξεπούλημα) του <<φιλέτου>> , όπως οι ίδιοι πολιτικοί μας ευστόχως αποκάλεσαν, τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας: ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ. Έτσι αποστεώθηκε πλήρως η ελληνική οικονομία από κάθε σοβαρή οικονομική δραστηριότητα.
Εκ παραλλήλου, η αγροτική παραγωγή συρρικνώθηκε, η γη εγκαταλείφτηκε, ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε, αφού το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε στα ύψη και οι τιμές των προϊόντων κατρακύλησαν στο έρεβος. Η καλλιέργεια της γης έχει πλέον καταστεί ασύμφορη, το αγροτικό μεροκάματο είναι πενιχρότατο, άρα εξέλιπε κάθε λόγος ενασχόλησης με την ύπαιθρο.
Προς τούτοις δε ο έλληνας κλήθηκε επανειλημμένως να καταθέσει τις οικονομίες του για να αποσύρει το <<παλιό>> του αυτοκίνητο και να επιδείξει τοιουτοτρόπως την ευαισθησία και την έμπρακτη αλληλεγγύη του στον αγώνα για το περιβάλλον που νοσεί σοβαρά (επειδή το μολύνουν άλλοι!) , ασχέτως αν τα κεφάλαια που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες δε θα επαναπατρισθούν ποτέ, θα αναπαυθούν όμως στις τράπεζες των τοκογλύφων που σήμερα μας δανείζουν με 5% (και με χίλια παρακάλια)
Επιπλέον, όλοι είδαμε τις όποιες οικονομικές μας να μειώνονται δραματικά αφού αφενός τα επιτόκια καταθέσεων πρακτικά μηδενίστηκαν, για να ευνοηθούν οι τραπεζίτες –που μας δανείζουν με τα δικά μας λεφτά και με επιτόκια δυσβάσταχτα- και αφετέρου ο πληθωρισμός –όχι ο επίσημος, αλλά αυτός που κάθε μέρα καταγράφουμε εμείς στο πορτοφόλι μας- ροκάνισε και εξακολουθεί να ροκανίζει κάθε χρηματικό διαθέσιμο.
Υπό αυτές τις συνθήκες οδηγηθήκαμε στη <<λύση>> του χρηματιστηρίου για να χαθούν ως δια μαγείας άλλα 33 τρισεκατομμύρια δραχμές, γιατί έτσι το θέλησαν τα <<παπαγαλάκια>> που έχουν και όνομα και επώνυμο και σε αξιώματα υψηλότατα θήτευσαν και τα ιδρύματα τους χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του, ενώ θα έπρεπε να έχουν εγκλειστεί σε άλλου είδους ιδρύματα…
Και μετά ταύτα, το ευρώ! Η μεγαλύτερη κομπίνα που επινοήθηκε ποτέ, για να γονατίσει παντελώς τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το εφεύρημα που κατάργησε την αστική τάξη, που διέλυσε τα ελληνικά νοικοκυριά, που βύθισε στην απελπισία τον άνθρωπο του καθημερινού μόχθου. Αυτό το εξάμβλωμα κλήθηκε με τρόπο πανηγυρικό ο Έλληνας να το αγοράζει προς 341 δρχ. το ένα! Και ήρθε η καταστροφή: η οικονομία τόσο η οικιακή όσο και η κρατική κυριολεκτικά εκτροχιάστηκε.

Είναι τυχαίο; Τα τρία αδέλφια Παπαρσένου απλά και αξιοκρατικά (!!) επικεφαλής σε Δημόσιους Φορείς!Ο πρώτος αδελφός λέγεται Γιώργος Παπαρσένος και το Φλεβάρη διορίστηκε από το ΠαΣοΚ Διευθύνων Σύμβουλος στο εθνικό φορέα του φυσικού αερίου, τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ (διαχείρηση δις Ευρώ).
Ο δεύτερος, ο Αλέξανδρος Παπαρσένος διορίστηκε το Γενάρη από το ΠαΣοΚ Πρόεδρος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - διαχείρηση δις Ευρώ).Και ο τρίτος, ο Αχιλλέας Παπαρσένος ορίστηκε Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γενεύη (Διπλωματικός παράδεισος).Φανταζόμαστε πως και οι τρεις αδελφοί απέστειλαν βιογραφικά στους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης Παπανδρέου και επικράτησαν μεταξύ χιλιάδων υποψηφίων, στις κορυφαίες αυτές θέσεις λαμβάνοντας κάθε μήνα αποδοχές που οι περισσότεροι επιστήμονες δεν βλέπουν ούτε σε ένα έτος!Άραγε ο Παπανδρέου έχει κόψει τους μισθούς των Προέδρων δημόσιων φορέων και Διοικητών όπως είχε υποσχεθεί;Τι θα πράξει η κυβέρνηση με αυτή τη κορυφαία πρόκληση οικογενειοκρατίας και νεποτισμού;Γιατί για να ΄χουν διοριστεί σε θέσεις - ΦΙΛΕΤΟ και οι τρεις αδελφοί Παπαρσένου, αναρωτιόμαστε πόσοι ακόμη συγγενείς της οικογένειας τους με άλλο επίθετο ή εξ αγχιστείας πληρώνονται από τα κρατικά ταμεία.

Άδωνις Γεωργιάδης :Αισθάνομαι την ανάγκη και ως πολιτικός και ως ιστορικός, να δώσω συγχαρητήρια στην αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό


Απόσπασμα ομιλίας του κ. Αδωνη Γεωργιάδη στην ολομέλεια της Βουλής (2/7/2010)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι αισθάνομαι την ανάγκη και ως πολιτικός και ως ιστορικός, να δώσω συγχαρητήρια στην αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή των Ελλήνων είπε, επιτέλους, ορισμένα πράγματα που Πρωθυπουργοί εδώ και τέσσερις δεκαετίες αρνούνται να πουν προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.

Σχόλια
Τα σχόλια δικά σας....

Μας οδηγούν στον πρώτο μεγάλο πόλεμο του 21ου αιώνα;;

Mια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε η δημοσιογράφος Ελένη Σκόπη από τον γεωπολιτικό αναλυτή τάσεων Gerald Celente, αποδίδει σημαντικές προβλέψεις του ιδίου για την κατάσταση στον πλανήτη γενικότερα και στην Ελλάδα ειδικότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις/προβλέψεις του (που παρεμπιπτόντως πάντα επαληθεύονται) σύντομα θα οδηγηθούμε στον πρώτο μεγάλο πόλεμο του 21ου αιώνα, και θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές -- εξεγέρσεις σ'όλον τον κόσμο, μετά τα άδικα μέτρα αφαίμαξης της εργατικής τάξης για να ανταπεξέλθουν τα κράτη και οι τράπεζες σε τεράστια χρέη που δημιουργήθηκαν από τις απίστευτες λεηλασίες των μεγαλο-λαμογιών.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Να Γελάσουμε και λίγο : Κομματικοί Συνδικαλιστές...

Παρασκευή σήμερα .

Να μήν επικεντρωθούμε στα σοβαρά θέματα όπως το προηγούμενο αλλά να γελάσουμε και λίγο.

Οι ΑΔΕΚΑΣΤΟΙ συνδικαλιστές που (όλως ΤΥΧΑΙΩΣ...) ανήκουν στην ΠΑΣΚΕ σε σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα στο Μαξίμου υπό προεδρία του Πρωθυπουργού λέγεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ΑΥΞΗΣΕΙΣ στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας !!!

Σύμφωνα με το Site Antinews οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές !!!

θα κινούνται στα όρια του ευρωπαϊκού πληθωρισμού τα επόμενα δύο έτη...

Να θυμίσουμε μόνο ότι ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός κινείται στα όρια του 1%-1,5% ενώ ο ελληνικός τρέχει με ρυθμό 6%.

Δεν ξέρω γιατί  αλλά μου είχε φανεί "Περίεργο" όταν πρίν μερικές μέρες κυκλοφορούσε από διάφορα παπαγαλάκια (ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ο Κυβ. Εκπρόσωπος !!!) ότι επίκειται Το «πάγωμα» των μισθών για τρία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα (Σύντομο Ανέκδοτο : Ελεύθερη Οικονομία στην Ελλάδα...)...

Πρώτα ψηφίζουμε το μνημόνιο και μετά αποχωρούμε.....

Ακολουθεί απόσπασμα συνέντευξης του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. Καρατζαφέρη, στην εκπομπή «άκρως ραδιοφωνικό και απόρρητο» στους δημοσιογράφους Παναγιώτη Τσούτσια και Τάκη Σαράντη στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ, 105,8.
«Τα μέτρα που επιβάλλονται από την Τρόϊκα αποσκοπούν στο να εξισορροπήσουν την κατάσταση στα δημοσιονομικά ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή των δανείων. 
Υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της ανάπτυξης η οποία μπορεί να μας εξασφαλίσει την έξοδό μας από την κρίση ταυτόχρονα με την αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας.
Να επιστρέψουμε την πρώτη δόση του δανείου και να αποχωρήσουμε από το Μνημόνιο βαδίζοντας τον δικό μας δρόμο. Και το προτείνω αυτό βλέποντας πως πολλά μέτρα της κυβέρνησης επιβάλλονται με άλλοθι το ΔΝΤ ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι»
«Δεν θα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό. Θεωρούμε πως είναι μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια με περιορισμένη χρονική διάρκεια ζωής. Εμείς ως ΛΑ.Ο.Σ. έχουμε καταθέσει πρόταση για ένα νέο ασφαλιστικό που λύνει δια παντός τα χρονίζοντα προβλήματα. Προβλέπει έναν ασφαλιστικό Φορέα, κατάργηση των ενσήμων ενώ το ποσό που καταβαλλόταν για ένσημα να μεταφέρεται ως αύξηση στον μισθό του εργαζομένου».
Σχόλιο:
Σαν να μη μας τα λέει καλά ο κ. Καρατζαφέρης...
Αφού ψήφισε το μνημόνια και τα επαχθή, αποικιοκρατικά μέτρα και όρους, τώρα μας προτείνει να πληρώσουμε την 1η δόση και να φύγουμε.
Τα μέτρα λέει επιβάλλονται με άλλοθι το μνημόνιο. Όμως τα μέτρα στην συντριπτική τους πλειοψηφία περιέχονται τόσο στο πρόγραμμα σταθερότητας όσο και στο μνημόνιο-νομοσχέδιο που ψηφίστηκε.

Ο Σαμαράς κατάφερε μέσα σε 7 μήνες ό,τι δεν κατάφερε ο Καραμανλής σε 12 χρόνια


Τα περασμένα Χριστούγεννα, σε μια παρέα φίλων από τα παλιά που γκρίνιαζαν για την κατάσταση που υπήρχε τότε στη ΝΔ και πρότειναν διάφορες λύσεις, ο Αντώνης Σαμαράς, αφού τους άκουσε όλους προσεκτικά,  είπε μια φράση που λίγοι από τους παρευρισκομένους περίμεναν να δικαιωθεί: «Εγώ έχω μπροστά μου μια σκακιέρα και κάνω τις κινήσεις μου. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι το καλοκαίρι το αεροπλάνο θα έχει απογειωθεί και μάλιστα χωρίς να το καταλάβουν όσοι μας πολεμάνε…».
Μπορεί λοιπόν σήμερα ο καθένας να έχει τις απόψεις του, να διαφωνεί με μια πολιτική επιλογή, ή ένα πρόσωπο. Κανείς όμως αντικειμενικός παρατηρητής δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Σαμαράς μέσα σε πολύ σύντομο πολιτικά διάστημα:
- Παρέλαβε μια ισοπεδωμένη Νέα Δημοκρατία, εξερχόμενη από μια βαριά ήττα, και την έκανε να σταθεί στα πόδια της εν μέσω μάλιστα σφοδρότατων επιθέσεων από το ΠΑΣΟΚ και τα εξαπτέρυγά του.
- Ξανάδωσε στη ΝΔ ιδεολογικό στίγμα.
- Απάλλαξε το κόμμα από τα γνωστά βαρίδια , τα τζάκια και τις βαρωνίες.
- Κατάφερε να ενώσει τη ΝΔ, έτσι ώστε να μπορέσει τώρα να την βγάλει από την εσωστρέφεια παρουσιάζοντας στο λαό την πολιτική και οικονομική πλατφόρμα για την απαλλαγή από το Μνημόνιο και τις συνέπειές του (7 Ιουλίου)
Η σημερινή  εκλογή της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ είναι ενδεικτική, άλλωστε, σε πείσμα όσων έλεγαν τα εξαπτέρυγα και τα παπαγαλάκια τους της σύνθεσης και συσπείρωσης όλων των δυνάμεων της ΝΔ που επέτυχε ο Σαμαράς:
Πρώτον,  ανέδειξε ως Αντιπροέδρους του κόμματος δύο μετριοπαθείς πολιτικούς (τον κ. Δήμα και τον κ. Αβραμόπουλο) οι οποίοι κάθε άλλο παρά ανήκουν στην δική του σχολή σκέψης.
Δεύτερον, προώθησε την ανάδειξη ενός γραμματέα του κόμματος (Α. Λυκουρέντζος) που δεν ανήκει στην δική του παλαιά φρουρά, όπως θα είχε κάθε δικαίωμα να κάνει.
Τρίτον, η νέα Εκτελεστική Γραμματεία σηματοδοτεί δύο κυρίως πράγματα: την ανανέωση του κόμματος και την γεωγραφική εκπροσώπηση όλου του δυναμικού του.
Η Αθανασία Κακαλή (38 ετών) είναι δήμαρχος του ακριτικού Σουφλίου
Ο Δημήτρης Πτωχός (Μεσσηνία- 31 ετών) είναι απόφοιτος του ΜΙΤ και αναπληρωτής γραμματέας νέων τεχνολογιών

e-επιλογές της 2/7/2010


 

 

 

 

 

 

Μας πάνε για χρεοκοπία;


Αντιπρόεδροι της Ν.Δ. Στ. Δήμας - Δημ. Αβραμόπουλος

Ολι Ρεν: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο "ελεγχόμενης χρεοκοπίας"

Υπάρχουν Δημόσιοι Υπάλληλοι με καταθέσεις μεγαλύτερες από τον Ακη...

Να Γελάσουμε και λίγο : Κομματικοί Συνδικαλιστές...

Έχει αλλάξει ο ορισμός του σκανδάλου;;

Αυτό το διάβασε κανείς, πριν το υπογράψει;;

Είναι τυχαίο; Τα τρία αδέλφια Παπαρσένου απλά και αξιοκρατικά (!!) επικεφαλής σε Δημόσιους Φορείς!

Ν.Νικολόπουλος: Έχουμε πτωχεύσει σε πολιτική και κοινωνική ευαισθησία αλλά είμαστε πάμπλουτοι σε αδιαφορία!

Ελλάδα, το παγκόσμιο πείραμα…

Η υποκρισία περισσεύει στο ΠΑΣΟΚ και τα δεκανίκια του

Έπιασε την κουτάλα ο γνωστός φίλος του Νίκου Παπανδρέου, Σεφερτζής

Εσείς τι λέτε; Τα συνδικάτα πολεμούν ή βοηθούν το ΠΑΣΟΚ;

Μα γιατί η “πράσινη διακυβέρνηση” δεν σταυρώνει την αμαρτωλή “δεξιά” Ασπίς ώστε να αποζημιωθεί ο κόσμος;

Που είναι οι πανεπιστημιακοί μας;; Οέο.


Τα συνδικάτα πολεμούν ή βοηθούν το ΠΑΣΟΚ;


Ο Σαμαράς κατάφερε μέσε σε 7 μήνες ό,τι δεν κατάφερε ο Καραμανλής σε 12 χρόνιαΠαρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Κάποιοι δεν πάνε και τόσο συχνά στην εκκλησία...

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ σήμερα μίλησε στο ραδιόφωνο «Βήμα FM».
Ο κ. Καρατζαφέρης εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, και σχολίασε τους χαρακτηρισμούς του περί εξαπτέρυγων. «Δεν αποδέχομαι τον όρο "εξαπτέρυγο" από τον κ. Σαμαρά. Να του θυμίσω πως τα "εξαπτέρυγα" χρησιμοποιούνται στις κηδείες, αν μπορεί να αντιληφθεί ότι με τη στάση που κρατά οδηγείται στον πολιτικό του θάνατο. Αυτό που επιμένω και ζητώ είναι ότι μια κυβέρνηση οικουμενικής αντίληψης είναι η μόνη λύση ώστε να ξαναβρούμε σαν χώρα τον δρόμο της ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά. (ΑΠΕ)
Για να δούμε όμως τι είναι τα εξαπτέρυγα και που χρησιμοποιούνται.
Τα στοιχεία τα βρήκαμε από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, στο γλωσσάρι του ορθόδοξου ναού ( http://www.orthodoxosnaos.org/8.htm )

- Εξαπτέρυγα: Μεταλλικοί δίσκοι με ανάγλυφες παραστάσεις αγγέλων με έξι φτερά. συμβολίζουν τους αγγέλους οι οποίοι αοράτως είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
- Λαμπάδες: Δύο κεριά σε ψηλά ξύλα που είτε μόνα τους ή με τα εξαπτέρυγα χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία των ιερών ακολουθιών.
- Μεγάλη Είσοδος: Είναι η μεταφορά των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα διαμέσου του ναού. Ο ιερέας κρατώντας τα τίμια δώρα βγαίνει από τη βόρεια πύλη συνοδευόμενος από λαμπάδες και εξαπτέρυγα που συμβολίζουν την παρουσία των αγγέλων.

Όπως διαπιστώσατε τα εξαπτέρυγα μαζί με τις λαμπάδες χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία των ιερών ακολουθιών και στην μεγάλη είσοδο.
Δεν χρησιμοποιούνται μόνο στις κηδείες !!!
Μάλλον μερικοί δεν πηγαίνουν πολύ συχνά στην εκκλησία ή δεν τα έχουν μάθει καλά...

Η υποκρισία περισσεύει στο ΠΑΣΟΚ και τα δεκανίκια τουΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αίσθηση του χρήματος;

      ''Εξαιρετικά χαμηλό (1.800€ /χρόνο) '' θεωρεί το ΠΑΣΟΚ  το ποσό εξαγοράς σε ό,τι αφορά στο χρόνο σπουδών . Όλα αυτά αναφέρονται στην  ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ    '' 28 ερωτήσεις & απαντήσεις για το Ασφαλιστικό (ερώτηση  19)΄΄. Δηλαδή αν κάποιος σπουδάσει 4 έτη το συνολικό ποσό είναι 4χ1800=7200.  
Αν το ποσό αυτό θεωρείται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ τότε η βασική σύνταξη των 360 ευρώ/μήνα και τα 500 ευρώ της μαθητείας  τί είναι;
19. ΕΡΩΤΗΣΗ:  Από πότε θα ισχύσει ο συνδυασμός 40 χρόνια ασφάλισης και 60 έτη όριο ηλικίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από 1.1.2011 και σταδιακά έως το 2015. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος συμπληρώνει αυτές τις δύο προϋποθέσεις παίρνει πλήρη σύνταξη. Εν προκειμένω βέβαια προβλέπουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου εργασίας εκ των οποίων τα κάτωθι είναι χωρίς εξαγορά: πλασματικός χρόνος μητέρων (βαρύνει το Ταμείο), κύηση και λοχεία, επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια. Εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσό εξαγοράς σε ό,τι αφορά στο χρόνο σπουδών (1.800€ το χρόνο).

Το ποσοστό του “κανένα” θα αποκτήσει ονοματεπώνυμο;

Αγαπητέ Φάκτορα,
Πρέπει να σου πω ότι εδώ και μήνες, δηλαδή από τότε που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, παρακολου8ώ το antinews φανατικά γιατί έχει καλό φόρουμ ιδεών. Ύστερα από μακρόχρονη ένταξη (όχι κομματική) στον ευρύτερο  ανανεωτικό χώρο της αριστεράς νιώθω εδώ και χρόνια εκτός και θα έλεγα ότι ο κανένας είναι ο χώρος μου. Δεν είμαι η μόνη, είδες τα ποσοστά του. Θεωρώ ότι το παρόν πολιτικό σκηνικό έχει χρεοκοπήσει, απλώς ανακυκλώνεται και αναμασά τον εαυτό του. Φοβάμαι, ό,τι και να κάνουν έχουν αποτύχει όλα και έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία. Το ζητούμενο είναι ένας πολιτικός οργανισμός που θα υπηρετήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, ένας οργανισμός που θα αποτελείται από αδιάφθορους, αδέκαστους, δημιουργικούς και άξιους πολίτες με αίσθημα ευθύνης.
Ουτοπία; Ίσως, αλλά αυτό το σύστημα θα ακολουθήσει ο κόσμος.
Παρακολουθώ τον Σαμαρά από την αρχή της πορείας του στη ΝΔ  και βέβαια θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά περιμένω τη συνέχεια. Συγκεκριμένες προτάσεις για την έξοδο και όχι υποσχέσεις, «θα» και γενικά. Ο κόσμος καίγεται αυτή την ώρα. θέλω να ακούσω το πότε και το πώς θα απαλλαγούμε, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Επειδή παρακολουθώ γενικά το διαδίκτυο, υπάρχουν κινήσεις πολιτών αλλά μένει να δούμε τη συνέχεια.
Αυτές οι περίφημες γερμανικές αποζημιώσεις γιατί ξεχάστηκαν; Υπολογίζονται σε ένα τρις περίπου. Είδα τυχαία ένα βίντεο από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Κοζάνης πολίτες να έχουν επεξεργασθεί τόσο το μνημόνιο όσο και τον τρόπο απεγκλωβισμού από το ΔΝΤ.

Συνταξιούχος της Ολυμπιακής και η Μιλένα

Αφού έφαγαν το καταπέτασμα και μας φέσωσαν για διακόσια χρόνια να δείτε που στο τέλος θα φάνε κι εμάς… Ο λόγος για την τέως υπουργό του Σημίτη και «ιδιαιτέρα» γραμματέα του «σιδερένιου» μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, Μιλένα Αποστολάκη.

Φάτα όλα Μιλένα. 
 Μην αφήνεις τίποτε...Η κυρία Αποστολάκη βγαίνει στην σύνταξη πρόωρα στην Ολυμπιακή, με τον νόμο που έφτιαξε η ΝΔ και που τροποποίησε πρόσφατα ο κολλητός της υπουργός, «Βασιλάκης Καΐλας», κατά κόσμον Λοβέρδος.

Η σύνταξη της εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 2.500 ευρώ, με 21 χρόνια «υπηρεσίας» στην Ο.Α. Εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, με 40 χρόνια υπηρεσίας θα παίρνουμε – αν ποτέ πάρουμε – 850 ευρώ. Τέτοια είναι η λιγούρα της, που θα πίεζε συνεχώς τον Λοβέρδο να «τακτοποιήσει» τους συμβασιούχους της Ολυμπιακής όσο πιο γρήγορα γίνεται.
 

Παπατζής και παραμυθατζής ο Τζέφρυ Παπανδρέου!Δείτε το παραπάνω " διδακτικό " βιντεάκι από την χθεσινοβραδυνή (Τετάρτη 3-1-2010) «Ελληνοφρένεια» του «Σκάϊ».
Άλλα έλεγε πριν τις εκλογές ο Τζέφρυ Παπανδρέου και άλλα κάνει σήμερα.....
Ξεπέρασε στην κωλοτούμπα και τον παππού του, τον «Γέρο της Δημοκρατίας», που οι παλιότεροι τον έλεγαν παπατζή και του είχανε βγάλει το δίστιχο «... Παπαντρέα παπατζή εμπατίρισες κι εσύ»...

Πώς γίνεται το Άσπρο - Μαύρο...

Σήμερα λοιπόν που ψηφίστηκε κατ' άρθρο το νομοσχέδιο του κ. Λοβέρδου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μ. Τιμοσίδης και Π. Κουρουμπής υπογράμμισαν την ανάγκη βελτιώσεων στο νομοσχέδιο.

Στην βουλή  κυβέρνηση δέχθηκε έντονες επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από την Ν.Δ όταν ο εισηγητής της Ν.Δ Γιάννης Βρούτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για βίαιη ανατροπή του κοινωνικού κράτους

Μέχρι εκεί θα μου πείτε ότι ήταν αναμενόμενη η κόντρα κλπ .
Έλα όμως που ο κ. Λοβέρδος κατηγόρησε την Ν.Δ υποστηρίζοντας ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση δυσκολεύεται να τοποθετηθεί, λόγω έλλειψης προετοιμασίας και λόγω εσωκομματικών διαφοροποιήσεων».

Ο ορισμός του παραλόγου !!!

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αντιδράσεις και έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων για να πεισθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν τον νόμο  , επιστρατεύτηκαν δε για τους "Δύσκολους" μέχρι και
απειλές περί "Πτώσης της κυβέρνησης" και βγάινει και κατηγορεί ο υπουργός την Ν.Δ για εσωκομματικές "Διαφοροποιήσεις" !!!

Και ας υποθέσουμε ότι ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ

Τι τους κοιτάτε ρε...

Μετά από 5 χρόνια απουσίας από το χώρο της επιθεώρησης στον οποίο διέπρεψε, ο Χάρρυ Κλυνν επιστρέφει δριμύτερος με τη σατιρική επιθεώρηση «ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΡΕ…» που θα την παρουσιάσει αυτό το καλοκαίρι σε 30 πόλεις της Ελλάδας αρχής γενομένης από την ακριτική Καστοριά, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στο «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» στις 9:30 το βράδυ
Μαζί του συμπρωταγωνιστούν ο Μάρκος Λεζές και η σατιρική θεατρική ομάδα «ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ»
Ο Χάρρυ Κλυνν, ο Μάρκος Λεζές και σατιρική θεατρική ομάδα «ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ» δίνουν μια καινούρια διάσταση στο σατιρικό θέαμα. Φευγάτα κείμενα, ασυγκράτητο γέλιο και προβληματισμός… Κι ένας Χάρρυ Κλυνν χείμαρρος που παρασέρνει τους πάντες και τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα όρθιο… 

citypress-gr

Άρχισαν τα όργανα: Ανοιξαν λογαριασμοί

Μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης συναλλαγών 25 φυσικών προσώπων και πέντε επιχειρήσεων -από τους συνολικά 59 υπό έλεγχο- που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης Ζήμενς, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το ομώνυμο σκάνδαλο ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.
Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι μέχρι στιγμής, αν και διακινήθηκαν τεράστια ποσά από μαύρα ταμεία, δεν καταλήγει η έκθεση σε πλήρη συμπεράσματα ως προς την αρχική προέλευση και την τελική διάθεση των χρηματικών μέσων, ούτε αναφέρονται ως παραλήπτες ενδιάμεσοι ή τελικοί, πολιτικά πρόσωπα.
Η πενταμελής ομάδα εργασίας της Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει αδυναμία να αναζητήσει παραστατικά που υποστηρίζουν συναλλαγές, οι οποίες εμφανίζονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες εξωτερικού, ενώ είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρα η ανεύρεση παραστατικών που υποστηρίζουν συναλλαγές παλιών περιόδων.
Η προέλευση και διάθεση των ποσών εμφανίζεται στην αιτιολογία των λογαριασμών σε λίγες μόνον περιπτώσεις, και κατόπιν αυτού σε κάποιες περιπτώσεις η προέλευση και διάθεση των ποσών εκτιμήθηκε κυρίως με βάση τις αιτιολογίες, εφόσον υπάρχουν σε παρόμοιες κινήσεις λογαριασμών.
Κατά την αναζήτηση των παραστατικών, σημειώνεται στην έκθεση, δόθηκε έμφαση στην προέλευση των ποσών για τα στελέχη του ΟΤΕ και στη διάθεση των ποσών για τα στελέχη της Ζήμενς, ενώ για τους χρηματιστές δόθηκε έμφαση στα ποσά που εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα, δηλαδή που εκτιμάται ότι δεν προέρχονται, ούτε διατέθηκαν για την αγοραπωλησία μετοχών.
Συνολικά εξετάσθηκαν τα στοιχεία για 59 πρόσωπα -στελέχη της Ζήμενς, του ΟΤΕ, χρηματιστές και παρένθετα πρόσωπα- τα περισσότερα ήδη κατηγορούμενοι, ενώ για δέκα από τα πρόσωπα αυτά αναμένονται οι λογαριασμοί τους από την Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος, ενώ στην υποβαλλόμενη έκθεση σχολιάζονται οι συναλλαγές που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των 25 από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε μία χρονική περίοδο από το 1994 ως τον Απρίλιο του 2007 με εμβάσματα από τα "μαύρα ταμεία" της Siemens και λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Στα πρόσωπα τα οποία ελέγχθηκαν και καταγράφονται λεπτομερώς οι λογαριασμοί τους αναφέρονται πολύ μεγάλες καταθέσεις στελεχών του ΟΤΕ (Γ.Σκαρπέλης, Κων.Γκόγκας, Αθ.Γρεβενίτης, Χρ.Καζαντζής) μέχρι και 3,8 εκ ευρώ, αλλά και στελεχών της Ζήμενς που είναι ήδη κατηγορούμενοι.

Γ. Παπανδρέου: "O Kόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα πατριωτικό καθήκον..."

Δείτε σε αποκλειστικότητα την χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο PBS "NewsHour" και στον δημοσιογράφο PAUL SOLMAN.

Μίλησε για την οικονομική κρίση, για τον πόνο που αισθάνεται ο κόσμος, για τις αντιδράσεις, για τις περικοπές των μισθών και τις αλλαγές που προωθούνται.
Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι ο κόσμος πιστεύει ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες και ότι το έργο που κάνει η κυβέρνηση είναι Πατριωτικό.
Επίσης ανέφερε ότι έχει την πολιτική θέληση και υλοποιεί μέτρα και πολιτικές, που οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα 10, 20 και 30 χρόνια δεν μπορούσαν ή φοβόντουσαν να πάρουν.
Δείτε το VIDEOΔιαβάστε όλη την συνέντευξη:
Prime Minister Papandreou, thanks for joining us.
GEORGE PAPANDREOU, Greek Prime Minister: Thank you.
PAUL SOLMAN: Is Greece, the Greek economy, coming apart?

Έχει αλλάξει ο ορισμός του σκανδάλου;;

Η κ. Παπανδρέου κατά την συζήτηση των άρθρων 24 και 27 του νομοσχεδίου για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης που αφορούν σε ρύθμιση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές, δήλωσε την αντίθεσή της και εν τέλει τα καταψήφισε.

«Eρχόμαστε να νομιμοποιήσουμε παρανομίες που έχουν γίνει. Και το Κοινοβούλιο δεν είναι πλυντήριο για να ξεπλένει παρανομίες. Μια αντίστοιχη τροπολογία είχε καταθέσει και ο Δ. Αβραμόπουλος και τότε το ΠΑΣΟΚ μίλησε περί σκανδάλου με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να την πάρει πίσω. Τώρα μας καλείτε να κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι βουλευτές να κόψουν μισθούς και συντάξεις ανθρώπων που δεν φταίνε για την σημερινή κατάσταση και να νομιμοποιούμε παρανομίες δισεκατομμυρίων», είπε η κ. Παπανδρέου. 
AΠΕ

Σχόλιο:
Όπως είπε η κ. Παπανδρέου επί Ν.Δ τέτοιες ρυθμίσεις ήταν για το ΠΑΣΟΚ σκάνδαλα.
Μάλιστα δε ο κ. Αβραμόπουλος τις είχε πάρει πίσω.
Τώρα έχει αλλάξει ο ορισμός του σκανδάλου;;

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: «Aπό τις δεκαετίες του ’80 και ’90, οι Έλληνες υφίστανται μια αντί-εκπαίδευση..»

Διαβάστε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη 
στο Μηνιαίο περιοδικό HELLENIC NEXUS
Τεύχος 43. Ιούλιος 2010

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: «Aπό τις δεκαετίες του ’80 και ’90, οι Έλληνες υφίστανται μια αντί-εκπαίδευση. Έχουν μπει σε μια σφαίρα υποβάθμισής τους – ηθικής και νοητικής...»

Hellenic NEXUS: Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το 1996, είχατε κάνει μια δήλωση που πολλοί θεώρησαν προφητική. Είχατε πει ότι «στο τέλος του κύκλου το 2010, θα έχουμε μια Ελλάδα που θα μοιάζει με αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα “Tουρκομπαρόκ”. Θα είναι, δηλαδή, ένα φτωχό βιλαέτι ή ένα γερμανικό λαντ». Ποια σημάδια βλέπατε τότε και πώς καταλήξαμε στη σημερινή κατάσταση;

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: Το απόσπασμα αυτό της ομιλίας μου, που κυκλοφόρησε ευρέως στο Διαδίκτυο, έχει δύο πλευρές. Η μια πλευρά αφορά την πολιτική. Στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το τέλος της δεκαετίας του ’80, έχουμε απομακρυνθεί από την πολιτική ως κατηγορία αναλυτική και, κύρια, ως κατηγορία πρόβλεψης. Η πολιτική είναι πρόβλεψη, η πολιτική είναι πρόλογος. Αυτή η εκτίμηση για την πολιτική ήταν πολύ συνειδητοποιημένη και στους κλασικούς Έλληνες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που είναι ενεργός πολίτης – πολύ περισσότερο, σε αυτούς που θέλουν να έχουν ένα ρόλο στη διεύθυνση μιας χώρας.

Όλα αυτά τα χρόνια, πρότεινα έναν διαφορετικό δρόμο που οδηγούσε σε μια διαφορετική Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα, η οποία θα ανακτούσε τη θέση της στη Γεωγραφία και στην Ιστορία της περιοχής, και θα είχε ένα ρόλο στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια σφαίρα.

Ο εμπρησμός, ως "Οργανωμένο Έγκλημα"

   Το "οργανωμένο έγκλημα" αποτελεί μαζί με την "τρομοκρατία" βαριές μορφές εγκληματικότητας, που αποτελούν απειλή για την ειρήνη, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συμβίωση, συνοχή και πρόοδο και κλονίζουν την κοινωνική ασφάλεια και το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και κλονισμό της εμπιστοσύνης του προς την ικανότητα του κράτους να του εξασφαλίσει έννομη προστασία.
   Η άκρως σοβαρή μορφή βαριάς εγκληματικότητας, που αποτελεί το "οργανωμένο έγκλημα" (δοκιμότερος είναι ο όρος "οργανωμένη εγκληματικότητα"), είναι μία σύγχρονη πραγματικότητα και αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα μας μία ευρύτερη μετεξέλιξη της εγκληματικότητας προς την κατεύθυνση του "οργανωμένου εγκλήματος", το οποίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, τόσο από πλευράς έκτασης, όσο και σοβαρότητας. Κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης κ. Ηassemer, αποτελεί " μία ποιοτικά νέα μορφή εμφάνισης της εγκληματικότητας και όχι μία ποσοτική αύξηση της μέχρι σήμερα εγκληματικής πρακτικής".
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημείο τριβής σε όλα τα διεθνή fora. Έτσι λοιπόν, οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL), είναι κάθε επιχείρηση ή ομάδα ατόμων, που εμπλέκονται σε διαρκώς παράνομη δραστηριότητα, η οποία έχει, ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση κερδών, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ι) Ευρωπαϊκή Ένωση*

e-επιλογές της 1/7/2010


 

Ο Φ.Π.Α που δεν υπήρχε περίπτωση να αυξηθεί, αυξάνεται για 2η φορά !!

Στατιστικά με εμπειρία ΔΝΤ και διαχείριση χρεών με γνώσεις Goldman Sachs !!Τυχαίο;;

Καλό Μήνα(+ΦΠΑ)...

ΕΘΕΛ : Υπάρχει σχέδιο πίσω από την καθυστέρηση των μισθών;;;

Στο "Ελληνικόν Αύριον" έγραφε ο Κιλτίδης τη δεκαετία του 80 και προπαγάνδιζε από τότε τη διάσπαση της ΝΔ

Συνταξιούχος της Ολυμπιακής και η Μιλένα

Η μεταπολίτευση είναι εμφανές ότι θα κλείσει όπως άνοιξε...με αίμα!!!

Η αντίσταση είναι ανεπαρκής

Αυτοπροστασία.....

Ασπίδα από τα χρέη στην πρώτη κατοικία

Παπατζής και παραμυθατζής ο Τζέφρυ Παπανδρέου!


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Στο "Ελληνικόν Αύριον" έγραφε ο Κιλτίδης τη δεκαετία του 80 και προπαγάνδιζε από τότε τη διάσπαση της ΝΔ

Για να δούμε λοιπόν σε ποιο περιοδικό, που εκδίδονταν στην Θεσσαλονίκη, ο όψιμος νεοφιλελεύθερος κ. Κιλτίδης, ήταν στη συντακτική επιτροπή και αρθρογραφούσε μόνιμα:


Είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΥΡΙΟΝ:
Στην τρίτη σελίδα αναφέρεται ανάμεσα στους τακτικούς συνεργάτες, ενώ ήταν και στην συντακτική επιτροπή η οποία όμως δεν δημοσιευόταν:


http://4.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TCzYuVOAiyI/AAAAAAAAB98/sizJchnOrxQ/s1600/%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B70002.jpg


Για να πάρουμε και μια γεύση τι έγραφε ο Κιλτίδης στο εν λόγω περιοδικό:


http://1.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TCzZN78P8iI/AAAAAAAAB-M/1b-QWOZ2PdY/s1600/%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B70004.jpg


Απόφαση –«ανάσα», επιμήκυνσης της διάρκειας δανείων από το Τ.Π.Δ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: “Η πίεση έφερε αποτελέσματα…”
Απόφαση –«ανάσα», επιμήκυνσης της διάρκειας δανείων από το Τ.Π.Δ
Έντονες και πιεστικές οι παρεμβάσεις του Βουλευτή Αχαίας
«Ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, λήπτες στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ) και ιδιωτικές τράπεζες, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Για το συγκεκριμένο θέμα παρεμβάσεις είχε πραγματοποιήσει και ο Βουλευτής Αχαϊας Νίκος Ι. Νικολόπουλος, που σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητούσε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αποπληρωμής, αναγκαίες εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και των σκληρών μέτρων της Κυβέρνησης.
Ο Βουλευτής κατέθεσε δύο Ερωτήσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και τα καλά νέα ήλθαν με την ανακοίνωση διάταξης του Υπουργείου Οικονομικών που εισήχθη στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς.
Πρωτίστως παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης των στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, που χορηγεί το Τ.Π.Δ, σε 40 χρόνια από 30 που ισχύει σήμερα, μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και τα ήδη χορηγηθέντα δάνεια, για τα οποία η διάρκεια εξόφλησης των 40 ετών αρχίζει από τον χρόνο της αρχικής σύμβασης.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης δανείων από το Ταμείο με τους ίδιους όρους και εξασφαλίσεις, με σκοπό την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας που έχουν χορηγήσει άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ενήμερους δανειολήπτες δημοσίους υπαλλήλους και σε όσους δικαιούνται να λάβουν δάνειο από αυτό.
Επίσης, προβλέπεται, ότι η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου των δανειοδοτούμενων, για εξασφάλιση των χορηγούμενων από το Τ.Π.Κ.Δ, στεγαστικών δανείων, πραγματοποιείται με δαπάνη και φροντίδα του δανειολήπτη, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο, να εγγράφει προσημείωση υποθήκης, η οποία απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαίωμα και μπορεί να γίνει και χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απλή αίτηση του Ταμείου προς το οικείο υποθηκοφυλάκειο ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.

Αρχικά, ο υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης είχε απαντήσει στις αρχές Ιουνίου στον κ. Νικολόπουλο ότι το αίτημα θα εξεταζόταν, αποφεύγοντας να δεσμευθεί. Ο Αχαιός Βουλευτής επανήλθε με νέα Ερώτηση για την ευνοϊκή αντιμετώπιση όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας οι οποίοι λαμβάνουν ή έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας , με αποτέλεσμα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να συμπεριλάβει τελικά τις ρυθμίσεις στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
«Χαίρομαι που σε αυτή την περίπτωση ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έφερε γρήγορα και απτά, θετικά αοτελέσματα. Δεν είναι μόνο ταμειακό ζήτημα για τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αλλά και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας. Να ελέγχουμε και να πιέζουμε την Κυβέρνηση επ’ ωφελεία της κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Νικολόπουλος.Αυτό το διάβασε κανείς, πριν το υπογράψει;;

Δεν θέλουμε να γινόμαστε κουραστικοί με τα μνημόνια και τις συμβάσεις δανεισμού.
Η πρόθεσή μας δεν είναι να επανέλθουμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, που έχουμε ήδη εξαντλήσει διεξοδικά ΕΔΩ  .
Όμως όσο το "ψάχνουμε", τόσο αναδεικνύονται προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την προχειρότητα, την βιασύνη και τον ελλειπή έλεγχο των συμφωνιών-συμβάσεων που υπογράφουμε.
Δείτε τι αναγράφεται στην παράγραφο 5 της ΣYΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ )

5. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία.

Γιατί να είναι απαραίτητο να κατατεθούν σε δικαστική ή άλλη αρχή;

Στην Ελλάδα ζούμε..

Αυτό το διάβασε κανείς, πριν το υπογράψει;;


Μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού, κυκλοφορεί επίσημα το νέο φάρμακο "Eonovios"

Τώρα μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού κυκλοφορεί επίσημα

Ήρθε το νέο φάρμακο "Εonovios".
Σύμφωνα με πληροφορίες το φάρμακο θα δοθεί από το Υπουργείο εργασίας πρώτα σε αυτούς που έχουν πάνω από 35 χρόνια εργασίας ..
Σταδιακά δε θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους, μέχρι τέλος του 2010.
Το φάρμακο κατασκευάσθηκε στα PASOK Labs σε συνεργασία με E.E και ΔΝΤ
Σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα, το νέο φάρμακο παρατείνει το προσδόκιμο ζωής στα 130 χρόνια.
Εonovios για να απολαμβάνεις τη σύνταξη μετά τα 90.

Δεν σταματάνε όμως εδώ οι "μαγικές" ιδιότητες του νέου φάρμακου. 
Δείτε τι άλλο σας προσφέρει στους δύσκολες μέρες που έρχονται:
 - Αίσθημα του κορεσμού νομίζεις ότι είσαι φαγωμένος, οπότε δεν χρειάζεται να τρως..
 - Μια έκδοση του  περιέχει και υποκατάστατό νικοτίνης,

Ο ρόλος των Δεξαμενών Σκέψης (Think Tanks) στην σημερινή κρίση


Λιάνα Γούτα1
www.lianagouta.gr

Η διαπίστωση ότι η παγκόσμια κοινότητα βρέθηκε σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης, έγινε με έναν αναπάντεχο και οδυνηρό τρόπο. Αλλά ακόμα κι όταν οι παγκόσμιες αναταράξεις μονοπωλούσαν την ειδησεογραφία, ακόμα και τότε η ελληνική κοινωνία μάλλον θεωρούσε ότι η μπόρα αφορά άλλους και όχι τους Έλληνες που με τον έναν ή τον άλλο μαγικό τρόπο, καταφέρνουμε πάντα την τελευταία στιγμή να «βγαίνουμε λάδι»! Χαρακτηριστικότερο πρόσφατο παράδειγμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που κόντρα σε όλους τους μαύρους οιωνούς και τις προβλέψεις, υλοποιήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια και επιτυχία. Ακόμα κι αυτό το καταγράψαμε στα θετικά μας! Ό, τι κι αν συμβεί, όσο κι αν ξαπλώνουμε σα τον τζίτζικα κάτω από τη χουρμαδιά και μένουμε έξω από χρόνους και προθεσμίες, όταν έρθει η τελευταία ώρα, η ψυχή του Έλληνα θα κάνει το θαύμα της αποστομώνοντας τους...«ξενέρωτους, οργανωμένους και αγχωτικούς βόρειους»! Ωστόσο, μόνο λίγα χρόνια μετά το καλοκαίρι του ολυμπιακού θριάμβου η ελληνική κοινωνία περνάει ένα σοκ και στέκεται αποσβολωμένη προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την κρίση που την χτύπησε. Κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά συνολική κρίση αξιών, αντιλήψεων, νοοτροπιών, κεκτημένων. Κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε θεσμούς, σε κυβέρνηση, σε κόμματα, σε πολιτικούς. Όλα μοιάζουν να πρέπει να μπουν σε μια συζήτηση από μηδενική βάση.

Ερώτηση Ντινόπουλου για την κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας στον τηλ. αριθμό 1033 της Αστυνομίας

Ερώτηση έκανε ο Α. Ντινόπουλος, προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Χρυσοχοϊδη, σχετικά με την κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας στο τηλεφωνικό κέντρο 1033, που δίνει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πιερίας και Πέλλας!!!

http://4.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TCyBrzX6AcI/AAAAAAAAB9s/UiB71MPeHyo/s1600/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97.jpgΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ

Η κυβέρνηση οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά όπλα, για ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώραςΠέμπτη, 01 Ιουλίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βοιωτίας, κ. Μιχάλης Γιαννάκης, σχετικά με την ίδρυση της εταιρίας SouthStream Greece A.E. έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντελήφθη, επιτέλους, την τεράστια γεωπολιτική και οικονομική σημασία των διακρατικών συμφωνιών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και προσχώρησε, έστω και αργά, στις θέσεις μας.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, όμως, προχθές αρκέστηκε σε γενικόλογες αναφορές για τη σημασία του SouthStream, του ITGI και του Ελληνοβουλγαρικού αγωγού, έργα που, άλλωστε, είχαν φτάσει σε σημαντικό βαθμό ωριμότητας από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας .

Η ίδρυση της εταιρίας SouthStream Greece Α.Ε. αποτελεί σημαντικό βήμα.

Δεν απαντά, όμως, στις διφορούμενες δηλώσεις των εταίρων μας για πιθανή ματαίωση και αυτού του αγωγού.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και μετά την καχυποψία που δημιούργησε στους Έλληνες πολίτες η διαφαινόμενη ματαίωση του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, καλούμε την κυβέρνηση να μην αναλωθεί σε ρητορείες, αλλά να δράσει συντονισμένα ώστε να αποφύγει την ενδεχόμενη ‘’ευθανασία’’ και αυτού του έργου, από νέα πιθανή υπαναχώρηση της βουλγαρικής πλευράς.