Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

Φορολογική δήλωση...Πέντε αλλαγές


Τρεις αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και δύο μεταβολές ...

στους κανόνες υπολογισμού των φόρων για τα εισοδήματα του 2019 αποκαλύπτει η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στην κατάργηση του πίνακα 10 που βρισκόταν στο τέλος της φορολογικής δήλωσης κι όπου τα προηγούμενα χρόνια δηλώνονταν από τους φορολογούμενους οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους στους οποίους επιθυμούσαν να λαμβάνουν τις επιστροφές φόρου.
Η τελική μορφή του εντύπου Ε1, όπως οριστικοποιήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. και δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει, συγκεκριμένα, ότι:
1) Καταργήθηκε ο πίνακας 10 ο οποίος βρισκόταν στο κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας του εντύπου και στον οποίο οι φορολογούμενοι ανέγραφαν κάθε χρόνο τους αριθμούς ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών, προκειμένου η Α.Α.Δ.Ε. να πιστώνει αυτόματα στους λογαριασμούς τους τις επιστροφές φόρου που δικαιούνταν. Σύμφωνα με τα αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από φέτος, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης επιστρεπτέο ποσό φόρου και συνεπώς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και του/της συζύγου/ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση. Η γνωστοποίηση αυτή θα πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, μέσω υπερσύνδεσμου, θα δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η σύζυγος/ΜΣΣ στην περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται επιστροφή φόρου, θα εισέλθει στην εφαρμογή αυτήν, με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός θα μπορεί να δηλώνεται από δύο το πολύ δικαιούχους.
2) Τα ποσά των διδάκτρων που κατέβαλαν το 2019 οι φορολογούμενοι σε ιδιωτικά σχολεία θα είναι φέτος αναρτημένα σε πληροφοριακό πίνακα που θα εμφανίζει η Φορολογική Διοίκηση κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του σχετικού κωδικού 769 του πίνακα 5. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα δουν τα ποσά των διδάκτρων που πλήρωσαν έτοιμα για συμπλήρωση, καθώς η Α.Α.Δ.Ε. έχει λάβει σε ηλεκτρονικό αρχείο τα σχετικά στοιχεία από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και θα τα έχει αναρτημένα για κάθε φορολογούμενο στο έντυπο της φετινής φορολογικής δήλωσης.
3) Προστέθηκαν στον πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 οι νέοι κωδικοί 039-040 για τους φορολογούμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που απέκτησαν στην αλλοδαπή.
4) Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που διαχειρίζεται και χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος. Ομοίως, δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία εισοδήματος οι προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων,όπως το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής το οποίο καταβάλλεται σε ανασφάλιστους υπερήλικες, η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών, η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων κ.λπ., καθώς επίσης και το επίδομα στέγασης. Ως εκ τούτου όλα αυτά τα ποσά απαλλάσσονται φέτος όχι μόνο από τον φόρο εισοδήματος αλλά και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα, εφόσον δεν θεωρούνται πλέον εισοδήματα, παύουν να προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των αναπήρων και των λοιπών δικαιούχων με αποτέλεσμα πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς λόγω απότομης μείωσης των ετησίων οικογενειακών φορολογητέων εισοδημάτων τους να πληρούν πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ και για την είσπραξη διαφόρων άλλων κοινωνικών παροχών όπως τα επιδόματα τέκνων, το επίδομα στέγασης κ.λπ. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναγράφονται από τους φορολογούμενους στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
5) Οι πολύτεκνοι (οι βαρυνόμενοι με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα) απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα 6θέσια Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1928 κυβικών εκατοστών που κατέχουν. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα. Η απαλλαγή θα χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον Πίνακα 8.1. του εντύπου Ε1.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των φετινών δηλώσεων θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία από την Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό όσοι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφών φόρου να τις λάβουν το συντομότερο δυνατό υποβάλλοντας τις δηλώσεις τους. Για τους υπόλοιπους που θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων και καταβολής των φόρων θα παραταθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι δε δόσεις θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς οι έκτακτες περιστάσεις που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του κορωνοϊού καθιστούν αναγκαία την διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση αυτής της τακτικής φορολογικής υποχρέωσης.
Η προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, όμως λόγω των τεράστιων προβλημάτων που προκαλεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας η πανδημία του κορωνοϊού η κυβέρνηση αναμένεται να την παρατείνει τουλάχιστον κατά 2-3 μήνες. Επιπλέον, θα παρατείνει κατά 2-3 μήνες και τις προθεσμίες καταβολής των φόρων για όσου φορολογούμενους λάβουν φέτος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα καθώς και να τους διευκολύνει περαιτέρω παρέχοντάς εναλλακτικά τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθούν σε πολλές μηνιαίες δόσεις, αντί των τριών διμηνιαίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.