Αυτές τις μελέτες τις διαβάζει κανείς αρμόδιος στην Ελλάδα...;;

Η μελέτη "Energy Mineral Resources of Greece" της πιο πάνω φωτογραφίας έχει συνταχθεί στις 14/2/2012, από τους καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες....

Ananias Tsirambides and Anestis Filippidis Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
Ποιοί όμως είναι οι συντάκτες της μελέτης...
Ανέστης Φιλιππίδης...

με σπουδαίο επιστημονικό έργο....
και ο Δρ. Ανανίας Τσιραμπίδης...
Δείτε στον χάρτη το είδος των ορυκτών ανά  κατηγορία και περιοχή...
Και στον πιο κάτω πίνακα τα εκτιμώμενα αποθέματα & την εκτιμώμενη αξία τους...

Η μελέτη 12 σελίδων στην περίληψή της (abstract) αναφέρει...
"....Η Ελλάδα, σε σχέση με πολλές άλλες χώρες παρόμοιου μεγέθους, είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση για τον ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Εξαιρετική ποικιλία, κυρίως βιομηχανικά και μεταλλικά ορυκτά, και πρώτες ύλες ενεργειακών ορυκτών όπως ο λιγνίτης, βρίσκονται στο υπέδαφος της. Τα πιθανά και αποδεδειγμένα αποθέματα των περισσότερων ορυκτών πόρων της Ελλάδας είναι άγνωστα, καθώς ελλείπουν λεπτομερείς έρευνες (π.χ. γεωτρήσεις, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λπ.). 
Κατά την εκτίμησή μας, η συνολική αξία των αποθεματικών είναι περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ και είναι τέσσερις φορές το συνολικό χρέος του (360 δισ. ευρώ). Η συνολική αξία των αναφερόμενων αποθεμάτων των Βιομηχανικών Ορυκτών & πετρωμάτων είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική τιμή των αποθεμάτων Μεταλλικών Ορυκτών, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις, είναι 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική αξία των αναφερόμενων αποθεμάτων των ορυκτών πρώτων υλών ενέργειας είναι 1.362 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 268 δισεκατομμύρια ευρώ ανήκουν στους λιγνίτες που εκμεταλλεύονται εδώ και δεκαετίες για την παραγωγή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εκτιμώμενα αποθέματα πετρελαίου είναι 10 δισεκατομμύρια βαρέλια με τρέχουσα αξία 685 δισεκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχα τα αποθέματα φυσικού αερίου 3,5 τρισεκατομμύρια m3 με τρέχουσα αξία 409 δισεκατομμυρίων ευρώ.  
Η υπόψη καταλήγει στο εξής συμπέρασμα...
"The geostrategic position of Greece and the diptych sun-sea encourage investments in tourism, where there is still much room for growth, in RES (renewable energy sources) and in the exploitation of mineral raw materials which are unexploited (e.g., oil, gas, gold,copper, etc.).  
The total value of the mineral wealth of Greece is about €1.5 trillion and is four times its total debt (€360 billion). In our assessment, in a horizon of a generation the revenues of the country only from the rational exploitation of these resources can recoup it fully."
και στα Ελληνικά...
"Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τουρισμό, όπου υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο ανάπτυξης, στις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και στην εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών που είναι ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, χαλκός, κ.λπ.). 
Η συνολική αξία του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας είναι περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ και είναι τέσσερις φορές το συνολικό χρέος της (360 δισεκατομμύρια ευρώ)
Κατά την εκτίμησή μας, σε έναν ορίζοντα μιας γενιάς τα έσοδα της χώρας μόνο από την ορθολογική εκμετάλλευση αυτών των πόρων μπορούν να το αποσβέσουν πλήρως." 
Τελικά την συγκεκριμένη μελέτη αλλά και άλλες αντίστοιχες σοβαρών & διαπρεπών επιστημόνων...τις διαβάζεις κανείς απ τους υπεύθυνους...;;

Σχόλια