Τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ της 28ης Οκτωβρίου.

 
         Τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ της 28ης Οκτωβρίου.

          1940            2013
     +---------------------------+-----------------------------+
  ΟΧΙ  | στη ξένη κατοχή     |  στη ξενόδουλη ολιγαρχία  |
     |---------------------------+-----------------------------|
  ΝΑΙ  | στην εθνική ανεξαρτησία |  στη δημοκρατία      |
     +---------------------------+-----------------------------+

ΟΡΙΣΜΟΙ:
  Έθνος = Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν κοινή καταγωγή
       (το «ομαιμον»), κοινή γλώσσα (το «ομόγλωσσον»),
       κοινή θρησκεία και κοινά ήθη και έθιμα.
  Εθνική ανεξαρτησία = Το αυτοδιοίκητο ενός έθνους.
  Δημοκρατία = Τρόπος οργάνωσης συλλογικού οργανισμού με τα εξής γνωρίσματα:
     α. Οι σκοποί και οι κανόνες του διαμορφώνονται από όλα τα μέλη του.
     β. Τα μέλη μετέχουν στη διαμόρφωσή των παραπάνω σκοπών/κανόνων
       τηρώντας τις συνθήκες Ισηγορίας, Ισονομίας, Ισοκρατίας.
  Ισηγορία = Ίσος χρόνος/χώρος προφορικού/γραπτού λόγου για κάθε μέλος
         στις διαβουλεύσεις για επιλογή προτάσεων.
  Ισονομία = Κανόνες που δέν περιέχουν διακρίσεις για τα μέλη και
         εφαρμόζονται στο σύνολο των μελών.
  Ισοκρατία = Ισο βάρος ψήφου για κάθε μέλος στις διαδικασίες επιλογής.
  Ολιγαρχία = Η άρνηση της δημοκρατίας.
  Ξενόδουλη ολιγαρχία = Ομάδα κρατούντων υποταγμένων σε ξένα κέντρα αποφάσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
 Εάν μία χώρα έχει δημοκρατικό πολίτευμα τότε είναι ανεξάρτητη.
             ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ:
 Εάν μία χώρα δέν είναι ανεξάρτητη τότε δέν έχει δημοκρατικό πολίτευμα.

Παρατήρηση:
   Υφίστανται χώρες ανεξάρτητες χωρίς δημοκρατικό πολίτευμα.
   (Π.χ. Το Μεξικό).
 
http://feronymos.wordpress.com/2013/10/26/1940-10-28/ 

Σχόλια