Χρηματοδότησαν ΙΕΚ για να κάνει το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"

Απίστευτο...
Μια από τις μελέτες του Υπουργείου παιδείας, ανατέθηκε σε εταιρεία ερευνών, θυγατρική του Ομίλου Ακμή...
Στην πιο πάνω εικόνα (απόφαση του υπουργείου παιδείας) προβλέπεται: 


«1. Η ανάθεση στην εταιρία EEO GROUP ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε (δ.τ «EEO GROUP Α.Ε»  τηςυλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη τηςχώρας»
2. Αντικείμενο του Έργου είναι: η αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τηςακαδημαϊκής εκπαίδευσης καθώς και του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης των τμημάτων. »

Δείτε τώρα την σύνδεση της εταιρίας EEO GROUP ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Με βάση την πιο πάνω απόφαση η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ #111.400,00 €# πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (ήτοι 137.022,00 €).
Εν ολίγοις δόθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ομίλου, η αρμοδιότητα να αποτυπώσει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Χώρας, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να ανατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της.

Σχόλια