Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ....

ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

Σήμερα το πρωί ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου. Στην έναρξή της, η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, προέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου αυτού, αφού παραβιάζει κατάφωρα τις πλέον βασικές Συνταγματικές διατάξεις για την υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει πρωταρχικά την αξία του ανθρώπου, την οικογένεια και ιδίως την πολύτεκνη, και να εξασφαλίζει την ισότητα.

Κατά τη συζήτηση της ένστασης υποστηρίχθηκε από τη συμπολίτευση, ότι η Βουλή δεν μπορεί να μετατραπεί σε δικαιοδοτικό όργανο, με άλλα λόγια δηλαδή υποστηρίχθηκε, ότι στις υποχρεώσεις των βουλευτών δεν είναι η συμμόρφωση προς το Σύνταγμα αλλά ότι τούτο ανήκει μόνο στα Δικαστήρια. Ευνόητο βέβαια είναι ότι πρωταρχική υποχρέωση της Βουλής είναι η πιστή τήρηση του Συντάγματος. Οπωσδήποτε, λοιπόν, θα ελεγχθεί από τα Δικαστήρια της Χώρας μας, εάν ο φορολογικός νόμος που ψηφίζεται υπό το κράτος και τέτοιων αντιλήψεων είναι συνταγματικός ή όχι.
Η κα Γιαταγάνα κατά την ανάπτυξη της ένστασης αντισυνταγματικότητας κατέθεσε στη Βουλή έγγραφα που της είχαν σταλεί από τους συλλόγους πολυτέκνων και τριτέκνων, ώστε η φωνή των κοινωνικών ομάδων αυτών να περιληφθεί στα πρακτικά συζήτησης του νομοσχεδίου.
Ακολουθεί το κείμενο της ένστασης αντισυνταγματικότητας.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
κ. Ευάγγελο – Βασίλειο Μεϊμαράκη
Ένσταση Αντισυνταγματικότητας
κατ’ άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου και συνεισφέρουν χωρίς διάκριση στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Τέλος δε, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 5 του Συντάγματος, η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
Πολύτεκνες οικογένειες καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
Στην προκειμένη περίπτωση, με το συζητούμενο σήμερα Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», παραβιάζονται όλες οι παραπάνω Συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1ον.. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του εν λόγω Νομοσχεδίου, θεσπίζεται διαφορετική κλίμακα συντελεστών φορολογίας ανά κατηγορία εισοδήματος και τροποποιείται το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο, ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται κατ’ αρχήν ενιαία στο συνολικό εισόδημα των φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή διαφορετικής κλίμακας φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία εισοδήματος παραβιάζει τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος. Τούτο συμβαίνει, γιατί οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλήγουν σε διαφορετική φορολογική επιβάρυνση εισοδημάτων ιδίου ύψους, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους, καθώς και σε βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση φορολογουμένων με μικρότερο εισόδημα που προέρχεται από μία πηγή σε σχέση με άλλους με μεγαλύτερο εισόδημα που προέρχεται από περισσότερες πηγές.
Επιπλέον, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνουν κανένα απολύτως αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος για καμία κατηγορία εισοδήματος, ειδικά δε για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 42.000 ευρώ, αντί για τη θέσπιση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, προβλέπεται μείωσή του βάσει προτεινόμενης κλίμακας αναλογούντος φόρου, που είναι αντιστρόφως ανάλογη του ύψους του εισοδήματος αυτού.
Η κατάργηση όμως του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη το ελάχιστο όριο διαβίωσης του φορολογουμένου, παραβιάζει την αρχή της φορολόγησης, που σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 5 και 2 παρ. 1), επιβάλλεται να βασίζεται στη φοροδοτική ικανότητα και στο σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές του Συντάγματος δεσμεύουν τον κοινό Νομοθέτη, ως προς το σεβασμό του ελαχίστου ορίου διαβίωσης.
Εφόσον στο πλαίσιο του δικαίου της κοινωνικής μέριμνας, καθορίζεται ελάχιστο όριο διαβίωσης, το οποίο το Κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει με την καταβολή παροχών κοινωνικής πρόνοιας στους πολίτες που δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, είναι αυτονόητο ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του ελαχίστου ορίου διαβίωσης, το οποίο απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, το αναγνωρισμένο στο δίκαιο της Κοινωνικής Πρόνοιας ελάχιστο όριο διαβίωσης, συνιστά το ελάχιστο ποσό εισοδήματος που πρέπει να είναι αφορολόγητο. Είναι παράλογο, να αφαιρεί το Κράτος μέσω της φορολογίας, αυτό που πρέπει να επιστρέφει υπό μορφή παροχών κοινωνικής πρόνοιας.
Λαμβανομένου υπ’ όψη μάλιστα, του γεγονότος ότι, με τους έμμεσους φόρους επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το εισόδημα, καθίσταται πρόδηλο ότι η κατάργηση του αφορολογήτου ποσού εισοδήματος, ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδήματα, παραβιάζει κατάφωρα τη θεμελιώδη αρχή του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τους ήδη οικονομικά ασθενείς φορολογούμενους στην εξαθλίωση, ενώ όλες οι εξουσίες του Κράτους ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους.
Εξάλλου, με το συζητούμενο Νομοσχέδιο, καταργείται και η ελάχιστη προστασία της οικογένειας και των παιδιών, αφού για το ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ο άγαμος θα πληρώνει τον ίδιο φόρο με τον τρίτεκνο και τον πολύτεκνο, όσα προστατευόμενα παιδιά κι αν έχουν οι τελευταίοι. Συνεπώς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παραβιάζονται ευθέως, εκτός των άρθρων 4 παρ. 5, 2 παρ. 1, και οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος.
Για τους λόγους αυτούς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, είναι κατάφωρα αντισυνταγματικές και θα είναι επονείδιστη η ψήφισή του από τον κάθε Βουλευτή.
Οι ενιστάμενοι Βουλευτές
 1. Παναγιώτης Καμμένος
 2. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
 3. Επαμεινώντας Μαριάς
 4. Παναγιώτης Μελάς
 5. Τέρενς Κουίκ
 6. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος
 7. Ραχήλ Μακρή
 8. Βασίλειος Καπερνάρος
 9. Γεώργιος Νταβρής
 10. Παύλος Χαϊκάλης
 11. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
 12. Μίκα (Τσαμπίκα) Ιατρίδη
 13. Έλενα Κουντουρά
 14. Σταυρούλα Ξουλίδου
 15. Μαρίνος Ουζουνίδης
 16. Ιωάννης Δημαράς
 17. Γαβριήλ Αβραμίδης
 18. Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.