Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Πλήρης Απαξίωση και «Ελεύθερη Πτώση» του κύριου Πυλώνα της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ( ΕΑΒ Α.Ε.)

Η ΕΑΒ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη κρατική αμυντική και αεροδιαστημική εταιρεία της Χώρας, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Α.Ε., ανήκει στις ΔΕΚΟ και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο.


Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην Εργοστασιακή Συντήρηση (Ε.Σ) συστημάτων και παρελκομένων αεροσκαφών και αεροκινητήρων στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, στην ανάπτυξη, σχεδίαση και κατασκευή Ηλεκτρονικών, Οπτικο-ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών προϊόντων για στρατιωτική και πολιτική χρήση και στην Τεχνική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.Ειδικότερα για την Πολεμική Αεροπορία, έχοντας ως δεδομένη την φθίνουσα πορεία των Εργοστασίων της ΠΑ, έχει καταστεί ο κύριος φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης, που εστιάζεται στα παρακάτω τρία (3) κύρια αντικείμενα :


α. Εργοστασιακή Συντήρηση και Επιθεώρηση Αεροσκαφών ( Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π).β. Εργοστασιακή Συντήρηση Αεροκινητήρων (Α/Κ).γ. Εργοστασιακή Συντήρηση παρελκομένων Α/Φ και Ε/Π.Παρά τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, η ΕΑΒ Α.Ε. έχει απαξιωθεί πλήρως από το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠ.ΟΙΚ ως συναρμόδιο και αφέθηκε ουσιαστικά σε «Ελεύθερη Πτώση» και πλήρη διάλυση, ανίκανη ουσιαστικά να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, όπως φαίνεται περίτρανα από τα ακόλουθα στοιχεία :α. Μεγάλος αριθμός των στελεχών της έχει συνταξιοδοτηθεί, με αντίστοιχη απώλεια σημαντικής Τεχνογνωσίας και κατά συνέπεια της απαιτούμενης Πιστοποίησης για το επίπεδο των εργασιών που επιτελεί, χωρίς καμία εκδήλωση ενεργειών εκ μέρους σας για την έγκαιρη αναπλήρωσή του.β. Η Διοίκηση της έχει εγκαταλειφθεί από τον Αύγουστο του 2012 «ΑΚΕΦΑΛΗ», χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ πολλά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου παραμένουν γαντζωμένα – διορισμένα σε κρατική θέση, πολλά ακόμη και παράνομα από το 2004.γ. Η οικονομική πορεία της εταιρείας είναι πολύ κακή και βαίνει διαρκώς επιδεινούμενης τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν εκδηλωθεί οι απαραίτητες δράσεις για την επιβαλλόμενη, άμεση αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της.δ. Διαπιστώνονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την εταιρεία στην απόδοση των κύριων μέσων και επισκευασίμων, πέραν των προβλεπομένων συμβατικών ημερομηνιών, που δημιουργούν συσσώρευση φόρτου στην ΕΑΒ .Α.Ε., ενώ επηρεάζουν αρνητικά την Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα και κατ’ επέκταση την Μαχητική ικανότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα :1/ Διαπιστώνονται καθυστερήσεις απόδοσης Α/Φ και Ε/Π από 7 έως 170 ημέρες. Συγκεκριμένα επί συνόλου αποδόσεων των Α/Φ της ΠΑ από την ΕΑΒ Α.Ε., μόνο το 30% αποδίδεται εντός της Συμβατικής Ημερομηνίας Παράδοσης.2/ Διαπιστώνονται καθυστερήσεις απόδοσης Α/Κ πολύ μεγαλύτερες από αυτές των Α/Φ. Συγκεκριμένα επί συνόλου αποδόσεων των Α/Κ της ΠΑ από την ΕΑΒ Α.Ε., μόνο το 20% αποδίδεται εντός της Συμβατικής Ημερομηνίας Παράδοσης, ενώ πλέον των 80 κινητήρων παραμένουν σε εκκρεμότητα, από τους οποίους περί τους 36 Α/Κ είναι των Α/Φ F -16, μόνο για το έτος 2012. Επισημαίνεται ότι η σημερινή δυνατότητα Γενικής Επιθεώρησης της ΕΑΒ Α.Ε. καλύπτει μόνο εννέα (9) Α/Κ ετησίως και για πλήρη κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης, απαιτείται η άμεση εκδήλωση ενεργειών στελέχωσής της με προσωπικό αναλόγων ειδικοτήτων.3/ Διαπιστώνεται τάση αύξησης του παραμένοντα φόρτου συντήρησης των παρελκομένων κατά μέσο όρο 1100 τεμαχίων ανά έτος, ενώ ο συνολικός παραμένων φόρτος παρελκομένων, από το 2002 μέχρι σήμερα ξεπερνάει τα 10.000 παρελκόμενα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθήλωση μεγάλου αριθμού Α/Φ λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τη συσσώρευση του εφεδρικού αποθέματος της Πολεμικής Αεροπορίας στην ΕΑΒ Α.Ε., ως επισκευάσιμα.Η σοβαρότητα της κατάστασης που έχει περιέλθει η ΕΑΒ .Α.Ε και η ουσιαστική αδυναμία της να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο της, φαίνεται και από τις παρακάτω ενέργειες που έχει εκδηλώσει μέσω διακήρυξης διαγωνισμών, προκειμένου να αναθέσει σε προσωπικό εξωτερικών φορέων ( outsourcing ) την υλοποίηση πολύ σημαντικού μέρους των ανωτέρω εργασιών, όπως αποσυναρμολόγησης – συναρμολόγησης Α/Φ και Α/Κ καθώς επίσης και παροχής εξειδικευμένης Τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων, σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, χωρίς να διασφαλίζεται ουσιαστικά η ΑΞΙΟΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑ των Αεροσκαφών της ΠΑ. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της EAB A.E. (www.haicorp.com) :α. Η Διακήρυξη των Διαγωνισμών Ν. 532 και Ν. 547 της ΕΑΒ Α.Ε. , σύμφωνα με τους οποίους ο διαγωνισμός Ν. 532 προκηρύχθηκε από την ΕΑΒ .Α.Ε, για εκδήλωση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου « Αποσυναρμολόγηση / Συναρμολόγηση Υποσυγκροτημάτων Αεροκινητήρων ( Α/Κ) », ενώ ο διαγωνισμός Ν. 547, για εκδήλωση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου « Αποσυναρμολόγηση / Συναρμολόγηση Αεροσκαφών», που προβλέπουν και επιτρέπουν την εμπλοκή, εκ μέρους των αναδόχων, τεχνικών επιπέδου ΙΕΚ – ΤΕΕ – ΤΕΛ, χωρίς πρότερη εμπειρία και πιστοποίηση για εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών.β. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού Ν. 558 της ΕΑΒ Α.Ε. , ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΕΑΒ .Α.Ε, για εκδήλωση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών « Εκπαίδευσης με Διάθεση Εκπαιδευτών προς Υλοποίηση Προγραμμάτων της ΕΑΒ Α.Ε. »
Η σοβαρότητα των προαναφερομένων θεμάτων, ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζει η ΕΑΒ Α.Ε. στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και ιδιαίτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, και η πολύ σοβαρή δημοσιονομική κρίση της Χώρας μας, επιβάλει την εκδήλωση κάθε ενέργειας διάθεσης και εξασφάλισης σημαντικότατων οικονομικών πόρων, από τον προϋπολογισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε εργοστασιακούς φορείς της Χώρας για κάλυψη των αναγκών τους, αλλά και εξασφάλισης θέσεων εργασίας στους εργοστασιακούς φορείς, σε εξειδικευμένους Μηχανικούς και Τεχνικούς
Απευθυνόμενος στους κκ. ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ θέτω τα εξής απλά ερωτήματα:


Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές και πότε τελικά θα επιχειρηθούν, τόσο για τη ριζική αναδιάρθρωση της Αμυντικής Βιομηχανίας και της ΕΑΒ Α.Ε. ειδικότερα, όσο και στις ευρύτερες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, με πρώτιστο στο σύστημα και στις διαδικασίες προμηθειών τους ;


Για πόσους μήνες ακόμη θα αφήσουν την Διοίκηση της ΕΑΒ Α.Ε να πορεύεται «ΑΚΕΦΑΛΗ», χωρίς Διευθύνοντα Σύμβουλο και με πολλά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να παραμένουν γαντζωμένα – διορισμένα σε κρατική θέση, ακόμη και παράνομα από το 2004 ;


Πότε θα επιτραπεί στην ΕΑΒ Α.Ε. να προβεί στην εκδήλωση ενεργειών στελέχωσής της, με προσωπικό των απαιτουμένων ειδικοτήτων, προκειμένου να ανακτήσει το ταχύτερο δυνατό την απολεσθείσα Τεχνογνωσία και κατά συνέπεια την προβλεπόμενη από το επίπεδο των εργασιών Πιστοποίηση και δυνατότητα απόδοσης του έργου, που της ανατίθεται, εν χρόνω ;


Είναι στις προθέσεις του ΥΕΘΑ να ορίσει ως μέλος και να ζητήσει τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ Α.Ε. ανωτάτου στελέχους της ΠΑ, όπως υπήρχε στα πρώτα χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΑΒ Α.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου, που της αναθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και κύρια η ΠΑ της Χώρας, με προτεραιότητα και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές τους ανάγκες ;
Πως διασφαλίζεται στο μεσοδιάστημα η προβλεπόμενη από τα Επιχειρησιακά Σχέδια, Επιχειρησιακή ετοιμότητα και Αξιοπλοϊμότητα των Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και ποιές ενέργειες έχουν εκδηλωθεί από μέρους των αρμοδίων φορέων ;
Πως διασφαλίζεται η κάλυψη και τήρηση των πολύ αυστηρών ποιοτικών προτύπων, από το προσωπικό των εξωτερικών αναδόχων της ΕΑΒ Α.Ε., αυτών που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ΑΞΙΟΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑΣ των Αεροσκαφών της ΠΑ ;
Πως διασφαλίζεται ο αριθμός των επιχειρησιακά απαιτουμένων Α/Φ, από την ΠΑ και κατ’ επέκταση η δυνατότητα κάλυψης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ έργου της Πολεμικής Αεροπορίας ( Διακομιδή Ασθενών – Έρευνα / Διάσωση – Δασοπυρόσβεση ) ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.