Το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 2014 μας προειδοποιούσε για την παράνομη εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία...


Τον Ιούνιο του 2015 δημοσιεύτηκε σε πρεσβείες της
Ρωσίας στο εξωτερικό, το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας...

 


Διαβάζοντας το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 2014 (δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει νεότερο), το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας...θα καταλάβει ακόμα και κάποιος μη ειδικός τις προθέσεις, τις απειλές και τις στρατιωτικές αντιδράσεις της Ρωσίας...

Κατά την άποψή μας από το 2014 στην ουσία μέσω   του στρατιωτικού δόγματος μας είχαν ενημερώσει για την παράνομη εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία...

Ακολουθεί ένα μεταφρασμένο απόσπασμα με ενδιαφέροντα σημεία, που ξεκάθαρα δείχνουν τι θεωρούν απειλή οι Ρώσοι και τους τρόπους αντίδρασης... 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
από τον Πρόεδρο

της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στις 25 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρ.-2976


Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Το Στρατιωτικό Δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής το Στρατιωτικό Δόγμα) αντιπροσωπεύει ένα σύστημα επίσημα εγκεκριμένων θέσεων του κράτους σχετικά με τις προετοιμασίες για την ένοπλη άμυνα και την ένοπλη άμυνα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2. Το Στρατιωτικό Δόγμα περιέχει τις κύριες διατάξεις της στρατιωτικής πολιτικής και της στρατιωτικοοικονομικής υποστήριξης για την άμυνα του κράτους με βάση την ανάλυση των στρατιωτικών κινδύνων και των στρατιωτικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ρωσική Ομοσπονδία και τα συμφέροντα των συμμάχων της.

3. Η νομική βάση του Στρατιωτικού Δόγματος αποτελείται από το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της άμυνας, τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, τους ομοσπονδιακούς συνταγματικούς νόμους, τους ομοσπονδιακούς νόμους , καθώς και νομοθετικές νομικές πράξεις του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4. Το Στρατιωτικό Δόγμα λαμβάνει υπόψη θεμελιώδεις διατάξεις της έννοιας της μακροπρόθεσμης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020, της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020, καθώς και ως σχετικές διατάξεις της Έννοιας Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Θαλάσσιου Δόγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020, της αναπτυξιακής στρατηγικής της Αρκτικής Ζώνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Προστασίας Εθνικής Ασφάλειας για την περίοδο έως το 2020 και άλλα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού.

5. Το Στρατιωτικό Δόγμα αντανακλά τη δέσμευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να λάβει στρατιωτικά μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων και των συμφερόντων των συμμάχων της μόνο αφού εξαντληθούν τα πολιτικά, διπλωματικά, νομικά, οικονομικά, πληροφοριακά και άλλα μη βίαια μέσα.

6. Οι διατάξεις του Στρατιωτικού Δόγματος προσδιορίζονται στις εισηγήσεις του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μπορούν να προσαρμοστούν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού στη στρατιωτική σφαίρα (στρατιωτικός σχεδιασμός).

7. Η εφαρμογή του Στρατιωτικού Δόγματος επιτυγχάνεται μέσω της συγκέντρωσης της κρατικής διακυβέρνησης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και τις νομοθετικές νομικές πράξεις του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδία και ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές.

8. Στο Στρατιωτικό Δόγμα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι βασικοί όροι:

α) η στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής στρατιωτική ασφάλεια) είναι η κατάσταση ασφάλειας των ζωτικών συμφερόντων του ατόμου, της κοινωνίας και του κράτους από εξωτερικές και εσωτερικές στρατιωτικές απειλές που σχετίζονται με τη χρήση ή απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας που χαρακτηρίζεται από την απουσία στρατιωτικής απειλής ή από την ικανότητα αντιμετώπισης μιας τέτοιας απειλής·

β) Ο στρατιωτικός κίνδυνος είναι μια κατάσταση στις διακρατικές ή ενδοκρατικές σχέσεις που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε στρατιωτική απειλή υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

γ) στρατιωτική απειλή είναι μια κατάσταση στις διακρατικές ή ενδοκρατικές σχέσεις που χαρακτηρίζεται από πραγματική πιθανότητα έκρηξης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων πλευρών και από υψηλό βαθμό ετοιμότητας ενός δεδομένου κράτους (ομάδας κρατών) ή αυτονομιστών (τρομοκρατικές) οργανώσεις να καταφεύγουν σε στρατιωτική δύναμη (ένοπλη βία).

δ) η στρατιωτική σύγκρουση είναι μια μορφή επίλυσης διακρατικών ή ενδοκρατικών αντιθέσεων με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης (ο όρος περιλαμβάνει όλα τα είδη ένοπλης αντιπαράθεσης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλης κλίμακας, περιφερειακών και τοπικών πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων).

ε) ένοπλη σύγκρουση είναι μια ένοπλη σύγκρουση περιορισμένης κλίμακας μεταξύ κρατών (διεθνής ένοπλη σύγκρουση) ή μεταξύ αντίπαλων πλευρών στο έδαφος ενός κράτους (εσωτερική ένοπλη σύγκρουση).

στ) Ο τοπικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος που επιδιώκει περιορισμένους στρατιωτικοπολιτικούς στόχους όταν στρατιωτικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα εντός των συνόρων των εμπόλεμων κρατών και επηρεάζουν κυρίως τα συμφέροντα (εδαφικά, οικονομικά, πολιτικά κ.λπ.) αυτών των κρατών.

ζ) περιφερειακός πόλεμος είναι ένας πόλεμος στον οποίο εμπλέκονται πολλά κράτη, εάν η ίδια περιοχή διεξάγεται από ένοπλες δυνάμεις εθνικών ή συνασπισμών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πλευρές επιδιώκουν σημαντικούς στρατιωτικοπολιτικούς στόχους.

η) πόλεμος μεγάλης κλίμακας είναι ένας πόλεμος μεταξύ συνασπισμών κρατών ή μεγάλων κρατών της παγκόσμιας κοινότητας στον οποίο οι πλευρές επιδιώκουν ριζοσπαστικούς στρατιωτικοπολιτικούς στόχους. Ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας μπορεί να προκύψει από μια κλιμάκωση μιας ένοπλης σύγκρουσης ή ενός τοπικού ή περιφερειακού πολέμου και να εμπλέξει σημαντικό αριθμό κρατών από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Θα απαιτούσε κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων φυσικών πόρων των συμμετεχόντων κρατών.

θ) στρατιωτική πολιτική είναι οι δραστηριότητες του κράτους που αποσκοπούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της άμυνας και τη διατήρηση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς και των συμφερόντων των συμμάχων της·

ι) στρατιωτικός οργανισμός του κράτους (εφεξής στρατιωτικός οργανισμός) είναι ένα σύμπλεγμα φορέων κρατικής διοίκησης και στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλα στρατεύματα, στρατιωτικές μονάδες και φορείς (εφεξής οι Ένοπλες Δυνάμεις, άλλα στρατεύματα και φορείς ) που αποτελούν τη βάση του και εκτελούν τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιώντας στρατιωτικές μεθόδους καθώς και το αμυντικό-βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας και των οποίων οι κοινές δραστηριότητες στοχεύουν στην προετοιμασία της ένοπλης άμυνας και στη διεξαγωγή ένοπλης άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ια) ο στρατιωτικός σχεδιασμός είναι ο προσδιορισμός της διαδικασίας και των μεθόδων επίτευξης στόχων και εκπλήρωσης καθηκόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του στρατιωτικού οργανισμού, την οικοδόμηση και ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων, άλλων στρατευμάτων και σωμάτων, την απασχόλησή τους και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης ;

ιβ) ετοιμότητα κινητοποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, άλλων στρατευμάτων και φορέων, της οικονομίας του κράτους, καθώς και των ομοσπονδιακών κρατικών διοικητικών οργάνων των συνιστωσών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των τοπικών κυβερνήσεων και των οργανώσεων να εκτελέσουν την κινητοποίηση σχέδια;

ιγ) το σύστημα μη πυρηνικής αποτροπής είναι ένα σύμπλεγμα μέτρων εξωτερικής πολιτικής, στρατιωτικών και στρατιωτικών-τεχνικών μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή επίθεσης κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω μη πυρηνικών μέσων.


II. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ


9. Η παγκόσμια ανάπτυξη στο παρόν στάδιο χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, εντάσεις σε διάφορους τομείς διακρατικής και διαπεριφερειακής αλληλεπίδρασης, ανταγωνισμό διακηρυγμένων αξιών και μοντέλων ανάπτυξης, αστάθεια των διαδικασιών οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης στο παγκόσμιο και περιφερειακά επίπεδα σε ένα πλαίσιο γενικής περιπλοκής των διεθνών σχέσεων. Υπάρχει μια σταδιακή ανακατανομή της επιρροής προς όφελος νέων κέντρων οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής έλξης.

10. Πολλές περιφερειακές συγκρούσεις παραμένουν ανεπίλυτες. Υπάρχει μια συνεχής τάση για την επίλυσή τους με τη χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που συνορεύουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η υπάρχουσα διεθνής αρχιτεκτονική (σύστημα) ασφάλειας δεν εξασφαλίζει ίδια ασφάλεια για όλα τα κράτη.

11. Υπάρχει μια τάση μετατόπισης των στρατιωτικών κινδύνων και στρατιωτικών απειλών στον χώρο πληροφοριών και στην εσωτερική σφαίρα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι η εξάπλωση ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθίσταται λιγότερο πιθανή, σε ορισμένους τομείς οι στρατιωτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ρωσική Ομοσπονδία αυξάνονται.

12. Οι κύριοι εξωτερικοί στρατιωτικοί κίνδυνοι είναι:

α) ανάπτυξη του δυναμικού ισχύος του Οργανισμού Βορειοατλαντικής Συνθήκης (ΝΑΤΟ) και ανάθεση στο ΝΑΤΟ με παγκόσμιες λειτουργίες που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, φέρνοντας τη στρατιωτική υποδομή των χωρών μελών του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας , συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω επέκτασης της συμμαχίας·

β) αποσταθεροποίηση της κατάστασης σε επιμέρους κράτη και περιοχές και υπονόμευση της παγκόσμιας και περιφερειακής σταθερότητας.

γ) ανάπτυξη (συγκέντρωση) στρατιωτικών δυνάμεων ξένων κρατών (ομάδες κρατών) στα εδάφη των κρατών που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους συμμάχους της, καθώς και σε γειτονικά ύδατα, μεταξύ άλλων για την άσκηση πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης στη Ρωσική Ομοσπονδία

δ) εγκατάσταση και ανάπτυξη συστημάτων στρατηγικής αντιπυραυλικής άμυνας που υπονομεύουν την παγκόσμια σταθερότητα και παραβιάζουν την καθιερωμένη ισορροπία δυνάμεων που σχετίζεται με τους πυρηνικούς πυραύλους, την εφαρμογή της ιδέας του παγκόσμιου χτυπήματος, την πρόθεση τοποθέτησης όπλων στο διάστημα, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών μη πυρηνικών συστημάτων όπλων υψηλής ακρίβειας·

ε) εδαφικές διεκδικήσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των συμμάχων της και ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις·

στ) διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, πυραύλων και τεχνολογιών πυραύλων·

ζ) παραβίαση διεθνών συμφωνιών από μεμονωμένα κράτη, καθώς και μη συμμόρφωση με προηγουμένως συναφθείσες διεθνείς συνθήκες στον τομέα της απαγόρευσης, περιορισμού και μείωσης των όπλων·

η) χρήση στρατιωτικής δύναμης στα εδάφη κρατών που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους συμμάχους της κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ και άλλων κανόνων του διεθνούς δικαίου·

θ) ύπαρξη (εμφάνιση) εδρών ένοπλης σύγκρουσης και κλιμάκωση τέτοιων συγκρούσεων στα εδάφη των κρατών που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους συμμάχους της·

ι) αυξανόμενη απειλή του παγκόσμιου εξτρεμισμού (τρομοκρατία) και οι νέες εκδηλώσεις του υπό συνθήκες ανεπαρκώς αποτελεσματικής διεθνούς αντιτρομοκρατικής συνεργασίας, πραγματική απειλή τρομοκρατικών ενεργειών με χρήση ραδιενεργών και τοξικών χημικών παραγόντων, επέκταση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως παράνομων όπλων και διακίνηση ναρκωτικών·

ια) ύπαρξη (εμφάνιση) εδρών διεθνικών εντάσεων, δραστηριότητες ριζοσπαστικών διεθνών ένοπλων ομάδων και διεθνών ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών σε περιοχές που γειτνιάζουν με τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα σύνορα των συμμάχων της, καθώς και εδαφικές αντιθέσεις και έξαρση του αυτονομισμού και του εξτρεμισμού σε ορισμένες περιοχές του κόσμου·

ιβ) χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για στρατιωτικοπολιτικούς σκοπούς για την ανάληψη δράσεων που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, που στοχεύουν κατά της κυριαρχίας, της πολιτικής ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και θέτουν απειλή για τη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα ;

ιγ) καθιέρωση καθεστώτων, οι πολιτικές των οποίων απειλούν τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα κράτη που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης της ανατροπής των νόμιμων κρατικών οργάνων διοίκησης·

ιδ) ανατρεπτικές επιχειρήσεις ειδικών υπηρεσιών και οργανώσεων ξένων κρατών και των συνασπισμών τους κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

....

14. Οι κύριες στρατιωτικές απειλές είναι:

α) δραστική επιδείνωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης (διακρατικές σχέσεις) και δημιουργία συνθηκών για χρήση στρατιωτικής βίας·

β) παρεμπόδιση της λειτουργίας συστημάτων κρατικής διακυβέρνησης και στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακοπή της λειτουργίας των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών της, συστήματα προειδοποίησης πυραύλων, συστήματα παρακολούθησης του διαστήματος, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών πυρομαχικών, εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικά, εγκαταστάσεις χημικής, φαρμακευτικής και ιατρικής βιομηχανίας και άλλες δυνητικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις·

γ) δημιουργία και εκπαίδευση παράνομων ένοπλων σχηματισμών και των δραστηριοτήτων τους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή στα εδάφη των συμμάχων της·

δ) επίδειξη στρατιωτικής δύναμης κατά τη διάρκεια ασκήσεων στα εδάφη κρατών που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία ή τους συμμάχους της·

ε) εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων μεμονωμένων κρατών (ομάδων κρατών) που περιλαμβάνουν μερική ή πλήρη κινητοποίηση και μετατόπιση των οργάνων διακυβέρνησης και στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου αυτών των κρατών σε λειτουργία όπως σε συνθήκες πολέμου.

15. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες των σημερινών στρατιωτικών συγκρούσεων είναι:

α) ολοκληρωμένη χρήση στρατιωτικής δύναμης και πολιτικών, οικονομικών, ενημερωτικών ή άλλων μη στρατιωτικών μέτρων που εφαρμόζονται με ευρεία χρήση του δυναμικού διαμαρτυρίας του πληθυσμού και των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων·

β) μαζική χρήση όπλων και συστημάτων στρατιωτικού εξοπλισμού, όπλων υψηλής ακρίβειας και υπερήχων, μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, όπλων που βασίζονται σε νέες φυσικές αρχές που είναι συγκρίσιμες με τα πυρηνικά όπλα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τα συστήματα πληροφοριών και ελέγχου, καθώς και drones και αυτόνομα θαλάσσια οχήματα, κατευθυνόμενα ρομποτικά όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός·

γ) την ταυτόχρονη άσκηση πίεσης στον εχθρό σε όλη την επικράτεια του εχθρού στον παγκόσμιο χώρο πληροφοριών, στον εναέριο χώρο και στο εξωτερικό διάστημα, σε ξηρά και θάλασσα·

δ) επιλεκτική προσέγγιση και πρόκληση ζημιών μεγάλης κλίμακας σε εγκαταστάσεις, ταχεία στρατεύματα (δυνάμεις) και ελιγμούς πυρός, χρήση διαφορετικών κινητών ομάδων στρατευμάτων (δυνάμεων).

ε) μείωση των χρονικών περιόδων που απαιτούνται για την προετοιμασία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

στ) ενισχυμένη συγκέντρωση και μηχανογράφηση της διοίκησης και του ελέγχου των στρατευμάτων και των όπλων ως αποτέλεσμα της μετάβασης από ένα αυστηρά κάθετο σύστημα διοίκησης και ελέγχου σε παγκόσμια δικτυωμένα ηλεκτρονικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου στρατευμάτων (δυνάμεων) και όπλων.

ζ) δημιουργία μόνιμης ζώνης στρατιωτικών επιχειρήσεων στα εδάφη των αντιμαχόμενων πλευρών.

η) συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις παράτυπων στρατιωτικών σχηματισμών και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών·

θ) χρήση έμμεσων και ασύμμετρων μεθόδων λειτουργίας·

ι) απασχόληση πολιτικών δυνάμεων και δημόσιων ενώσεων χρηματοδοτούμενων και καθοδηγούμενων από το εξωτερικό.

16. Τα πυρηνικά όπλα θα παραμείνουν σημαντικός παράγοντας για την αποτροπή έκρηξης πυρηνικών στρατιωτικών συγκρούσεων που περιλαμβάνουν τη χρήση συμβατικών όπλων (μεγάλης κλίμακας πόλεμος ή περιφερειακός πόλεμος).


III. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


17. Τα κύρια καθήκοντα της στρατιωτικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020 και το Στρατιωτικό Δόγμα.

18. Η στρατιωτική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποσκοπεί στην αποτροπή και πρόληψη στρατιωτικών συγκρούσεων, στη βελτίωση της στρατιωτικής οργάνωσης και των μορφών και μεθόδων απασχόλησης των Ενόπλων Δυνάμεων, άλλων στρατευμάτων και σωμάτων και στην ενίσχυση της ετοιμότητας κινητοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα και η ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας , καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων της...

 

Σχόλια