ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΟ. Θα έλθει η στιγμή που θα αποδοθούν στο ακέραιο.

1) Για τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, να ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα:
α) Της Νόθευσης και Υπεξαγωγής εγγράφου, σύμφωνα με το άρ. 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ., με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
β) Της Απιστίας σχετική με την υπηρεσία του άρ. 256 Π.Κ., με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
γ) Της Παράβασης καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ. και
δ) Της άμεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, κατ’ αρ. 18 Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρ. 46 Π.Κ.

2) Για τον Βενιζέλο Ευάγγελο, να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατ’ άρ. 86 παρ. 3 του Συντάγματος, για τα αδικήματα:
α) Της Ψευδορκίας του άρθρου 224 Π.Κ.
β) Της Νόθευσης και Υπεξαγωγής εγγράφου, σύμφωνα με το άρ. 242 παρ. 2 και 3, με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
γ) Της Απιστίας σχετική με την υπηρεσία του άρ. 256 Π.Κ., με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
δ) Της Παράβασης καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ. και
ε) Της άμεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, κατ’ αρ. 18 Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρ. 46 Π.Κ.

3) Για τον Γεώργιο Παπανδρέου, να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατ’ άρ. 86 παρ. 3 του Συντάγματος, για τα αδικήματα:
α) Της άμεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, σύμφωνα με το 18 Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το αρ. 46 Π.Κ. ,
β) Της άμεσης συνέργειας στο αδίκημα της Απιστίας σχετική με την υπηρεσία του άρ. 256 Π.Κ., με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
γ) Της Παράβασης καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ.

4) Για τον Λουκά Παπαδήμο, να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατ’ άρ. 86 παρ. 3 του Συντάγματος, για τα αδικήματα:
21
α) Της άμεσης συνέργειας σε Απιστία σχετική με την υπηρεσία του άρθρο 256 Π.Κ. με εφαρμογή των επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1608/50 περί Καταχραστών του Δημοσίου.
β) Της Παράβασης καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ. και
γ) Της άμεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, σύμφωνα με το αρ. 18 Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρ 46 Π.Κ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

Σχόλια