Η Δύναμη των Συμφερόντων στην Αμυντική Βιομηχανία: Απαξίωση Ελληνικών Δυνατοτήτων & Καινοτομιών και ο Ρόλος των ΜΜΕ


Στην Ελλάδα, τα συμφέροντα στον χώρο της άμυνας και των αμυντικών εξοπλισμών είναι αρκετά ισχυρά και συχνά συνδέονται με μεγάλες διεθνείς εταιρείες και κυβερνητικές συμφωνίες. Αυτά τα συμφέροντα συχνά δεν προωθούν ελληνικά συστήματα και εταιρείες για διάφορους λόγους, όπως:

  • Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα: Οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες διαθέτουν σημαντικούς πόρους και διασυνδέσεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, που τους επιτρέπουν να προωθούν τα προϊόντα τους στις αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Συχνά συνάπτονται συμφωνίες σε διακρατικό επίπεδο που συμπεριλαμβάνουν προμήθειες αμυντικού υλικού.
  • Ανταγωνισμός: Οι διεθνείς εταιρείες διαθέτουν ήδη καλά εδραιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες με αποδεδειγμένη απόδοση και υποστήριξη, που τους δίνουν πλεονέκτημα έναντι των νέων ελληνικών προϊόντων που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αρχική τους φάση.
  • Προβλήματα υποδομής και χρηματοδότησης: Οι ελληνικές εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης, υποδομών, και δικτύωσης που τις καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Ο ρόλος των ΜΜΕ και των ειδικών στον χώρο της άμυνας είναι επίσης σημαντικός στο πλαίσιο της προώθησης συστημάτων ή απαξίωσης των ελληνικών προσπαθειών:

  • Επιρροή των συμφερόντων: Τα ΜΜΕ μπορεί να επηρεάζονται από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών μέσω διαφημίσεων, "λόμπινγκ", χορηγιών κλπ. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε δημοσιεύματα που υποβαθμίζουν τις ελληνικές αξιόλογες και σοβαρές προσπάθειες και προωθούν τις διεθνείς λύσεις.
  • Λειτουργία ως δίαυλοι πληροφοριών: Οι ειδικοί του χώρου συχνά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και τις πολιτικές αποφάσεις μέσω άρθρων, αναλύσεων, και συνεντεύξεων. Αν αυτοί οι ειδικοί διατηρούν σχέσεις με διεθνείς εταιρείες ή "εξαρτώνται" από αυτές για την έρευνα και τις πληροφορίες τους, μπορεί να προκύψει μεροληψία υπέρ των ξένων προϊόντων.
  • Έλλειψη υποστήριξης και προβολής: Οι ελληνικές εταιρείες μπορεί να μην έχουν την ίδια πρόσβαση στα ΜΜΕ και τους ειδικούς, κάτι που οδηγεί σε έλλειψη προβολής και στήριξης των καινοτόμων ελληνικών λύσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ελληνικά προϊόντα και τεχνολογίες έχουν βρει στήριξη και προώθηση, κυρίως όταν καταφέρουν να αποδείξουν την αξία τους μέσα από συγκεκριμένα έργα ή συνεργασίες με άλλες χώρες. Η συνεχής υποστήριξη και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και πολιτικών μπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές των ελληνικών αμυντικών προϊόντων στην αγορά.

Για να αλλάξει το σκηνικό και να ενισχυθούν οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει την αύξηση της χρηματοδότησης και την παροχή φορολογικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη. Παράλληλα, η δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία και να βελτιώσει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. 

Επίσης, η ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και η προώθηση των ελληνικών συστημάτων μέσω διεθνών εκθέσεων, συνεργασιών & κοινών προγραμμάτων, μπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία τους. 

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θεσμοθέτηση και τήρηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας .

Τέλος, ο ρόλος των ΜΜΕ και των ειδικών πρέπει να είναι πιο ανεξάρτητος και υποστηρικτικός προς τις εγχώριες σοβαρές προσπάθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σχόλια