Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον...


Του Μπάμπη Παπασπύρου*
Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά, με τις πρόθεσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας μας (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ κλπ), με στόχο δήθεν την περικοπή δαπανών στον ευρύτερο τομέα της άμυνας.
Αυτό που έπρεπε να πουν ξεκάθαρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον ελληνικό λαό ήταν η σαφής τους πρόθεση. Δηλαδή αν....


είχαν πράγματι πρόθεση να στηρίξουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτός ο στόχος σε καμιά περίπτωση δεν υπηρετείται κλείνοντας ταυτόχρονα εγχώριες βιομηχανίες, μιας και θα έπρεπε εκ των πραγμάτων να ανατεθούν έργα προμηθειών και υπηρεσιών σε φορείς ιδιωτικούς, όπου σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω απαξίωσης των ανωτέρω βιομηχανιών, αυτό συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάληψη πολλών τέτοιων έργων από εταιρείες του εξωτερικού. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε εκροή χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου στο εξωτερικό. Από την άλλη, αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ήθελαν να στηρίξουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, θα έπρεπε να το είχαν πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, ότι δηλαδή θέλουν να μειώσουν το αξιόμαχό τους, γι' αυτό και προέβαιναν σε αυτά τα μέτρα.
Αξίζει να τονισθεί ότι για τις Αμυντικές Βιομηχανίες της χώρας, ενώ το πολιτικό σύστημα της χώρας γνώριζε ποια θα ήταν η πορεία της στο μέλλον και μάλιστα από το 2007, όχι μόνο δεν έδρασε βάση του Εθνικού συμφέροντος , έκανε ότι μπορούσε για να υποδαυλίσει, να απαξιώσει και να αχρηστεύσει το εθνικό αυτό κεφάλαιο.
Εδώ αξίζει να δούμε το νομικό πλαίσιο γύρω από το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας.
ΕΕ και Αμυντική βιομηχανία
ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


 

Άρθρο 346 (πρώην άρθρο 296 της ΣΕΚ)
1. Οι διατάξεις των Συνθηκών δεν αντιτίθενται προς τους ακόλουθους κανόνες:
α) κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του,
β) κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφαλείας του, που αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού· τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που δεν προορίζονται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς.
Πολιτική της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία
Ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής για την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης στον Τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ). Η βάση αυτή θα ενισχυθεί με την εδραίωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού. Τον Ιούλιο του 2006, εγκαινιάστηκε το διακυβερνητικό καθεστώς για την «Προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού». ...

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας στον Τομέα της Ασφάλειας
Παράλληλα, η Επιτροπή, δίνοντας συνέχεια στο έργο που επιτελέστηκε τη δεκαετία του 1990 και βάσει του πράσινου βιβλίου για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, άρχισε να επιταχύνει τις εργασίες της για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας. Αρχής γενομένης με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με τίτλο «Για να χαραχθεί μια πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού» (2004/213/ΕΚ), στις 11 Μαρτίου 2003, η Επιτροπή σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση ενός προγράμματος έρευνας για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο μιας νέας προπαρασκευαστικής δράσης. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon 2020» (2014-2020) εντάσσεται στην προσπάθεια για δημιουργία νέας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Μια από τις προκλήσεις συνίσταται στην ενίσχυση της έρευνας για την προστασία της ελευθερίας και της ασφαλείας της Ευρώπης και των πολιτών της. Στόχος είναι να έλθουν σε επαφή όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αμυντικό τομέα και συγκεκριμένα η βιομηχανία, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια, καθώς και οι δημόσιες αρχές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Η ενεργή συμμετοχή των τελικών χρηστών είναι υψίστης σημασίας. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στις προστατευμένες Κοινωνίες για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1700 εκατ. που αντιστοιχεί στο 2,2% των πόρων του Horizon 2020.
Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική


 

Στον Νόμο 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αναφέρεται στο Άρθρο 3 (Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική) ότι:
«1. Για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των ΕΔ, καθώς και για την κάλυψη αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου, το ΥΕΘΑ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής - βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριμένους, στρατηγικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας. Η βάση αυτή διασφαλίζει την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των ΕΔ σε υλικά, αναλώσιμα, εξαρτήματα, υπηρεσίες άμεσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε όλες τις περιπτώσεις, εγκαίρως και υπό κάθε περίσταση.
2. Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, από την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, η οποία εγκρίνεται από το ΚΥΣΕΑ, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2.»
Η φράση: «...το ΥΕΘΑ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής - βιομηχανικής βάσης...» αποδεικνύει ότι οποιοδήποτε μέτρο-προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης για απαξίωση, ξεπούλημα (και όχι διατήρηση) της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, 'ηταν ξεκάθαρα παράνομο. Εδώ εννοείται πως συμπεριλαμβάνονται και οι αμυντικές βιομηχανίες καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας που έχουν λάβει οι τελευταίες κυβερνήσεις.
Παράλληλα, αξιόλογο είναι το γεγονός ότι, καθόσον ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί ταυτόχρονα εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της χώρας μας με ευρωπαϊκή οδηγία, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά , ότι δηλαδή οι δανειστές είναι αυτοί που επιβάλουν την καταπάτηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.
Πρέπει λοιπόν στη χώρα μας η κοινή γνώμη, ο ελληνικός λαός γενικότερα, να στηρίξει εκείνες τις φωνές που θα απαιτήσουν αδιαπραγμάτευτα από τους Ευρωπαίους, αν αυτοί θέλουν να λέγονται εταίροι μας, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε η χώρα να συνεχίσει να παράγει από μόνη της, να είναι αυτάρκης σε όσο περισσότερους τομείς μπορεί να το πετύχει αυτό και να εγκαταλείψουν αυτήν την επιβολή της απαξίωσης της εγχώριας παραγωγής, που πέρα από τη μείωση της οικονομικής της ανεξαρτησίας οδηγεί και σε περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ (και επομένως αύξηση του ποσοστού του χρέους ως προς αυτό).
Κύριο μέλημα μας είναι η αναβάθμιση και εξυγίανση της Αμυντικής Βιομηχανίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της και θα εκπονηθούν στρατηγικοί στόχοι 20ετιας, με:

• Στρατηγικές Συνεργασίες με Εξωστρεφή προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά
Αλλαγή υπαγωγής της ΕΑΒ απο το ΥΠΟΙΚ στο ΥΠΕΘΑ
• Ανάκτηση κρισίμων ειδικοτήτων, πλήρης αξιοποίηση και επανεκπαίδευση Προσωπικού
• Εκπόνηση Έπιχειρησιακού Στρατηγικού σχεδίου με βάθος τουλάχιστον εικοσαετίας
• Ανάπτυξη Τεχνολογιών αιχμής και Καινοτομική δραστηριότητα
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
• Διασύνδεση Αμυντικής Βιομηχανίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
• Επέκταση σε παρεμφερείς αγορές
• Αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων και υποδομών
• Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με εξορθολογισμό των δαπανών.
• Στήριξη Οικονομικών Ροών

Μπάμπης Παπασπύρος
Ταξίαρχος εα Πολεμικής Αεροπορίας

toxwni.gr

Σχόλια