Τη στήριξη των Ελλήνων δικαστών ζητά η «Πρωτοβουλία Κρητών» κατά την εκδίκαση του ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ


3Ενόψει και της εκδίκασης της υπόθεσης του ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ η Πρωτοβουλία Κρητών κατά των Υποστηρικτικών Μέτρων ΒΑΠΕ – ΣΥΘΗΑ απευθύνει έκκληση προς τους Έλληνες δικαστές να σταθούν δίπλα στους δοκιμαζόμενους πολίτες αυτής της χώρας και να πούνε «όχι» σε αυτό που ονομάζουν «φοροκλοπή του κράτους υπέρ των κρατικοδίαιτων ‘επενδυτών’». Ολόκληρο η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Στις 6 Ιουνίου θα συζητηθεί στην ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) και εν συνεχεία θα κριθεί οριστικά, αν είναι αντισυνταγματική ή μη η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011. Περαιτέρω θα πρέπει να εξεταστεί, ενδεχομένως με την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ε.Ε., εάν οι λειτουργικές ενισχύσεις  υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων και υπό την μορφή μεγάλων μειώσεων του αναλογούντος φόρου “ΕΤΜΕΑΡ” βάσει της καταναλισκόμενης  από αυτές ηλεκτρικής ενέργειας,  συνάδουν με το  δίκαιο της Ε.Ε.
Το Β΄ Τμ ΣτΕ με τις αποφάσεις του 4586/2013 και 4555/2013 είχε κρίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι φόρος, διότι, αν και εμφανίζεται ως ανταποδοτικό τέλος,  δεν συνιστά ειδική αντιπαροχή προς τις βαρυνόμενες με αυτό κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρισμού και μάλιστα σε κάποια αντιστοιχία προς το ύψος του και επομένως, η 323/9-7-2013 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία αυξήθηκαν οι χρεώσεις αυτής της χρηματικής επιβάρυνσης σε βάρος κυρίως των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρισμού και των επαγγελματικών τάξεων που συνδέονται με  την χαμηλή τάση, είναι παράνομη, εφόσον βασίστηκε σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου που επέτρεπε στον Υπουργό ΠΕΚΑ να καθορίζει την μεθοδολογία με την οποία θα επιμερίζονται οι χρεώσεις, (δήθεν για την μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω των ΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ), στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρισμού και αυτό για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 δια του οποίου ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν τα ποσά που καταβάλλονται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.
Η απόφαση 4586/2013 Β΄Τμ. ΣτΕ εκδόθηκε κατόπιν της αίτησης για την ακύρωση της 323/2013 ΡΑΕ που είχε υποβάλλει η MotorOil με την επιδίωξη της μη καταβολής εκ μέρους της ΕΤΜΕΑΡ, επικαλούμενη ότι είναι αυτοπαραγωγός, αν και οι χρεώσεις γι’ αυτή την κατηγορία (υψηλής τάσης) ήταν βάσει της απόφασης 323/2013 ΡΑΕ μόνο 1,79 €/MWh. Δηλαδή η MotorOilεπιδιώκει το προνόμιο της πλήρους μετακύλισης του αποφευγόμενου κόστους ΕΤΜΕΑΡ, όσον αφορά στους καταναλωτές αυτοπαραγωγής,  στους λοιπούς καταναλωτές. (Βλ. αποτελέσματα διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμοσθείσα τελικά μεθοδολογία φοροκλοπής,  βάσει της οποίας μετακυλίεται το κόστος από τις ενεργοβόρες υψηλής τάσης και μέσης τάσης εν συνεχεία, στις λοιπές κατηγορίες καταναλωτών).
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/121212_lix_311012.csp
Η απόφαση 4555/2013 Β΄Τμ. ΣτΕ αφορούσε στην αίτηση ακύρωσης της επίδικης απόφασης ΡΑΕ που υπέβαλε η “Πρωτοβουλία Κρητών κατά των υποστηρικτικών μέτρων ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ” http://stopetmear.blogspot.gr/  (και άλλα φυσικά πρόσωπα-οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρισμού), μετά από έκκληση της Λαϊκής Συνέλευσης στα Παλαιά Ρούματα  από  27/10/2013 http://apopigadi.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html,  προσφυγή διαφορετικού περιεχομένου από αυτή της MotorOil, (αν και οι δύο αιτούντες επικαλέστηκαν λόγους αντισυνταγματικότητας στα δικόγραφα τους). Στο επίκεντρο της προσφυγής που εμείς έχουμε υποβάλλει παραμένει το κάλεσμα για αντίσταση έναντι της φοροκλοπής στην οποία υποβάλλονται οι Έλληνες πολίτες, σε βαθμό μάλιστα, να καλούνται να πληρώσουν και τους αναλογούντες δήθεν περιβαλλοντικούς φόρους (όπως το ψευδεπίγραφο ΕΤΜΕΑΡ) των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Επιπλέον επικαλούμεθα ότι προκύπτει ευθέως παράβαση του άρθρου 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφόσον παραβιάζεται  η  αρχή  “o ρυπαίνων πληρώνει” και παράβαση του άρθρου 107 της  ΣΛΕΕ.
Ζητάμε από του Έλληνες Δικαστές να προστατέψουν τους υπό μεγάλη οικονομική πίεση διατελούντες Έλληνες πολίτες από την φοροκλοπή του κράτους υπέρ των κρατικοδίαιτων “επενδυτών” ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ, που απολαμβάνουν, ακόμη και μετά τις ρυθμίσεις  της παραγρ.  ΙΓ  του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”, υψηλότατες αποδόσεις (IRR).   Ζητάμε από τους Έλληνες Δικαστές να μας προφυλάξουν από τις τράπεζες που τους δανείζουν με ληστρικά, σε βάρος μας πάντα επιτόκια (μετά την ενεχυρίαση των συμβάσεων Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και από την επιπλέον επιβολή ΦΠΑ στις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ (φόρος στον φόρο).
Οι ενισχύσεις λειτουργίας των ενεργοβόρων επιχειρήσεων που διασυνδέονται στην  υψηλή και μέση τάση (βλ. νέα απόφαση  175/2014 ΡΑΕ πιο κάτω), υπό την μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων, βεβαίως και δεν συνιστά το κατάλληλο μέσο για την βελτίωση των μέσων προστασίας του περιβάλλοντος, αν θεωρηθεί ρύπανση η εκπομπή CO2, γιατί έχοντας υπ’ όψιν την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, η χρήση κρατικών ενισχύσεων θα απάλλασσε τον ρυπαίνοντα   από το βάρος πληρωμής του κόστους της ρύπανσης που προκαλεί καταναλώνοντας ηλεκτρισμό από συγκεκριμένο κάθε φορά ενεργειακό μείγμα παραγωγής του.
(http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2014/major/03042014.csp)
Περαιτέρω, δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται βιώσιμες οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ με διακοπτόμενη έγχυση ηλεκτρισμού στο σύστημα, εφόσον, ολόκληρη η οικονομία – δηλαδή ουσιαστικά οι καταναλωτές (και κυρίως οι αδύναμοι, οικονομικά, φορολογούμενοι )- επιβαρύνονται  μοιραία με τις συνολικές δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται το κόστος του κύκλου ζωής τουλάχιστον δύο συστημάτων παροχής ενέργειας: πρόκειται, αφενός, για μια σειρά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές με αναπόφευκτα τεράστιες ανάγκες πλεονάζουσας δυναμικότητας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, και, αφετέρου, για μια δεύτερη σειρά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατική δυναμικότητα, δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, νέα δυναμικότητα μεταφοράς και ικανότητα διαχείριση της ζήτησης για την εξυπηρέτηση των τελικών πελατών.  Ακόμη  και στις χρεώσεις χρήσης και επέκτασης συστήματος υπέρ των ΑΠΕ (που χρησιμοποιούνται από το ΥΠΕΚΑ για την ληστρική μεθοδολογία επιμερισμών των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ), διατηρούνται- επεκτείνονται τα προνόμια των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων-επιχειρήσεων.
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2014/major/29042014.csp.
Φόρος ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοιχεί σε 26,30 €/1.000 KWh  επιβάλλεται και σε αυτές τις ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ισχύει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ενώ οι καταναλωτές υψηλής τάσης πληρώνουν 2,23 € αντίστοιχα και αυτοί της μέσης τάσης (έντασης ενέργειας) 2,31€.
http://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/eualwtoi-pelates/koinwniko-oikiako-timologio
Όσο για τους επαγγελματίες χαμηλής τάσης αυτοί υποχρεώνονται να πληρώνουν 30,89 €/1000 KWh.
Όπως δήλωσε και η Κα Μέρκελ  στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της μετά την επανεκλογή της, οι ΑΠΕ αφορούν κυρίως στο πιο επείγον πρόβλημα για την Γερμανία που είναι ο σχεδιασμός της λεγόμενης «ενεργειακής μετάβασης», εφόσον από αυτήν εξαρτάται το μέλλον της απασχόλησης στην Γερμανία και το μέλλον της ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων που οι περιβαλλοντικοί φόροι τους, υπέρ των ΑΠΕ, θα μετακυλίονται στους Γερμανούς καταναλωτές ηλεκτρισμού (5,1 δις ετησίως).
Υποστηρίζουμε σθεναρά έναντι όλων και βασιζόμενοι στο αυτονόητο την θέση μας: Κανένα δημόσιο υποστηρικτικό μέτρο υπέρ ΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ. Πρόκειται για φοροκλοπή δίχως περιβαλλοντική  ανταπόδοση που επιδοτεί αντιλαϊκές πολιτικές ενεργειακής ανασφάλειας, που διογκώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και καταδικάζει τους Έλληνες σε ενεργειακή φτώχεια, διακοπές παροχής ηλεκτρισμού  και προστιθέμενα χρέη.
Έκκληση για οικονομική βοήθεια
Αγαπητοί φίλοι λόγω παραπομπής της υπόθεσης του ΕΤΜΕΑΡ από το Β. Τμ. ΣτΕ στην ολομέλεια του ΣτΕ αυξάνονται  τα δικαστικά έξοδα σε βαθμό που δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά δίχως την  ενίσχυση σας, ανεξαρτήτως ποσού.
Μόνο το παράβολο παράστασης συν το υπόμνημα είναι 950 € επιπλέον ΦΠΑ.
Παρακαλούμε να ενισχύσετε την υπόθεση μας (σας) επικοινωνώντας με τον συνήγορο Αδαμάντιο Αρετάκη στα τηλέφωνα 28210 53740, 6946626423 ή με SMS στο 6946626423ή στο μαιλ adamis@aretakis.gr  για αρ. λογαρισμού μέσω του οποίου μπορείτε να συνδράμετε.
Εννοείται ότι θα αναρτηθεί ο πίνακας των εισφορών – δικαστικών εξόδων στο blog για λόγους διαφάνειας.
Εξάλλου όσοι συμμετέχουν στην προσφυγή εγγυώνται από κοινού, ότι όποιο ποσό συγκεντρωθεί θα αποδοθεί στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας και μόνο, πέραν αυτού που θα συγκεντρώσουμε και θα καταβάλουμε εμείς ως συμμετέχοντες στην προσφυγή.
“Πρωτοβουλία Κρητών κατά των υποστηρικτικών μέτρων ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ”
 http://bit.ly/1kCm22f

Σχόλια