Τα χαρτογραφικά προϊόντα & η εξέλιξη της Γεωγραφικής Yπηρεσίας Στρατού από την ίδρυση της μέχρι σήμερα

Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε από τον Κωνσταντέλο Ν. Χρήστο (Προπτυχιακός φοιτητής τμήματος Αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών)
Το θέμα που αναλύεται στην εργασία είναι τα χαρτογραφικά προϊόντα της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού (Γ.Υ.Σ.) καθώς και η εξέλιξη της υπηρεσίας από την ημέρα της ίδρυσης της το 1889 έως και σήμερα.

Για την καλύτερη κατανόηση και παρουσίαση της εργασίας την χωρίσαμε στα εξής σημεία: την εισαγωγή της και σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, γίνεται μια αναφορά στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού, στο σκοπό ίδρυσης της, στις εργασίες που καλύπτει και ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί για την διεκπεραίωση αυτών των εργασιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της Γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού η οποία περιγράφεται στις ενότητες : 2.1:Η ίδρυση της Γ.Υ.Σ. από τον Χαρίλαο Τρικούπη- Η "Γεωδαιτική Αποστολή", 2.2: Από τη "Γεωδαιτική Αποστολή" στο "Γεωδαιτικό Απόσπασμα", 2.3: Από το "Γεωδαιτικό Απόσπασμα" στη Χαρτογραφική υπηρεσία στρατού.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας στρατού από το 1926 έως και σήμερα. Το έτος αυτό είναι το συγκεκριμένο στο οποίο βασίζει και την σημερινή της ονομασία.
Διαβάστε ολόκληρη την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία...

Σχόλια