Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Πριν λίγο : Πύργος και Αρχαία Ολυμπία κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ)

Βρήκαν τη λύση στην Ηλεία για τα σκουπίδια....οι ίδιοι τόσα χρόνια που δεν έκαναν τίποτα αντί να παραιτηθούν.....
Πριν λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κήρυξε το Δήμο Πύργο και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης :
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

Έχοντας υπόψη:

1. Το  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το  αρθ. 186 Θ παργ. 5 "Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές μικρής έκτασης σε συνδυασμό με το αρθ 186 _σημ. Γ Γ. α "Υποτομέας διαχείρισης Υδάτων» παρ. vi " Την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ".Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 παρ.ζ. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α/1-5-2002) όπως ισχύουν σήμερα «περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις» άρθρο 12 παρ.1ε & 2β.
3. Τo Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423/10-4-2003/Β (σελ. 5832/5833, προσθήκη 1 παρτ Α).
4. Την αριθμ. 2115/24 - 1 - 2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε « Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε . 
5. To υπ' αριθ. 4115/5-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε Ηλείας .
6. Το υπ΄ αριθ. 727Δ/5-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου Πύργου για  «Κήρυξη του Δήμου Πύργου σε προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.» 
7. Την υπ' αριθ.  220/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία μας απεστάλη με το υπ΄αρ. πρωτ. ΔΥ/06-10-2012 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θέμα «Λήψη απόφασης  για  την Κήρυξη του Δήμου  Αρχαίας Ολυμπίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω μη αποκομιδής των απορριμμάτων.»
8. Το υπ' αριθ. 240479/2508/5-10-2012 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
9. Λόγω των υγειονομικών προβλημάτων από την μη αποκομιδή και τη συσσώρευση των απορριμμάτων, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία
10. Το υπ' αριθ. 6568/05-10-2012  απαντητικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ( Γ.Γ.Π.Π. ) Πάτροκλου Γεωργιάδη , το οποίο εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με Βάση τα ανωτέρω αιτήματα.
   

Α π ο φ α  σ ί ζ ο υ μ ε

    σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, την κήρυξη των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών (3) μηνών
 
για λόγους  
προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση, 
προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών, λόγω της συνεχούς συσσώρευσης στερεών απορριμμάτων σε διάφορα κατοικημένα σημεία των Δήμων. 

και διοτι : 
Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και  έχει λάβει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα εξακολουθούν να παραμένουν συσσωρευμένοι όγκοι αστικών απορριμμάτων, που συνεχώς αυξάνονται
Η συνέχιση της μη αποκομιδής των απορριμμάτων παίρνει πλέον σοβαρές και επικίνδυνες διαστάσεις για την δημόσια υγεία λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονής στους δρόμους και εκτός των κάδων. 
Το πρόβλημα επιτείνεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων επιβλαβών για τη δημόσια υγεία, καθώς  και την προσέλκυση τρωκτικών.
Στην περαιτέρω μεγέθυνση του προβλήματος συμβάλει ο διασκορπισμός των απορριμμάτων από τα αδέσποτα ζώα, και τυχόν αλλαγή των καιρικών φαινομένων (άνεμος βροχή)που μπορεί να τα παρασύρουν κατά μήκος των οδών και να προκαλέσουν την φραγή των φρεατίων με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων

Επιπλέον, οι δύο Δήμοι και  το Λιμάνι Κατακόλου δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών καθημερινά ιδιαίτερα  της κρουαζιέρας  με αποτέλεσμα την δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό.

Η κήρυξη αυτή θα επιτρέψει 
- την  άμεση αποκομιδή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας και την απόθεση τους, στον έως πρότινος ΧΑΔΑ στη  θέση «Λίμνες» της ΔΕ Βώλακα του Δήμου Πύργου 
- την προσωρινή λειτουργία του δεματοποιητή στο θέση «Ποτόκι» του Δήμου Πύργου 
με τις εξής  προϋποθέσεις: 
o της επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης της νέας θέσης για  τη μεταφορά του δεματοποιητή σε αυτήν
o της πλύσης των κάδων  και των σημείων(πεζοδρόμια, δρόμοι κλπ)  που έχουν εναποτεθεί - συσσωρευτεί μέχρι τώρα και την απολύμανση αυτών καθώς και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 
o της  λήψης  των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1)Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας, 
κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα fax 213 1510935
2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
α. Γρ. κου Περιφερειάρχη
β. Αυτοτελής Δνση Π.Π.
3) . Αποκ/μένη Δκση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου, α. Γρ. κου Γενικού Γραμματέα β. Δνση Πολιτικής Προστασίας
4) Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ 
α.) Αντιπρχης Π.Ε. Ηλείας
β.)Τμήμα Π.Π. Π Ε. Ηλείας                            
5)  ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ
   Τ.Κ.:27100  ΠΥΡΓΟΣ  
6) ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
7)  Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλειας ΕΝΤΑΥΘΑ   Τ.Κ.:27100  ΠΥΡΓΟΣ 
8)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ   Τ.Κ.:27100  ΠΥΡΓΟΣ
9)  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
Κα:   Χονδρού-Καραβασίλη Μαργαρίτα
 Λεωφ. Κηφισίας 1-3 115 23 - Αθήνα   
Φαξ:210-8701868


Ε.Δ. 
1) ΧΑ 
2) Φ5 
         O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 


    
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ   

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.