Τροϊκανή βόμβα για τα χρέη

Μνημόνιο - φωτιά για τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ετοίμασε η τρόικα εν όψει της τελικής αξιολόγησης για την εκταμίευση της δόσης του Απριλίου. 
Οι δανειστές αποδέχο­νται την κατ’ εξαίρεση ενιαία ρύθμιση για φόρους και εισφο­ρές με 48 δόσεις και πάντως όχι πέραν του Δεκεμβρίου του 2016, ενώ επιμένουν η «πάγια» ρύθμιση, που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, να μην ξεπερνά τις 12 δόσεις!

Οι οφειλέτες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με κριτήριο το ποσό των 50.000 ευρώ. Όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ θα πρέπει ν’ αποδείξουν με επαρκή οικονομικά στοι­χεία ότι είναι βιώσιμοι και μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και, αν δεν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, τότε η υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης θα μπορεί να γίνει μό­νο εφόσον παρουσιάσουν και δεσμεύσουν έναντι της συνολι­κής οφειλής περιουσιακά στοιχεία!
Πρόκειται στην ουσία για έναν εξοντωτικό όρο, που σημαί­νει με απλά λόγια ότι η οφειλή θα πληρωθεί ακόμη και με κα­τάσχεση
περιουσιακών στοιχείων!
Η συνταγή αυτή των δανειστών περιλαμβάνεται και στην εμπι­στευτική πενηντασέλιδη έκθε­ση που κατάρτισαν στα μέσα Φεβρουαρίου στελέχη του ΔΝΤ, στην οποία, μεταξύ άλ­λων, προτείνουν ν’ ανατεθεί σε τρίτους η έκδοση κατασχε­τηρίων - εξπρές για τα μη εξυπη­ρετούμενα χρέη προς τα ασφαλι­στικά ταμεία! Αντίθετα, για όσους χρωστούν κάτω από 50.000 ευρώ δεν θα απαιτείται η ακριβής πιστοποίηση της βιωσιμότητάς τους και πάντως δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη να δεσμεύουν και περιουσιακά στοιχεία ως προαπαιτούμενο για την υπαγω­γή τους στη ρύθμισης των 48 δόσεων.

Στον αέρα
Στο μνημόνιο της τρόικας για τα ληξιπρόθεσμα χρέη υπάρ­χει και άλλος ένας όρος που μπορεί να τινάξει στον αέρα ακό­μη και τους συνεπείς οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομι­κή αδυναμία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της έλλει­ψης ρευστότητας.
Ο όρος που θέτουν οι δανειστές είναι να αντικατασταθεί η ποινή της έντοκης προσαύξησης μιας οφειλής που είναι σε καθυστέρηση με επιτόκιο υπερημερίας, όπως συμβαίνει για κάποιον που χρωστά σε τράπεζα! Ο τόκος υπερημερίας που ζητούν να επιβάλλεται ως τιμωρία σε όσους δεν πληρώνουν τις εισφορές και τους φόρους στην ώρα τους (ακόμη και αν βρίσκονται σε αδυναμία) είναι ένα από τα μεγαλύτερα «αγκά­θια» της ρύθμισης και μένει να αποδειχθεί αν τελικά θα περι­ληφθεί και σε μια τελική συμφωνία με την κυβέρνηση.
Οι λόγοι που οι δανειστές εμμένουν να επιβάλουν τέτοιους όρους, παραγνωρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται για πέμπτη συνεχή χρονιά σε βαθιά ύφεση, εντοπίζονται στα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί για το αποτέλεσμα που εί­χαν οι ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα δέκα τελευταία χρό­νια. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην άκρως εμπιστευ­τική έκθεση που κατάρτισε το ΔΝΤ για τη ρύθμιση των ληξι­πρόθεσμων χρεών στα ταμεία (με ημερομηνία 13.2.2012).

loutraki1

Σχόλια