Η Ελλάδα σώθηκε!!! Ζήτω οι Σωτήρες!!!

Οι Γερμανοί κατακτητές ,υπό τις οδηγίες των διεθνών τοκογλύφων, μέσω του εδώ Ύπατου Αρμοστού Horst Reichenbach καί  του συνεργάτη τους υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, διορίζουν σήμερα  τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η θητεία τους αρχίζει από 1 Φεβρουαρίου του 2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.
Μεταξύ των μελών του Γενικού Συμβουλίου  έχουμε τον κ. Paul Koster, Πρόεδρο & Pierre Mariani, μέλος .


Ο μέν Paul Koster, είναι ο λογιστής που έμεινε άνεργος αφού έφυγε από την Dubai Financial Services Authority (DFSA), ο δέ  Pierre Mariani είναι  αυτός που ως Διευθύνων Σύμβουλος της Βελγικής Τραπέζης Dexia κατηγορήθηκε για την πτώχευσή της ,λαμβάνοντας τον σκανδαλώδες μισθό τών 1.809.000 Ευρώ /έτος.Αυτοί οι δύο ΣΩΤΗΡΕΣ !!!! θα ελέγχουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δηλαδή για να  σώσουν το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.!!!!

La Grecia è stata salvata!!! Viva la Grecia


I Τedeschi  conquistatori ,sotto la guida degli usurai internazionali, attraverso l’Alto Commissario in Grecia, Horst Reichenbach ed il loro partner ministro delle finanze Yannis Stournaras, oggi hanno nominato i nuovi membri del Consiglio Generale del Comitato Esecutivo del Fondo di stabilità finanziaria. Il loro mandato ha inizio 1 Febbraio 2013 e termina il 30 giugno 2017.
Tra i membri del Consiglio Generale è il signor Paul Koster, Presidente e Pierre Mariani, membro.
Il  primo, Paul Koster, è l’ ex  ragioniere ,disoccupato,  dopo aver lasciato il Dubai Financial Services Authority (DFSA), ed il secondo Pierre Mariani è colui che, come amministratore delegato della Banca Belga Dexia ,in due anni l’ ha guidata al fallimento  accusandosi di percepire lo scandaloso stipendio del 1.809. 000 Euro / anno.
Questi due SALVATORI!! controllerano  l’HFSF progettato per mantenere la stabilità del sistema bancario greco, cioè per salvare il sistema bancario greco.!

griechenwitz

Σχόλια