Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ναι στην άμεση αναβίωση της ΜΟΜΑ. Κάτω το κράτος των διαπλεκομένων, αετονύχηδων & μιζαδόρων..

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΩΝ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΚΑΙ « ΜΙΖΑΔΟΡΩΝ»
4.3.2015
1. Μεγίστη ἠθικὴ ἱκανοποίησι ἔνοιωσαν ὅλοι οἱ ὑγιῶς κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες, ὅταν ἄκουσαν τὴν ἀναβίωσι τῆς ΜΟΜΑ (Μικτὲς Ὁμάδες Μηχανικῆς Ἀνασυγκροτήσεως).
Ἡ ΜΟΜΑ ἱδρύθηκε τὸ 1957, ὅταν  κλήθηκαν καὶ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις νὰ συμβάλλουν στὴν ἀνασυγκρότησι τῆς Ἑλλάδος.

Διάνοιξι ὁδοῦ Ἄνω Ἀμφείας Πολιάνης

2. Τὸ κατεστημένο ἀμέσως καὶ ἐμμέσως κάνει τὸ πᾶν νὰ ἐκλέγωνται ὄχι πραγματικὰ «πατέρες» τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ «πατέρες» τῶν ὀργανωμένων συμφερόντων, κυρίως δὲ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀετονύχηδων καὶ νὰ νομιμοποιοῦν τὶς ληστρικές τους βουλιμίες.
3. Τὰ διάφορα «σινάφια» τῶν νομικῶν, τῶν μηχανικῶν, τῶν ἰατρῶν, τῶν δημοσιογράφων, ποὺ κυριαρχοῦν συνήθως στὸν «ναό» τῆς Δημοκρατίας, ἐνεργοῦν καὶ ψηφίζουν βάσει τοῦ νόμου τῆς ἤδη πορωμένης συνειδήσεώς τους, καὶ πασχίζουν νὰ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψαν πρὸς τοὺς πατρῶνες τους, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες καὶ νὰ «εὐλογοῦν τὰ γένια τους».
4. Πειθαρχοῦν στοὺς ἐντολεῖς τους ἐφαρμόζοντας μεταξύ τους τὴν λαϊκὴ ρήσι: «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος».
5. Οἱ τῶν διαφόρων συντεχνιῶν, π.χ. οἱ νομικοί, συμμαχοῦν καὶ μὲ τὶς ἄλλες συντεχνίες, ὡς π.χ. τῶν μηχανικῶν, τῶν ἰατρῶν, τῶν δημοσιογράφων κ.λπ. :
Τοιουτοτρόπως ψηφίζονται νομοσχέδια καὶ τροπολογίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλονται στοὺς βαρύτατα φορολογουμένους πτωχοὺς Ἕλληνες καὶ «χαράτσια» :
Α. Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Νομικῶν
Β. Ὑπὲρ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικῶν)
Γ. Ὑπὲρ τοῦ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, ἰατρόσημο
Δ. Ὑπὲρ τῶν δημοσιογράφων 20% τέλος διαφημίσεως
κ.λπ., γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ κάθε πολίτης οὐδεμία ὑποχρέωσι ἔχει.
Αὐτὰ τὰ χαράτσια ἀποφασίστηκε νὰ καταργηθοῦν. Ὅμως μὲ τὸ Μνημόνιο 2 ἀναγκάστηκε ἀκόμη καὶ ἡ Τρόϊκα, ἢ ὅπως θέλει νὰ τὴν βαπτίζῃ κανένας, νὰ ὀπισθοχωρήσῃ μόνο γιὰ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, δημοσιογράφους καὶ νὰ διατηρήσῃ τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν δημοσιογράφων βαπτίζοντάς το ὡς «πόρο υπέρ τρίτων».
6. Σὰν νὰ μὴ ἔφθανε τὸ ἄμεσο ἢ ἔμμεσο «γδάρσιμο», ποὺ σοῦ κάνουν οἱ «χασοδίκες» δικήγοροι, εἰσπράττοντας πολλαπλάσια ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ κειμένη νομοθεσία ὁρίζει, ὑποχρεοῦται ὁ κάθε κοινὸς θνητὸς νὰ πληρώνῃ τὰ νομικόσημα, γιὰ νὰ συντηροῦνται στρατιὲς «παρασίτων» τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ τῆς συντεχνίας…
7. Γιατὶ νὰ ἐπιβαρύνωνται οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι καὶ μὲ τὶς συντάξεις καὶ τὴν ὑγιειονομικὴ περίθαλψι τῶν νομικῶν, ποὺ ἔγιναν αἰτία ἢ νὰ πᾶς στὴν φυλακὴ ἢ νὰ χάσῃς τὰ κινητὰ καὶ τὰ ἀκίνητά σου, ἀκόμη καὶ τὴν ὑγεία σου και τὴν ζωή σου ; ; ;
Αὐτὸ ἀντίκειται στὸ νόμο περὶ ἀντιπαροχῆς «do ut des» καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τὰ ἔχει καταργήσει ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Ὅμως οἱ κυβερνῶσες παρατάξεις – κλίκες κατώρθωναν μὲ ψευδεῖς διαβεβαιώσεις νὰ ἐξαπατοῦν ἀκόμη καὶ τὶς Βρυξέλλες καὶ διαιώνισαν ὅλα αὐτὰ τὰ «χαράτσια» μέχρι τώρα. Τώρα μὲ τὰ διάφορα μνημόνια ἢ συμβάσεις ἢ Verträgecontract ἢ ὅπως θέλει τὰ βαπτίζει κανένας, καταργήθηκαν, δόξα τῷ Θεῷ, αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω «χαράτσια». Μόνο οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας παραπληροφοριοδότες δημοσιογράφοι κατώρθωσαν νὰ διατηρήσουν ἀκόμη τὸ «χαράτσι» ὑπὲρ τοῦ Ταμείου τους ἐπιβαρύνοντες τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων μὲ τὸ «χαράτσι» ἐπὶ τῶν διαφημίσεων.
8. Ὡς γνωστὸ ἡ ΜΟΜΑ κατασκεύαζε πραγματικὰ ἄριστα ἔργα μακρᾶς ἀντοχῆς σὲ πολὺ μικρὸ κόστος. Ὅμως μετὰ ἀπὸ 35 ἔτη ἐπιτυχέστατης δραστηριότητάς της τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα, ποὺ κυβερνοῦν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὰ «παρασκήνια», κατώρθωσαν νὰ τὴν καταργήσουν μὲ τὸν Ν.2026/92, γιὰ νὰ δύνανται τὰ τρωκτικὰ τῶν μεγαλοεργολάβων, μεγαλοκαναλαρχῶν καὶ τῶν ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς νὰ δροῦν σὰν λαίμαργες βδέλλες καὶ ἀδίστακτοι μιζαδόροι καὶ νὰ αἰσχροκερδοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου.
Ἐπὶ ΜΟΜΑ δὲν εἶχαν διαφθαρῆ καὶ στρατιωτικοὶ καὶ δὲν παρίστατο ἀνάγκη νὰ τὰ κάνουν «πλακάκια», ὅπως τὰ κάνουν «πλακάκια» οἱ ἐργολάβοι καὶ ὑπερεργολάβοι μὲ ἰθύνοντες γραφείων δημοσίων προμηθειῶν, δημοσίων διαγωνισμῶν, ἐλεγκτῶν, μελετητῶν, ἐπιθεωρητῶν καὶ λοιπῶν «μιζαδόρων» ἐπίορκων δημοσίων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς κατασκευάζουν τὶς μελέτες καὶ ὑποβάλλουν τὶς προσφορὲς τῶν διαφόρων ἑταιρειῶν.
9. Σκοπίμως κάνουν φραστικὰ ἢ ἀθροιστικὰ λάθη, προσποιοῦνται ὅτι καλοῦν τὶς ἑταιρεῖες νὰ δώσουν ἐξηγήσεις στὶς ἀκατάληπτες ἐκφράσεις τους καὶ νὰ διορθώσουν τὰ ἀθροιστικά τους λάθη καὶ εἰσπράττοντας τὰ χοντρὰ «λαδώματά» τους διαπραγματεύονται τὰ ὕψη γιὰ τὴν «μίζα» γιὰ ἑπόμενα ἔργα. Συμφωνοῦν μεταξύ τους σὲ ποιὰ σημεῖα θὰ γίνωνται οἱ ἔλεγχοι, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν, καὶ τοῦ θαύματος σὲ αὐτὰ τὰ συγκεκριμένα σημεῖα τηροῦνται αὐστηρότατα οἱ προδιαγραφὲς (π.χ. στὴν ὁδοποιΐα τὰ ἀπαιτούμενα ὕψη τῶν διαφόρων στρωμάτων) καὶ ἔτσι βγαίνουν πραγματικὰ «λάδι» τὰ τεμάχια, ποὺ ἔχουν προσεχθῆ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς παραδόσεως στὰ χάλια τους γιὰ ἐπισκευές.
10. Ἔτσι διαπιστώνει κανένας ὄχι μόνο ἐπικίνδυνες λακοῦβες στὰ πρόσφατα παραληφθέντα ἔργα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ κατολισθήσεις καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνες ὀλισθηρότητες. Τὸ ἐγκληματικὸ αὐτὸ φαινόμενο δὲν τὸ παρατηρεῖ κανένας μόνο στοὺς ἐθνικοὺς καὶ ἐπαρχιακοὺς δρόμους, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ στὶς πόλεις, ἀκόμη καὶ τὰ πεζοδρόμια, ποὺ ἤδη εἶναι ἄχρηστα καὶ αἰτία χιλιάδων ἀτυχημάτων καὶ θανάτων, πέραν τῶν ὑλικῶν ζημιῶν, ποὺ ὑφίστανται οἱ πτωχοὶ Ἕλληνες.
11. Καὶ οἱ διεθνεῖς διαγωνισμοὶ εἶναι στημένοι καὶ οἱ διάφοροι ντόπιοι «λήσταρχοι» ἐνεργοῦν σὰν τὰ «κοράκια» καὶ συστήνουν πολλὲς ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες συμπράττουν, ἄλλοτε μὲ τὶς «μέν», ἄλλοτε μὲ τὶς «δέ» ξένες ἑταιρεῖες καὶ ὅλοι αὐτοὶ εἶναι «μιλημένοι» νὰ μὴ βγάζουν τὰ «ἄπλυτα» στὴν ἐπιφάνεια οἱ «μέν» τῶν «δέ».
12. Τυπικὰ «κονταροχτυπιοῦνται» μόνον καὶ μόνον, γιὰ νὰ δημιουργοῦν ἐντυπώσεις, ὅπως οἱ δικηγόροι στὰ Δικαστήρια, γιὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν καὶ ἐνθουσιάζουν τοὺς δυστυχισμένους πελάτες τους καὶ τοιουτοτρόπως ὄχι μόνο νὰ μὴ βαρυγκομοῦν γιὰ τὸ ἄγριο «ἄρμεγμα» ποὺ τοὺς κάνουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ δοξάζουν τὸν Θεό, ποὺ ἔχουν τὸν α’ ἢ β’ διαστροφέα τῆς ἀληθείας, ποὺ δῆθεν τὰ λέγει «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» ὄχι μόνο στὸν ἀντίδικό τους, ἀλλὰ νὰ βάζῃ καὶ στοὺς συνηγόρους τοῦ ἀντιδίκου «τὰ δύο πόδια σὲ ἕνα παπούτσι»…
13. Καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχουμε ἀσχοληθῆ προφορικῶς - ὁμιλίες καὶ γραπτῶς γιὰ τὴν ΜΟΜΑ, ὡς π.χ. «Φωτεινὴ Γραμμή» :
τεῦχος 48 Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2011, σελίδα 57 («Ἡ καταργηθείσα ΜΟΜΑ καὶ ἡ βασιλεία πατριαρχῶν διαπλοκῆς ἀετονύχηδων»)
τεῦχος 52 Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012 σελίδες 181 (κεφάλαιο ΜΟΜΑ) κ.λπ.
Ὀργασμὸς ἄριστων ἔργων ἀπὸ τὴν ΜΟΜΑ
μὲ ἐλάχιστο κόστος σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα

14. Ὅμως αὐτὴ ἡ ἱνανοποίησι, ποὺ προξένησε ἡ εἴδησι τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ΜΟΜΑ, πολὺ φοβόμαστε ὅτι θὰ εἶναι «φρούδα» ἐλπίδα, διότι οἱ συντεχνίες σὲ κάθε κλάδο εἶναι πανίσχυρες, καὶ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες πολιτικοὶ ἔχουν ἄμεσες ἢ ἔμμεσες σχέσεις μὲ τοὺς μεγαλοεργολάβους, μεγαλοεκδότες – μεγαλοκαναλάρχες καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα, ὥστε κανένας δὲν θὰ τολμήσῃ νὰ ὑποστηρίξῃ μία τέτοια σωτήρια λύσι, δηλαδὴ μὲ ἐλάχιστα χρήματα νὰ ἔχουμε ἄριστα καὶ μακροχρονίας ἀντοχῆς ἔργα, πρᾶγμα «ἐκ τῶν ὦν οὐκ ἄνευ» γιὰ τὴν ἀνόρθωσι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀνακούφισι τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
15. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται, καὶ ἐὰν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέρα μορφὴ πάλι».
16. Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ ἔγκυρες καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἱστοσελίδες, περιοδικὰ καὶ ὁ «ἀνεξάρτητος» τύπος νὰ διαδώσουν αὐτὴ τὴν ἰδέα παντοῦ, μήπως ὁ Θεὸς θελήσει νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα. Διαφορετικὰ ὁ ταλαίπωρος ἑλληνικὸς λαὸς θὰ παρασύρεται ἀπὸ τὸ «ἐκκρεμές» τῆς ἑκάστοτε κλίκας κυβερνήσεως καὶ ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως.
Τελευταῖος Διοικητὴς τῆς ΜΟΜΑ Λάρισας:
 Πῶς μὲ 15 φανταράκια στήναμε ὁλόκληρη γέφυρα σὲ πέντε μέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.