Προσδιορισμὸς ΑΟΖ: Εθνικὴ ἀνάγκη ἤ ἐθνικὴ προδοσία; Ποῖος γνωρίζει νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ;

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ μὴ, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς οἱ, θεωρητικῶς καὶ συνταγματικῶς, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ
Μὲ τὴν παροῦσα ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἐνημρώσω ἐπὶ δύο θεμάτων διὰ τὰ ὁποία φοβοῦμαι ὅτι θὰ ἰσχύσῃ ἡ παροιμία ἡ λέγουσα: «ἀλλοῦ τὸ ὄνειρο καὶ ἀλλοῦ τὸ θαῦμα»
1.       Ἄκουσα τὴν ἀκόλουθον ἄποψιν καὶ ὁμολογουμένως ἔμεινα ἄναυδος, διότι δὲν γνωρίζω τὸ θέμα.
Ἰδοῦ ἡ ἄποψις.

Ὁ προσδιορισμὸς τῆς ΑΟΖ συνεπάγεται δέσμευσιν τοῦ ἐθνικοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου εἰς τοὺς δανειστὰς, δι’ ὅ καὶ ὑπάρχει γιὰ πρώτη φορὰ τόσο μεγάλη κινητικότητα περὶ τοῦ θέματος, καὶ τὸ ἐμφανίζουν ὡς ἐθνικὴ ἀνάγκη, λεβεντιὰ, πατριωτισμὸ, καὶ προετοιμάζουν τοὺς Ἕλληνας νὰ χειροκροτήσουν ὅποιον τολμήσει τὸ αὐτονόητον. Ἔτσι Πάγκακος (ἤ παγκαλος, μοῦ διαφεύγει τὸ ὄνομα) καὶ Θαθανδρέου (ἤ παπανδρέου ἤ ψευδανδρέου καὶ αὐτοῦ μοῦ διαφεύγει τὸ ὄνομα) ξέχασαν τὶς δηλώσεις περὶ ἀνυπαρξίας ὑδρογονανθράκων καὶ τηροῦν ἄκραν τοῦ τάφου σιωπὴν.
Ἀντιθέτως:
ὁ μὴ προσδιορισμὸς τῆς ΑΟΖ, γιὰ ὅσο χρόνο βρισκόμαστε ὑπὸ τὴν διεθνὴ οἰκονομικὴ μαστρωπία, συνεπάγεται προστασία τῆς περιουσίας τοῦ ἐθνικοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου, δεδομένου ὅτι ἡ μὴ κήρυξις τῆς ΑΟΖ συνεπάγεται καὶ μὴ ἔνταξιν τῶν εἰς τὴν ΑΟΖ εὑρισκομένων πάσης φύσεως κοιτασμάτων εἰς τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς πατρίδος καὶ ἄρα δὲν ἐντάσσονται στὸν ἀγγλικὸ νόμο. Τοῦτο δὲν συμφέρει τοὺς δανειστὰς, δι´ ὅ καὶ ἡ μὴ ἀνακήρυξις τῆς ΑΟΖ παρουσιάζεται ὡς ἐθνικὴ προδοσία, μειοδοσία κλπ, κλπ.
Ποῖος γνωρίζει νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια;
 
2.       Ἐπίσης, ἐδῶ στὰ σύνορα Γαλλίας καὶ Γερμανίας, ὅπου καὶ διαμένω, κυκλοφόρησε ὁ ἀκόλουθος καταπληκτικὸς ψίθηρος, συκοφαντία, ἀλήθεια, προπαγάνδα, δὲν γνωρίζω πῶς νὰ τὸ χαρακτηρίσω, ὅμως ἡ ἱστορία ἔχει πολλὰ παραδείγματα νὰ ἐπιδείξῃ τόσον ἐν Ἑλλάδι, ὅσον, καὶ κυρίως, αἱ χῶραι τοῦ πρώην Ἀνατολικοῦ Συνδέσμου. Ἐξ ἄλλου καλλίτερα νὰ κατηγορηθῇ ὁ γράφων παρὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ ποὺ ψιθυρίζεται, καὶ μάλιστα, μεταξὺ κύκλων τῆς ἀλλοδαπῆς.
Ὁ ψίθηρος
Ἐτοιμάζεται ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἡγέτου γιὰ νὰ ἐπανεργοποιήσῃ καὶ ἡγηθῇ τοῦ κινήματος τῆς κατσαρόλας. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι αὐτὸς ὁ ἡγέτης δὲν θὰ εἶναι, εἰ μὴ, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀγνώστων γνωστῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων.
Ὑπενθυμίζεται ὅμως ὅτι τὸ κίνημα τῆς κατσαρόλας διελύθη βιαίως καὶ οἱ Ἕλληνες κάθονται, ἀπελπισμένοι, σπίτι τους καὶ μᾶλλον δὲν ἄχουν διάθεσιν ἐγέρσεως. Πρὸς τὶ, ἄρα, τοιοῦτος ψίθηρος;
Ὁ ψίθηρος καθίσταται ἀνησυχητικὸς διότι ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ἔχει δύο τουλάχιστον παρόμοια κραυγαλέα ἱστορικὰ παραδείγματα, μὲ πλέον πρόσφατον ἐκεῖνο τῆς τραγικῆς 17ης Νοεμβρίου ὅπου ἐφηρμώσθη ἡ γνωστὴ Ἑλληνικὴ παροιμία «ἄλλοι σπέρνουν καὶ θερίζουν, ἄλλοι τρῶν’ καὶ μακαρίζουν». Οἱ φοιτηταὶ ξεσηκώθηκαν, ἡ Μαριὼ καὶ ὁρισμένοι ἄλλοι ὀφελήθησαν καὶ ἀνέκοψαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν δρομολογημένη πορεία πρὸς ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς πατρίδος, καὶ τὴν ὅποια ἐκλογικὴ ἀναμέτρησιν ἐτοίμαζεν ἡ κυβέρνησις Μαρκεζίνη (δὲν ὁλοκληρώθη διὰ νὰ κριθῇ, κρίνονται ὅμως τὰ τεχθέντα γεγονότα) ποὺ ὁδήγησαν τὴν Πατρίδα στὴν καταστροφὴ, μὲ ἀπώγειον τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Κύπρου στὸν Τοῦρκο. Καὶ οἱ μὲν Τοῦρκοι ἔκαναν τὴν δουλειὰ τους· πολέμησαν καὶ πῆραν τὴν μισὴ Κύπρο· ἔμεῖς; οὔτε ἕνα βωμὸ στοὺς νεκροὺς στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὺς διότι ἤσαν χουντικοὶ· ὅσο γιὰ τοὺς ἀγνοουμένους... «ἔλα μωρὲ...!!!». Ἔτσι δὲν εἶναι 300 ἤ μήπως κάνω λάθος; Παρ´ ὅλα αὐτὰ Βουλὴ καὶ δημοσιογράφοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ 17η Νοεμβρίου ἔρριξε τὴν χούντα καὶ ὄχι ὅτι ἔφερε τὴν χειροτερη χούντα τοῦ ἀοράτου δικτάτορος Ἰωάννίδη μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα καὶ ὄχι ὅτι ἡ Κύπρος ὑπεδουλώθη, οὐσιαστικῶς, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν οἰκουμενικῆς Κ.Καραμανλῆ (θείου). Ὅλα εἶναι προπαγάνδα πρὸς ὄφελος κάποιων. Δυστυχῶς ἡ ἱστορία δείχνει ἀνελλιπῶς ὅτι τὸ θῦμα εἶναι ἡ Ἑλλὰς.
Μὰ καλὰ ἡ ἱστορία, λένε, διδάσκει. Οἱ ἐθνοπατέρες τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ δημοσιογράφοι (ἐξαιρουμένου τοῦ μοναδικοῦ φωτεινοῦ παραδείγματος τῶν 97.8 FM, ποὺ ὅμως ἔχει μὴ ἑλληνόφωνο ὄνομα) εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως; Δὲν διδάσκονται; Δὲν καταλαβαίνουν; ΟΧΙ! ΟΧΙ! Καταλαβαίνουν ὅ,τι θέλουν, ὅπως τὸ θέλουν καὶ ὅταν τὸ θελήσουν.
Οἱ ἐν τῇ Βουλῇ παραλῆπται τῆς παρούσης παρακαλοῦνται διὰ τὴν ἐνημέρωσιν ὅλων τῶν ἐκπροσώπων.
Οἱ ἐκτὸς Βουλῆς παραλεῖπται ἄς ἐνεργήσουν κατὰ τὸ δοκοῦν.
 
Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος
Κάτοικος Γαλλίας

Σχόλια