Η συντήρηση Κατεχάκη & Μαραθώνος εμπίπτει στην αρμοδιότητα Περιφέρειας Αττικής που είναι στο στενό δημόσιο τομέα

Ο Δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 

Γενική και Κεντρική κυβέρνηση

Η Γενική Κυβέρνηση συνίσταται από την Κεντρική Κυβέρνηση και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Ο υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ. Η Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία (στην Ελλάδα 18) χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται και Νομικά Πρόσωπα (πάνω από 385), τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. 

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορούν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνει τους ΟΤΑ (Περιφέρειες και Δήμοι) καθώς και την κατανομή του προσωπικού του στενού δημόσιου τομέα...
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την κατανομή του προσωπικού στο δημόσιο τομέα...

Στον "Στενό" δημόσιο  τομέα...

Στο στενό δημόσιο τομέα λοιπόν περιλαμβάνονται και τα υπουργεία και οι Δήμοι και περιφέρειες...

Συνοψίζοντας....

Οι Περιφέρειες όπως και όλα τα υπουργεία είναι στο στενό δημόσιο τομέα και φορείς της γενικής κυβέρνησης...

Η κυβέρνηση είναι εκπρόσωπος του κράτους... 

Η ευθύνη συντήρησης των λεωφόρων Κατεχάκη και Μαραθώνος, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής...που είναι στενός δημόσιος τομέας...


Αυτά τα γνωρίζει άραγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου όταν βγαίνει στα κανάλια και τονίζει ότι:«Η Μαραθώνος και η Κατεχάκη δεν είναι δρόμοι οι οποίοι είναι στην ευθύνη του κράτους»

 

Σχόλια