Ανεξάρτητοι Έλληνες : Νέα ειδική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για μισθούς και συντάξεις στρατιωτικών

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                                              
Αθήνα  15 Μαρτίου 2013
 
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΕΔΡEΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
               ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
ΚΟΙΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
ΘΕΜΑ:  Ζωτικά  Θέματα Στρατιωτικών 
Σε συνέχεια του χθεσινού ενημερωτικού μας, σας αποστέλλομε την  Ειδική πρόταση τροποποίησης του Άρθρου 16 του Ν 3863/2010 που αφορά το εργασιακό των στρατιωτικών, το οποίο επίσης έχει αποσταλεί από τις 4 Μαρτίου στον Πρόεδρο του Κόμματος για Κοινοβουλευτική αξιοποίηση υπέρ των στρατιωτικών

Ειδική πρόταση τροποποίησης του άρθρου 10 του Νόμου 3865/2010(ΦΕΚ 120 Α΄/21-7-2010) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του περι ««Ρυθμίσεων για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, του ν.3863/2010 και του άρθρου 10 του ν.3865/2010 για τους συνταξιούχους που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης η των συντάξεων που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους ενώ με το κατατεθέν από το Υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», τροποποιείται στο 47ο.

Μετά τη συμπλήρωση του 53-47ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια (33,03 ευρώ)  του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (αναλλοίωτο έως σήμερα στα 990,90 ευρώ), ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική ή οι επικουρικές συντάξεις καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ηλικίας μεγαλύτερης του 53ου έτους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)προβλέπεται συνέχιση της συνταξιοδότησης, με περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Επομένως και μέχρι την αναπροσαρμογή του η.α.ε., το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.981,80 Ευρώ (60 X 33,03 ) περικόπτεται (ολόκληρο και όχι ποσοστό αυτού).
Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης επιδιώκεται η εξαίρεση από το μέτρο της αναστολής ή μειώσεως της συντάξεως, του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων.
Α. Αιτιολογική Έκθεση
1. Το δικαίωμα της απασχόλησης παντός προσώπου είναι απαραβίαστο. Κατοχυρώνεται από τα άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος. Του δικαιώματος απολαμβάνει και ο συνταξιούχος του Δημοσίου και οποιουδήποτε φορέα Κ.Α. Επομένως, κάθε νομοθετικό μέτρο που τείνει στον περιορισμό της εργασίας χωρίς να δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος θα έχει το στίγμα της αντισυνταγματικότητας.
Το ίδιο βέβαια ισχύει για το κατοχυρωμένο δικαίωμα της καταβολής της συντάξεως και της απαγορεύσεως περιορισμού ή αναστολής αυτής.Ως προς την αναστολή της σύνταξης, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε συνταγματικές παρεκκλίσεις και είχε τοποθετηθεί εξ αρχής αρνητικά στη συγκεκριμένη νομολογία
Συγκεκριμένα κρίθηκε αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ήταν δεσμευτική για το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά καλλιεργεί το έδαφος για μελλοντικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη των πολιτών που θίγονται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις).
2. Ακόμα και αν δεχθούμε το γεγονός του μεγάλου ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας και την αδυναμία εξευρέσεως εργασίας πολλών νέων ανθρώπων να αυξάνεται -με την παράλληλη αναζήτηση εργασίας και από τους συνταξιούχους- ο συγκεκριμένος νόμος μπορεί να καλύπτει εν μέρει, αυτή την «ανισότητα» («επ απειλή» αναστολής ή μειώσεως της συντάξεως), αλλά μόνο για τους εργαζομένους συνταξιούχους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα καθόσον δεν δύναται να κατανοηθεί, η επέκταση του μέτρου αυτού και για τους αυτοαπασχολούμενους, με δεδομένα ότι :
α. Οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν καταλαμβάνουν κανενός τη θέση εργασίας , αντιθέτως συνεισφέρουν τόσο στην αύξηση των εσόδων του Κράτους (καταβολή ΦΠΑ, φόρου κύκλου εργασιών), των ασφαλιστικών ταμείων (ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ), αλλά και στην παραγωγική διαδικασία-ανάπτυξη της οικονομίας με τη
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, την καταβολή ενοικίων, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, προσλήψεις και μισθούς υπαλλήλων κλπ
β. Άν το πρόβλημα εστιάζετο στην καταπολέμηση της αδήλωτης (μαύρης) εργασίας, αυτοί που έτσι κι αλλιώς δεν τη δήλωναν, δεν επηρεάζονται καθόλου. Απεναντίας εφεξής θα αυξηθεί το φαινόμενο αυτό, με κάποιους που τη δήλωναν και τώρα εκ των πραγμάτων θα υπαναχωρήσουν.
γ. Αν η συγκεκριμένη διάταξη συνιστούσε κάποιο αντικίνητρο για πρόωρη συνταξιοδότηση (με ασφαλώς μειωμένες συντάξιμες αποδοχές) τότε για ποιό λόγο η ίδια η Πολιτεία νομοθετεί με μέτρα για εργασιακή εφεδρεία και πρόωρη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα? Και με ποια λογική προτιμούμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι «αντιπαραγωγικοί», από τη στιγμή που δύνανται να επενδύσουν ίδια κεφάλαια, για να ασκήσουν κάποιο ελεύθερο επάγγελμα?
δ. Το δίλημμα σύνταξη ή εργασία είναι τεράστιο με δεδομένο το γεγονός πως, για να προτιμήσει ένας συνταξιούχος την εργασία ως αυτοαπασχολούμενος θα πρέπει αυτή να του αποφέρει έσοδα (για να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του) μεγαλύτερα από τη σύνταξη + ασφαλιστικές εισφορές + φόροι + λειτουργικά έξοδα κλπ.

ε. Ακόμα και ο ηλικιακός «ρατσισμός» που ετέθη (άνω-κάτω των 55/53 ετών με αντίστοιχα αναστολή ή μείωση της συντάξεως) δεν δύναται να κατανοηθεί ούτε να ερμηνευθεί με την κοινή λογική, καθόσον, περισσότερες ανάγκες προφανώς και έχουν οι μικρότεροι σε ηλικία συνταξιούχοι (με δεδομένη και την μικρότερη ηλικία των μελών της οικογενείας τους) παρά οι μεγαλύτεροι από αυτούς.
4. Εν κατακλείδι η εφαρμογή του νόμου για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους έχει σαν συνέπεια την ενθάρρυνση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, την απώλεια εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΤΑΑ και Ο.Α.Ε.Ε.) και φόρων προς το Κράτος (Φ.Π.Α. και εισοδήματος), καθώς και την ταλαιπωρία μεγάλου αριθμού Ελλήνων πολιτών, της Δικαιοσύνης και της Δημόσιας Διοίκησης, μέχρις ότου αργά ή γρήγορα αρθεί το εν λόγω ανορθόδοξο και αντισυνταγματικό (σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου) μέτρο.


Β. Προτεινόμενες ρυθμίσεις
Άρθρο 16 παράγραφος1(1) νόμου 3863/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, στον ιδωτικό ή δημόσιο τομέα, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:…….»

Άρθρο 16 παράγραφος1(2) νόμου 3863/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι συνταξιούχοι που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), εξαιρούνται του ανωτέρω μέτρου αναστολής ή μείωσης της σύνταξης, υποχρεούνται όμως στην καταβολή των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις εισφορών προσαυξημένων κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 ασφαλισμέ−
νους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης».

Άρθρο 16 παράγραφος1(5) νόμου 3863/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη».

Άρθρο 16 παράγραφος 2 νόμου 3863/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή διοριστούν σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)….., από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής»Άρθρο 16 παράγραφος 3β. νόμου 3863/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης περίπτωσης,υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους….»

Άρθρο 10 παράγραφος 2. νόμου 3865/2010 : Να τροποποιηθεί ως ακολούθως …
«Οι συνταξιούχοι του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.».
Γ. Οικονομική Επιβάρυνση
Επειδή θεωρειται δεδομένο πως με την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου, από 1-1-2013, η συντριπτική πλειοψηφία των μέχρι σήμερα αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων,αλλά και οι σκοπεύοντες μελλοντικά να εργαστούν , θα αποθαρρυνθούν και θα προτιμήσουν την επιλογή της συντάξεως , παρά το «ρίσκο» της επιλογής του ελεύθερου επαγγέλματος με αμφίβολα αποτελέσματα, το συγκεκριμένο μέτρο δεν πρόκειται να αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα μειώσεως των σχετικών δαπανών του Δημοσίου.
Τουναντίον η ανωτέρω προτεινόμενη εξαίρεση για τους αυτοαπασχολούμενους, θα αυξήσει σε μεγάλο ποσοστό τα κρατικά έσοδα με την καταβολή των φόρων, αλλά και των οικείων ασφαλιστικών ταμείων. Έσοδα που για όσους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους επιλέξουν την παύση εργασίας , θα απολεσθούν.
Επίσης και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ., ο αριθμός των κάτω των 53 ετών αυτοαπασχολουμένων, δεν ξεπερνά τους 6.000. Στην λογική πως ο μέσος όρος των συνταξίμων αποδοχών τους δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και εάν υποθέσουμε πως το 50% εξ αυτών επιθυμεί να εργαστεί (εξοικονόμηση με την αναστολή, ποσού 3 εκατομμυρίων ευρω), τότε για να το πράξει αυτό και να μην οδηγηθεί σε άλλες μη νόμιμες λύσεις αδήλωτης εργασίας,, θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα εισόδημα ως αυτοαπασχολούμενος της τάξεως των 2.500 ευρω (τουλάχιστον μηνιαίως).
Άρα για να εξοικονομήσει το Δημόσιο τα 1.000 ευρω (το μήνα) από την αναστολή της συντάξεώς του, ουσιαστικά θα ζημιωθεί καθόσον θα απολέσει, τα 575 ευρώ του Φ.Π.Α., άλλα 150-200 ευρώ από την αύξηση καταβολής του Φόρου Εισοδήματος του εργαζομένου, τα 200 ευρώ από την καταβολή
των ασφαλιστικών του εισφορών στα ταμεία του ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ, την «οικονομική συμβολή» του εργαζομένου, στην ανάπτυξη της Οικονομίας, με δεδομένη την ανάγκη να καταβάλλει το ενοίκιο του (300-400 ευρω), να αποπληρώνει τις κοινόχρηστες δαπάνες του (φως-νερό-τ/φ, άλλα 300 ευρω) και τέλος και την καταπολέμηση της ανεργίας με την πρόσληψη υπαλλήλου-ων στον επαγγελματικό του χώρο, για υποβοήθηση.
Κατ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους άνω των 55/53/47 ετών, που ειδικά για αυτούς του Δημοσίου τομέα, δεν ισχύει η περικοπή της συντάξεως πάνω από τα 60 ημερομίσθια,(όπως ισχύει για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα) αλλά πάνω από τα 30 ημερομίσθια.

Σχόλια