Η τριμηνιαία έκθεση της Task Force

Στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα – Τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα Δεκεμβρίου 2012
Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε την τρίτη τριμηνιαία έκθεσή της σχετικά με την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. Η έκθεση περιγράφει τη βοήθεια που παρέχεται από την Ομάδα Δράσης, τα Κράτη Μέλη, διεθνείς οργανισμούς και άλλους ειδικούς φορείς με σκοπό να στηρίξουν την Ελλάδα στην υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Από την ίδρυσή της από τον Πρόεδρο Barroso τον Ιούλιο του 2011, η Ομάδα Δράσης έχει σταδιακά επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε περισσότερα από 40 έργα τεχνικής βοήθειας σε δέκα τομείς πολιτικής. Αυτοί περιλαμβάνουν τη φορολογική διοίκηση, τις εξαγωγές και το επιχειρηματικό περιβάλλον, την πολιτική για την υγεία, τη διοικητική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ομάδα Δράσης, μαζί με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει επίσης συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές για την επιτάχυνση της εκταμίευσης των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα.
Ο Αντιπρόεδρος Rehn δήλωσε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα βαθιά ριζωμένα διαρθρωτικά προβλήματα με αποφασιστικότητα όπως έχει αναγνωριστεί από το Eurogroup. Η Ομάδα Δράσης εργάζεται σκληρά για να στηρίξει την Ελλάδα ώστε να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να δημιουργήσει ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Η κυριότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων ανήκει στις ελληνικές αρχές, αλλά η Επιτροπή βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει και η Ομάδα Δράσης είναι η απτή απόδειξη αυτής της στήριξης. "

Σχόλια