ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 – Δεκέμβριος 2012Το σύνολο των έργων-δράσεων που ενέταξε, υλοποιεί, συνεχίζει και ολοκληρώνει η αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας από όλα τα χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι 777 και έχουν ως εξής:


ΓΕΩΡΓΙΑ 103.368.789,15 €
ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ 930.917,31 €
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 4.455.084,35 €
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 111.374.403,92 €
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4.131.337,07 €
ΜΕΛΕΤΕΣ 21.891.121,41 €
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 72.510.607,90 €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21.113.534,39 €
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 450.060.170,86 €
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 35.073.871,89 €
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 31.768.610,20 €
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 193.490.313,90 €
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 7.603.320,00 €
ΔΙΑΦΟΡΑ 23.231.887,15 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.081.003.969,50 €


ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
LEADER 5.636.780,00 €
ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 54.000.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 103.000.000,00 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (80 ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΑ) 181.000.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 1.000.000,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ 312.190,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.422.388,00 €
ΤΟΠΣΑ 8.500.000,00 €
ΤΟΠΕΚΟ 3.200.000,00 €
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 96.500.000,00 €
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΜΕ ΕΠ/ΣΕΩΝ 22.500.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 479.071.358,00 €

Σχόλια