Γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις (Νοε.2019) της Ε.Ε κατά της τουρκίας, σχετικά με παράνομες ενέργειες-γεωτρήσεις & παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων...;;

Τι άλλαξε από τον Δεκ. 2019 στην στάση της Ε.Ε έναντι της Τουρκίας...;
Γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση της 11ης Νοε.2019,
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο...
Στη εν λόγω απόφαση πέραν των κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα καταδικάζονται :
έντονα τόσο οι ενέργειες της Τουρκίας σε Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο που ονομάζονται παράνομες...όσο και η παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου...  
Γιατί εξαφανίστηκε από το λεξιλόγιο της Ε.Ε, τόσο σε δηλώσεις των αξιωματούχων όσο και σε επίπεδο αποφάσεων η λέξη "Παράνομες ενέργειες...Παράνομες γεωτρήσεις..."
Γιατί δεν γίνεται μνεία ότι οι επιχειρήσεις της τουρκίας θίγουν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αιγιαλίτιδα ζώνη, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα...
Μήπως σταμάτησε τις παράνομες ενέργειες & απειλές και δεν το αντιληφθήκαμε..; 
Διαβάστε σχετικό απόσπασμα της απόφασης της 11ης Νοε. 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/1894 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Νοεμβρίου 2019
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (EE L 291 της 12.11.2019, σ. 47)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Στις 18 Ιουνίου 2019, το Συμβούλιο υπενθύμισε και επανέλαβε τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2018 με τα οποία καταδικάζονται ρητά οι συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Το Συμβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είχε ακόμη ανταποκριθεί στα επανειλημμένα αιτήματα της Ένωσης για παύση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.
(2)
Στις 20 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε και επιβεβαίωσε τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου καταδικάζονται απερίφραστα οι συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Επίσης, προσυπέγραψε την πρόσκληση προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν προτάσεις για ενδεδειγμένα μέτρα, περιλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων.
(3)
Στις 15 Ιουλίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ένωσης για τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία συνέχισε τις επιχειρήσεις γεώτρησης δυτικά της Κύπρου και ξεκίνησε δεύτερη γεώτρηση βορειοανατολικά της Κύπρου, εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων. Επανέλαβε ότι οι παράνομες αυτές ενέργειες έχουν άμεσο και σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο σε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και κάλεσε άλλη μια φορά την Τουρκία να απόσχει από τέτοιου είδους ενέργειες, να επιδείξει πνεύμα καλής γειτονίας και να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Κύπρου κάλεσε την Τουρκία σε διαπραγματεύσεις, σημείωσε ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να γίνει με καλόπιστο διάλογο και διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
(4)
Επίσης, λόγω των συνεχιζόμενων και των νέων παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία αερομεταφορών, συμφώνησε δε να μην πραγματοποιηθεί προς το παρόν το Συμβούλιο Σύνδεσης ούτε και άλλες συνεδριάσεις στα πλαίσια του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας. Εξάλλου, το Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί η προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία για το 2020 και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανεξετάσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες προς την Τουρκία, ιδίως όσον αφορά τον δανεισμό με κρατικούς τίτλους.
(5)
Επιπλέον, στα ως άνω συμπεράσματα τονίζεται ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να επιλαμβάνεται της υπόθεσης, κάλεσε δε τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ο «Ύπατος Εκπρόσωπος») και την Επιτροπή να συνεχίσουν να μελετούν εναλλακτικές επιλογές για στοχευμένα μέτρα, δεδομένης της συνέχισης των γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
(6)
Στις 14 Οκτωβρίου 2019, δεδομένου ότι η Τουρκία συνέχιζε τις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Συμβούλιο επανέλαβε την απόλυτη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο υπενθύμισε τα συμπεράσματα της 15ης Ιουλίου 2019, ιδίως δε ότι το θέμα της οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να διευθετηθεί με καλόπιστο διάλογο και διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
(7)
Επίσης, το Συμβούλιο συμφώνησε να θεσπίσει πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων που ευθύνονται για τις παράνομες γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές, κάλεσε δε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν σχετικές προτάσεις το ταχύτερο.
(8)
Στις 18 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, την οποία και επαναβεβαίωσε για την αλληλεγγύη του και δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται του θέματος.
(9)
Οι ως άνω επιχειρήσεις γεώτρησης θίγουν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αιγιαλίτιδα ζώνη, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της και, όταν οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται σε περιοχές όπου η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα δεν έχουν οριοθετηθεί βάσει του διεθνούς δικαίου με κράτος που έχει απέναντι ακτή, υπονομεύουν ή παρεμποδίζουν τη σύναψη συμφωνίας οριοθέτησης. Οι ενέργειες αυτές είναι αντίθετες προς τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η ειρηνική επίλυση των διαφορών, απειλούν δε τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Ένωσης.

Σχόλια