Στο ταβάνι η ανεργία (23,1 %).."Πρωταθλήτρια" η Θεσσαλία (25,8 %) !!!

Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά μήνα: Μάιος 2010–Μάιος 2012

Στους Πίνακες 2, και 3 που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας, αναλυτικά, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών για το μήνα Μάιο των ετών 2007 έως και 2012. 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωμένη  Διοίκηση*(1) τους τελευταίους 12 μήνες.

Στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ

Σχόλια