Δείτε πως θα βάλουν χέρι στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Κύπρο...

Πάνε να χώσουν δικες τους εταιρείες συμβούλων για να ελέχουν πλήρως την κατάσταση στο τομέα της ενέργειας....
Δείτε τι γράφεται στη σελίδα 20, στην ενότητα που αφορά την ενέργεια, του μνημονίου της Κύπρου:

"Since these three key elements are strongly interdependent, they need to be developed together over time. In addition, the plan should take account of the current uncertainty over the actual size of domestic, offshore, commercially-viable,
natural gas fields and possible changes in international gas prices and demand, and should be firmly based on alternative world energy scenarios from an internationally-reputed organization and on an appropriate level of technical assistance on technical aspects in this context."
Και η μετάφραση...
Δεδομένου ότι αυτά τα τρία βασικά στοιχεία είναι αλληλένδετα, χρειάζεται να αναπτυχθούν από κοινού με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, το σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την τρέχουσα αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της εγχώριας, offshore, εμπορικά βιώσιμων, κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πιθανές αλλαγές στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και της ζήτησης, και θα πρέπει να βασίζεται σταθερά σε εναλλακτικά ενεργειακά παγκόσμια σενάρια, από έναν διεθνούς φήμης οργανισμό και σε ένα κατάλληλο επίπεδο τεχνικής βοήθειας για τις τεχνικές πτυχές σε αυτό το πλαίσιο.
Να σας θυμίσουμε τι γράφαμε  πριν λίγε μέρες ΕΔΩ


Δείτε πως θα βάλουν χέρι στους υδρογονάνθρακες..στην προίκα της Κύπρου..
Προσέξτε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ". 
Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου τελικά ψηφίστηκε στην Βουλή της Κύπρου 
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται 
(α) από εισοδήματα της Δημοκρατίας προερχόμενα από.....
  την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2).... 
(2) Μερίδιο των εσόδων της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατάλληλο και επαρκές για την εξασφάλιση της αποπληρωμής και των αποδόσεων των ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών, που εκδίδονται από το Ταμείο σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, διατίθεται προς το Ταμείο όπως καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Σχόλια