Ανεξάρτητοι Έλληνες : Ειδική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για μισθούς και συντάξεις στρατιωτικών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
14 Μαρ 2013-03-14
ΠΡΟΣ: Τα Προεδρεία Όλων των Ενώσεων των εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών των Εν Δυνάμεων και των Σωμ Ασφαλείας
ΚΟΙΝ: Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής
ΘΕΜΑ: Ζωτικά Αιτήματα Στρατιωτικών
Σας κοινοποιούμε συνημμένα , Προτάσεις Τροποποίησης – Ρυθμίσεων των σχετικών Νόμων, όπως αυτές έχουν επεξεργασθεί σε συνεργασία με τις Ενώσεις των στρατιωτικών και υποβληθεί στον Πρόεδρο του Κόμματος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στη Βουλή,
από τις 4 Μαρτίου 2013, για ανάλογη Κοινοβουλευτική εκμετάλλευση υπέρ των ζωτικών αιτημάτων και προβλημάτων του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού.
Οι υποβληθείσες προτάσεις των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, αφορούν το Αρθρο 16 του Ν3863/2010 και τον Νόμο 4093/12-ΦΕΚ Α΄222) και είναι σύμφωνες με τα αιτήματα , όπως αυτά αναφέρθηκαν από τα Προεδρεία των Ενώσεων των Εν Δυνάμεων, (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ), κατά την συνάντησή τους με τον κ Καμμένο στη Βουλή στις 26 Φεβ 2013 Το παρόν αποστέλλεται για την ενημέρωσή σας. 

 Ακολουθεί η ειδική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης:

Ειδική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης-τροποποίησης της υποπαράγραφο Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222),
Α. Αιτιολογική Έκθεση
1. Από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/12 προκύπτουν δυο διακριτά κύματα μειώσεων στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων. Ειδικότερα:
α. Με διασταλτική ερμηνεία της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «5. Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός της παραγράφου 2 ή το επίδομα χρόνου υπηρεσίας αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις,..», οποιαδήποτε μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των στοιχείων του μισθολογίου των στρατιωτικών, που συμμετέχουν στη βάση υπολογισμού της σύνταξης, προκαλεί αντίστοιχες αυξήσεις ή μειώσεις στις στρατιωτικές συντάξεις και εκδίδονται οι ανάλογες Πράξεις Αναπροσαρμογής Σύνταξης. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, που προκάλεσαν μειώσεις στις μικτές αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, αυτομάτως προκάλεσαν αντίστοιχες μειώσεις στις στρατιωτικές συντάξεις και εκδόθηκαν οι σχετικές Πράξεις Αναπροσαρμογής Σύνταξης, με αναδρομική εφαρμογή από την 1-8-2012. Οι μειώσεις αυτές, σε ονομαστική μηνιαία βάση, ανέρχονται στην τάξη του 19% για τους αποστρατευθέντες με βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού και στο 13% για τους υπόλοιπους.
β. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων (όλων των συνταξιούχων και των στρατιωτικών), άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται κατά ποσοστό 5%, 10%, 15% για ποσά άνω των 1.000, 1.500, 2000, ευρώ αντίστοιχα. Ο υπολογισμός αυτών των μειώσεων, εφαρμόσθηκε από την 1-1-2013 και έγινε στα ποσά των συντάξεων και μερισμάτων, διαμορφώθηκαν την 31-12-2012, δηλαδή μετά την ως άνω εκ του μισθολογίου μείωση και μετά την παρακράτηση όλων των μέχρι σήμερα επιβληθέντων εισφορών και μειώσεων.
2. Πέραν δε των ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις του κεφαλαίου Β με τίτλο Παρεμβάσεις και στον Πίνακα «Παρεμβάσεις Δαπανών» στις κατηγορίες με α/α 4.4, 4.5 και 4.6, αντίστοιχα και όπως επιπροσθέτως ψηφίσθηκε την 18-2-2013 στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσαρμογής, προβλέπονται νέες μειώσεις, όπως παρακάτω:
α. Περικοπές ειδικών μισθολογίων εν ενεργεία στελεχών 78.000.000 ευρώ για το έτος 2013.
β. Περικοπές νέου μισθολογίου για τους ένστολους το 2014 ύψους 88.200.000 ευρώ
γ. Μείωση συντάξεων εν αποστρατεία στελεχών λόγω νέου μισθολογίου κατά 161.800.000 ευρώ το 2014 και αθροιστικά έως το 2016, 172.800.000 ευρώ.
3. Μετά την επιβολή των μειώσεων ανωτέρω παραγράφου 1 και των λοιπών προηγουμένων, οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν απολέσει ετήσιο ονομαστικό εισόδημα που φτάνει στο 65%. Οι εν λόγω συνολικές συνταξιοδοτικές μειώσεις, πέραν του γεγονότος ότι επιφέρουν βαρύτατο και δυσβάσταχτο οικονομικό πλήγμα στους αποστράτους στρατιωτικούς, φέρνοντας τις συντάξιμες αποδοχές τους σε επίπεδα κατώτερα άλλων κατηγοριών συνταξιούχων, ακόμη και «χαμηλότερου» αναλογικά επιπέδου, καταδεικνύουν το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι στρατιωτικές συντάξεις «βάλλονται» παράλληλα από δύο διακριτά μέτωπα μειώσεων, σε σχέση με τους λοιπούς συνταξιούχους της χώρας μας. Όταν δε εφαρμοσθούν και οι επιπρόσθετες προγραμματισμένες μειώσεις της ανωτέρω παραγράφου 2, τότε το περιβάλλον που διαμορφώνεται συνθέτει συνθήκες διωγμού και απόλυτης φτωχοποίησής τους.
4. Επί της σώρευσης δυσβάσταχτων μειώσεων, εκ των παραλλήλων διπλών μειώσεων, καταγράφεται σχετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που περιελήφθη  στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε μεταξύ άλλων ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι είναι αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων.
5. Παράλληλα, είναι άξιον μνείας, το γεγονός ότι προ του 2010, οι στρατιωτικές συντάξεις ΟΥΔΕΠΟΤΕ έλαβαν τις «καθολικής εφαρμογής» αυξήσεις των λοιπών συντάξεων, στα πλαίσια της κατ’ έτος εισοδηματικής πολιτικής, ενώ τώρα εντάσσονται στις μειώσεις των λοιπών συντάξεων, επιπρόσθετα των μειώσεων από το μισθολόγιο των στρατιωτικών. Πέραν δε αυτού, ακόμη και αν ανασταλούν οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στους στρατιωτικούς συνταξιούχους ένεκα των μειώσεων στις λοιπές συντάξεις και παραμείνουν οι μειώσεις που επιβλήθηκαν και είναι προγραμματισμένο να επιβληθούν, εξαιτίας της σύνδεσης του ειδικού μισθολογίου με τις στρατιωτικές συντάξεις, οι συνολικές μειώσεις επ’ αυτών, θα είναι αρκετά μεγαλύτερες από εκείνες των λοιπών συντάξεων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.
6. Κατά συνέπεια και εν αρχή, θα πρέπει να αρθούν άμεσα οι διατάξεις που διαμορφώνουν προσκρούσεις στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, εκ της εφαρμογής παράλληλων διπλών μειώσεων στις συντάξεις οι οποίες συνδέονται και υπολογίζονται δυναμικά από τα ειδικά μισθολόγια, προκειμένου, πέραν της ισονομίας και ισότητας, να αποφευχθεί η βίαιη απόλυτη φτωχοποίηση των αποστράτων στρατιωτικών. Αυτές οι διατάξεις είναι:
α. Παράγραφος 10 του άρθρου 1, του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α’ 226) 27-11-2011.
β. Παράγραφος 1 του άρθρου 6, του Ν. 4051/12 (ΦΕΚ Α’ 40) 29-2-12
γ. Υποπαράγραφος Β3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) 12-11-12.
Β. Προτεινόμενες ρυθμίσεις
1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1, του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α’ 226) 27-11-2011, η περίπτωση γ’ τροποποιείται ως ακολούθως: «γ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α’ όσοι: 1. Λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω. 2. Συνταξιούχοι του Δημοσίου των οποίων η βάση υπολογισμού σύνταξης συνδέεται δυναμικά με τα ειδικά μισθολόγια.
2. Στο άρθρο 6, του Ν. 4051/12 (ΦΕΚ Α’ 40) 29-2-12, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως: «3.Από τη μείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι: α. Συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Συνταξιούχοι του Δημοσίου των οποίων η βάση υπολογισμού σύνταξης συνδέεται δυναμικά με τα ειδικά μισθολόγια.
3. Στην υποπαράγραφο Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222), τροποποιείται η περίπτωση δ’, ως ακολούθως: «δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι: «1. Συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010. 2. Συνταξιούχοι του Δημοσίου των οποίων η βάση υπολογισμού σύνταξης συνδέεται δυναμικά με τα μισθολόγια της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Γ1 του παρόντος νόμου»
Γ. Οικονομική Επιβάρυνση
Ουσιαστικά το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με την ανωτέρω ρύθμιση κάποιου ποσού από τον λειτουργικό του Π/Υ, απλά με τη μερική αποκατάσταση της κατάφορης αυτής αδικίας, δεν εξοικονομούνται τα ποσά που αναγράφονται στο νέο μεσοπρόθεσμο 2013-2016 και τα οποία δύνανται να αναζητηθούν, με ισοδύναμα μέτρα.
 

Σχόλια