Ραχήλ Μακρή: να σταματήσει το γνωστό έργο της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων που τόσα χρόνια λυμαίνονταν τον τόπο...

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή, κατέθεσε στις 5 Φεβρουαρίου Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με Αρ. Πρωτ. 6746/611 σχετικά με φωτογραφική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή είναι η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ 264, Α)’ η οποία έχει κατατεθεί για κύρωση στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, δόθηκε η δυνατότητα σε αναδόχους και δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων, να πληρωθούν χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας,
καταπατώντας ουσιαστικά κάθε αρχή ισονομίας και εξυπηρετώντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης. Περαιτέρω η εν λόγω πράξη προβλέπει πως δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση για κύρωση της Π.Ν.Π. τερματίζει την ισχύ της. Με την ρύθμιση αυτή ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα σε λίγους «ενημερωμένους και μυημένους» να κανονίσουν τις «δουλείες» τους με τον επωφελέστερο γι αυτούς τρόπο σε πιθανό βάρος του Δημοσίου συμφέροντος
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούμε απαντήσεις σχετικά με τις παραπάνω φωτογραφικές ρυθμίσεις και απαιτούμε να έρθουν στο φως τα στοιχεία όλων όσων επωφελήθηκαν. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει το γνωστό έργο της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων που τόσα χρόνια λυμαίνονταν τον τόπο και από ότι φαίνεται συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό.


ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Οικονομικών


ΘΕΜΑ: «ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;»Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ 264, Α)’ προβλέπονται τα ακόλουθα:

«8. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως ακολούθως:

«14. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται μέχρι 31.12.2012 η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

15. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Πόσοι ανάδοχοι συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων έκαναν χρήση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
  2. Ποιοι ανάδοχοι συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων έκαναν χρήση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
  3. Πόσες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
  4. Ποιες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις εκδόθηκαν και από ποιούς βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;


Επίσης ζητείται η κατάθεση στην Ελληνική Αντιπροσωπία των κάτωθι εγγράφων:  1. Λίστα με τα ονόματα και όλα τα παραστατικά πληρωμής των ανάδοχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων που έκαναν χρήση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
  2. Όλες τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
  3. Λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αφορούν οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αθήνα, 5/2/2013Η Βουλευτής,Μακρή Ραχήλ


Σχόλια