Η ταφόπλακα της Ελλάδας και το βόλεμα ημετέρων...

Η εκτέλεση της Ελλάδας σε ένα άρθρο....
Η θανατική καταδίκη μισθωτών και συνταξιούχων....
που θα δουν τα εισοδήματά τους να κατακρεουργούνται και περικόπτονται μέχρι και 50% .
Την ίδια στιγμή στο πολυνομοσχέδιο βλέπουμε και την ειδική μεταχείριση των ημετέρων...
Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνεται, από 1.1.2013,
στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). 

Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

Δικαστικοί:

Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόμενο κατά βαθμό από 420 ως 500 ευρώ.
Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ` οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές) από 120 ως 560 ευρώ...
Κίνητρα απόδοσης διπλωματών...

Το κίνητρο απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003 καθορίζεται από 1.8.2012, σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).
Διαβάστε το πολυνομοσχέδιο
Ο 


Σχόλια