Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθουν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).
Ποσοστό Ενίσχυσης : 50% Δημόσια Δαπάνη επί του προϋπολογισμού του έργου
Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που:

- Εχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας Κ.Α.Δ. (σελίδες 5 και 6 του Σχεδίου Οδηγού στα Σχετικά Αρχεία),
-Διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
-Εχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και
-Δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.
-Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Τι χρηματοδοτείται - Επιλέξιμες Δαπάνες :


1.Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών)2.Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).3.Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.4.Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.5.Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου6.Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
7.Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.8.Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης9.Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται στο  Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  στη διευθυνση www.ependyseis.gr/mis . Από το σύστημα παράγεται και το «Έντυπο Υποβολής».
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής

Για σχετικές πληροφορίες και ενημέρωση για την υποβολή πρότασης,

DB consulting , τηλ. 6977 688008

Σχόλια