Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Πίνακας 1. ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)Μέσοι όροι πενταετίας
Εκτιμήσεις
Προβλέψεις
Εάν
δεν υπάρξει αλλαγή
πολιτικών

1994-98
1999-03
2004-08
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BE
2,5
2,0
2,3
1,0
-2,8
2,4
1,8
-0,2
0,2
1,5
DE
1,7
1,2
2,0
1,1
-5,1
4,2
3,0
0,7
0,5
2,0
EE
5,4
6,0
5,6
-4,2
-14,1
3,3
8,3
3,2
3,0
4,0
IE
9,0
7,3
3,8
-2,1
-5,5
-0,8
1,4
0,7
1,1
2,2
EL
2,7
4,3
3,1
-0,2
-3,1
-4,9
-7,1
-6,4
-4,4
0,6
ES
3,2
3,8
3,1
0,9
-3,7
-0,3
0,4
-1,4
-1,4
0,8
FR
2,2
2,1
1,8
-0,1
-3,1
1,7
1,7
0,0
0,1
1,2
IT
1,9
1,5
1,1
-1,2
-5,5
1,8
0,4
-2,2
-1,0
0,8
CY
4,9
3,6
4,2
3,6
-1,9
1,3
0,5
-2,3
-3,5
-1,3
LU
3,8
5,0
4,1
-0,7
-4,1
2,9
1,7
0,2
0,5
1,6
MT
4,8
2,7
2,7
3,7
-2,4
2,7
1,6
1,0
1,5
2,0
NL
3,5
2,2
2,7
1,8
-3,7
1,6
1,0
-0,9
-0,6
1,1
AT
2,7
2,1
2,8
1,4
-3,8
2,1
2,7
0,7
0,7
1,9
PT
3,4
1,9
1,2
0,0
-2,9
1,9
-1,6
-3,2
-1,9
0,8
SI
4,3
3,9
4,9
3,4
-7,8
1,2
0,6
-2,0
-2,0
0,7
SK
5,6
2,8
7,2
5,8
-4,9
4,4
3,2
2,0
1,1
2,9
FI
4,5
3,1
3,4
0,3
-8,5
3,3
2,8
-0,1
0,3
1,2
Ζώνη €
2,3
2,0
2,1
0,4
-4,4
2,0
1,4
-0,6
-0,3
1,4
BG
-0,4
4,4
6,5
6,2
-5,5
0,4
1,7
0,8
1,4
2,0
CZ
2,5
3,0
5,5
3,1
-4,5
2,5
1,9
-1,1
0,0
1,9
DK
3,4
1,5
1,8
-0,8
-5,7
1,6
1,1
-0,4
1,1
1,7
LV
4,0
6,2
7,2
-3,3
-17,7
-0,9
5,5
5,3
3,8
4,1
LT
2,7
5,2
7,1
2,9
-14,8
1,5
5,9
3,6
3,1
3,6
HU
2,3
3,9
2,7
0,9
-6,8
1,3
1,6
-1,7
-0,1
1,3
PL
6,1
3,0
5,4
5,1
1,6
3,9
4,3
2,0
1,2
2,2
RO
1,4
3,4
6,8
7,3
-6,6
-1,1
2,2
0,2
1,6
2,5
SE
3,3
3,0
2,9
-0,6
-5,0
6,6
3,7
1,0
1,3
2,7
UK
3,4
3,3
2,2
-1,0
-4,0
1,8
0,9
0,0
0,9
1,9
EU
2,6
2,3
2,3
0,3
-4,3
2,1
1,5
-0,3
0,1
1,6
HR
-
3,3
4,1
2,1
-6,9
-1,4
0,0
-1,9
-0,4
1,0
US
3,9
2,9
2,1
-0,4
-3,1
2,4
1,8
2,2
1,9
2,6
JP
1,0
0,9
1,3
-1,0
-5,5
4,7
-0,6
1,9
1,0
1,6
Πηγή : Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείωση: Ως συνήθως, οι προβλέψεις εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την τεχνική παραδοχή ότι «δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής».

Τούτο σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά μέτρα πολιτικής, ιδίως στον δημοσιονομικό τομέα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Επομένως, οι προβλέψεις για το 2014 αποτελούν στην ουσία παρέκταση των σημερινών τάσεων.

Πίνακας 2. Ποσοστά ανεργίας (αριθμός ανέργων ως % του εργατικού δυναμικού)
Μέσοι όροι πενταετίας
Εκτιμήσεις
Προβλέψεις
Εάν
δεν υπάρξει αλλαγή
πολιτικών

1994-98
1999-03
2004-08
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BE
9,5
7,5
7,9
7,0
7,9
8,3
7,2
7,3
7,7
7,7
DE
9,0
8,6
9,7
7,5
7,8
7,1
5,9
5,5
5,7
5,6
EE
9,2
11,6
6,7
5,5
13,8
16,9
12,5
10,0
9,8
9,0
IE
11,1
4,6
4,9
6,4
12,0
13,9
14,7
14,8
14,6
14,1
EL
9,7
10,8
9,1
7,7
9,5
12,6
17,7
24,7
27,0
25,7
ES
18,8
11,6
9,6
11,3
18,0
20,1
21,7
25,0
26,9
26,6
FR
10,9
9,0
8,8
7,8
9,5
9,7
9,6
10,3
10,7
11,0
IT
11,1
9,4
7,1
6,7
7,8
8,4
8,4
10,6
11,6
12,0
CY
-
4,0
4,6
3,8
5,5
6,5
7,9
12,1
13,7
14,2
LU
2,9
2,6
4,7
4,9
5,1
4,6
4,8
5,0
5,4
5,7
MT
5,7
7,3
6,8
6,0
6,9
6,9
6,5
6,5
6,4
6,2
NL
5,9
3,3
4,3
3,1
3,7
4,5
4,4
5,3
6,3
6,5
AT
4,2
3,9
4,6
3,8
4,8
4,4
4,2
4,4
4,5
4,2
PT
6,7
5,4
8,4
8,5
10,6
12,0
12,9
15,7
17,3
16,8
SI
-
6,6
5,6
4,4
5,9
7,3
8,2
9,0
9,8
10,0
SK
12,8
18,3
13,8
9,6
12,1
14,5
13,6
14,0
14,0
13,6
FI
14,1
9,4
7,6
6,4
8,2
8,4
7,8
7,7
8,0
7,9
Ζώνη €
-
8,8
8,4
7,6
9,6
10,1
10,2
11,4
12,2
12,1
BG
-
16,6
8,7
5,6
6,8
10,3
11,3
12,2
12,2
11,9
CZ
4,5
8,1
6,6
4,4
6,7
7,3
6,7
7,0
7,6
7,3
DK
6,2
4,8
4,3
3,4
6,0
7,5
7,6
7,7
8,0
7,9
LV
17,1
12,9
8,5
8,0
18,2
19,8
16,2
14,9
13,7
12,2
LT
7,7
14,9
6,7
5,3
13,6
18,0
15,3
13,0
11,4
9,8
HU
-
6,0
7,2
7,8
10,0
11,2
10,9
10,8
11,1
11,1
PL
12,2
17,5
13,5
7,0
8,1
9,6
9,6
10,2
10,8
10,9
RO
-
6,8
6,9
5,8
6,9
7,3
7,4
7,0
6,9
6,8
SE
9,2
6,1
6,9
6,2
8,3
8,4
7,5
7,7
8,0
7,8
UK
7,7
5,3
5,2
5,6
7,6
7,8
8,0
7,9
8,0
7,8
EU
-
8,9
8,2
7,1
9,0
9,7
9,6
10,5
11,1
11,0
HR
-
13,9
11,0
8,4
9,1
11,8
13,5
15,8
15,9
14,9
US
5,3
5,0
5,1
5,8
9,3
9,6
8,9
8,1
7,6
7,0
JP
3,4
5,0
4,2
4,0
5,1
5,1
4,6
4,3
4,3
4,2


Πηγή : Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείωση: Ως συνήθως, οι προβλέψεις εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την τεχνική παραδοχή ότι «δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής».

Τούτο σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά μέτρα πολιτικής, ιδίως στον δημοσιονομικό τομέα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Επομένως, οι προβλέψεις για το 2014 αποτελούν στην ουσία παρέκταση των σημερινών τάσεων.

Πίνακας 3. Δημόσια ελλείμματα (Καθαρή δανειοδότηση (+) ή δανειοληψία (-) γενικής κυβέρνησης* ως  % του ΑΕΠ)
Μέσοι όροι πενταετίας
Εκτιμήσεις
Προβλέψεις
Εάν
δεν υπάρξει αλλαγή
πολιτικών

1994-98
1999-03
2004-08
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BE
-3,4
-0,1
-0,7
-1,0
-5,5
-3,8
-3,7
-3,0
-3,0
-3,2
DE
-4,1
-2,3
-1,7
-0,1
-3,1
-4,1
-0,8
0,1
-0,2
0,0
EE
1,3
-0,4
1,0
-2,9
-2,0
0,2
1,1
-0,5
-0,4
0,2
IE
-0,2
1,6
-0,3
-7,4
-13,9
-30,9
-13,4
-7,7
-7,3
-4,2
EL
-6,8
-4,3
-7,0
-9,8
-15,6
-10,7
-9,4
-6,6
-4,6
-3,5
ES
-
-0,6
0,2
-4,5
-11,2
-9,7
-9,4
-10,2
-6,7
-7,2
FR
-4,2
-2,5
-3,0
-3,3
-7,5
-7,1
-5,2
-4,6
-3,7
-3,9
IT
-5,8
-2,5
-3,1
-2,7
-5,4
-4,5
-3,9
-2,9
-2,1
-2,1
CY
-
-4,0
-0,7
0,9
-6,1
-5,3
-6,3
-5,5
-4,5
-3,8
LU
2,6
3,6
1,4
3,2
-0,8
-0,8
-0,3
-1,5
-0,9
-1,3
MT
-
-6,7
-3,4
-4,5
-3,8
-3,6
-2,7
-2,6
-2,9
-2,5
NL
-2,4
-0,6
-0,2
0,5
-5,6
-5,1
-4,5
-4,1
-3,6
-3,6
AT
-3,8
-1,2
-1,9
-0,9
-4,1
-4,5
-2,5
-3,0
-2,5
-1,8
PT
-5,0
-3,6
-4,4
-3,6
-10,2
-9,8
-4,4
-5,0
-4,9
-2,9
SI
-
-3,2
-1,4
-1,9
-6,0
-5,7
-6,4
-4,4
-5,1
-4,7
SK
-6,2
-7,4
-2,5
-2,1
-8,0
-7,7
-4,9
-4,8
-3,3
-3,4
FI
-3,2
4,1
3,9
4,4
-2,5
-2,5
-0,8
-1,7
-1,5
-1,3
Ζώνη
-
-1,9
-1,9
-2,1
-6,3
-6,2
-4,2
-3,5
-2,8
-2,7
BG
-4,5
-0,2
1,5
1,7
-4,3
-3,1
-2,0
-1,0
-1,3
-1,0
CZ
-
-5,2
-2,3
-2,2
-5,8
-4,8
-3,3
-5,2
-3,1
-3,0
DK
-1,8
1,1
4,1
3,2
-2,7
-2,5
-1,8
-4,0
-2,7
-2,8
LV
-0,4
-2,5
-1,3
-4,2
-9,8
-8,1
-3,4
-1,5
-1,1
-0,9
LT
-4,1
-2,5
-1,4
-3,3
-9,4
-7,2
-5,5
-3,2
-2,9
-2,4
HU
-
-5,8
-6,5
-3,7
-4,6
-4,4
4,3
-2,4
-3,4
-3,4
PL
-2,5
-4,4
-3,7
-3,7
-7,4
-7,9
-5,0
-3,5
-3,4
-3,3
RO
-
-3,2
-2,6
-5,7
-9,0
-6,8
-5,7
-2,9
-2,4
-2,2
SE
-4,1
0,8
2,2
2,2
-0,7
0,3
0,3
-0,2
-0,9
-0,2
UK
-3,8
-0,1
-3,5
-5,1
-11,5
-10,2
-7,8
-6,3
-7,4
-6,0
EU
-
-1,5
-2,0
-2,4
-6,9
-6,5
-4,4
-3,8
-3,4
-3,1
HR
-
-
-
-2,0
-4,7
-5,2
-5,7
-4,6
-5,0
-4,5
US
-1,9
-1,4
-3,8
-6,4
-11,9
-11,3
-10,1
-8,5
-6,6
-5,9
JP
-5,7
-7,3
-3,2
-1,9
-8,8
-8,3
-8,9
-9,1
-9,1
-8,0


Πηγή : Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

* Την πενταετία 2000-2005, η καθαρή δανειοδότηση (δανειοληψία) συμπεριλαμβάνει έκτακτα έσοδα από τις άδειες του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών (UMTS).

Πίνακας 4. Δημόσιο χρέος (Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ)
Μέσοι όροι πενταετίας
Εκτιμήσεις
Προβλέψεις
Εάν
δεν υπάρξει αλλαγή
πολιτικής

1994-98
1999-03
2004-08
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BE
125,8
105,9
89,4
89,2
95,7
95,5
97,8
99,8
100,8
101,1
DE
56,5
61,2
67,0
66,8
74,5
82,5
80,5
81,6
80,7
78,3
EE
-
5,5
4,4
4,5
7,2
6,7
6,1
10,5
11,8
11,3
IE
71,3
36,0
30,2
44,5
64,9
92,2
106,4
117,2
122,2
120,1
EL
96,9
100,1
105,5
112,9
129,7
148,3
170,6
161,6
175,6
175,2
ES
64,2
55,8
41,1
40,2
53,9
61,5
69,3
88,4
95,8
101,0
FR
56,3
59,1
65,6
68,2
79,2
82,3
86,0
90,3
93,4
95,0
IT
118,8
107,7
105,0
106,1
116,4
119,2
120,7
127,1
128,1
127,1
CY
-
63,0
62,5
48,9
58,5
61,3
71,1
86,5
93,1
97,0
LU
7,0
6,3
8,0
14,4
15,3
19,2
18,3
20,5
22,2
24,1
MT
-
58,4
64,4
60,9
66,3
67,4
70,4
73,1
73,8
73,6
NL
72,0
53,6
51,1
58,5
60,8
63,1
65,5
70,8
73,8
75,0
AT
65,8
66,3
63,1
63,8
69,2
72,0
72,4
74,3
75,2
74,5
PT
56,4
54,4
67,8
71,7
83,2
93,5
108,0
120,6
123,9
124,7
SI
-
26,4
25,1
22,0
35,0
38,6
46,9
53,7
59,5
63,4
SK
-
46,6
32,7
27,9
35,6
41,0
43,3
52,4
55,1
57,1
FI
54,7
43,6
39,0
33,9
43,5
48,6
49,0
53,4
56,4
57,6
Ζώνη €
-
69,3
69,1
70,2
80,0
85,6
88,1
93,1
95,1
95,2
BG
-
62,6
23,4
13,7
14,6
16,2
16,3
18,9
17,1
17,3
CZ
-
22,6
28,5
28,7
34,2
37,8
40,8
45,5
48,0
49,5
DK
69,1
51,3
35,1
33,4
40,7
42,7
46,4
45,6
45,9
47,3
LV
-
13,4
13,4
19,8
36,7
44,5
42,2
41,9
44,4
41,5
LT
-
22,5
17,6
15,5
29,3
37,9
38,5
41,1
40,5
40,3
HU
-
56,8
65,4
73,0
79,8
81,8
81,4
78,6
78,7
77,7
PL
-
40,6
46,5
47,1
50,9
54,8
56,4
55,8
57,0
57,5
RO
-
23,3
14,6
13,4
23,6
30,5
34,7
38,0
38,1
38,0
SE
71,9
55,4
45,0
38,8
42,6
39,5
38,4
37,7
37,3
35,5
UK
48,9
39,9
44,6
52,3
67,8
79,4
85,2
89,8
95,4
97,9
EU
-
62,2
61,6
62,2
74,6
80,2
83,1
87,2
89,9
90,3
HR
-
-
34,3
28,8
35,7
42,2
46,7
53,6
57,4
60,2


Πηγή : Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείωση: Ως συνήθως, οι προβλέψεις εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την τεχνική παραδοχή ότι «δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής».

Τούτο σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά μέτρα πολιτικής, ιδίως στον δημοσιονομικό τομέα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Επομένως, οι προβλέψεις για το 2014 αποτελούν στην ουσία παρέκταση των σημερινών τάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.