ΑΤΕ Ασφαλιστική: 17,9 εκ. ευρώ κέρδη προ φόρων..Για αυτό την πούλησαν..

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική παρουσίασε θετικά οργανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση 2011, προ της απομείωσης της αξίας των Ελληνικών Ομολόγων που κατείχε στο τέλος του έτους, λόγω της συμμετοχής της στο PSI. Συγκεκριμένα, το ύψος των κερδών ανήλθε στο ποσό των 17,9 εκ. ευρώ  προ φόρων, έναντι κερδών 7,3 εκ. ευρώ προ φόρων της χρήσης 2010. Σημειώνεται ότι τα οργανικά αυτά αποτελέσματα προέκυψαν παρά την επιβάρυνση της χρήσης με το ποσό των 17 εκ. ευρώ που αφορά την απομείωση των μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων που ήταν ενταγμένα στο χαρτοφυλάκιο της κατηγορίας «Διάθεση προς Πώληση (AFS)» και παρά την καταγραφή της ζημιάς που προέκυψε από τη νέα εκτίμηση των ακινήτων με 31.12.2011, ύψους 3,6 εκ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες, εκτός λειτουργικών εξόδων, ανήλθε σε 66,3 εκ. ευρώ έναντι 58,6 εκ. ευρώ της περυσινής περιόδου.
Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 45,1 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 2011 μειώθηκαν σε ποσοστό 21,4 % σε σύγκριση με το 2010, λόγω μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων και των ονομαστικών μισθών κατά το προηγούμενο έτος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το 2011 ανήλθε στο ύψος των 187,7 εκ. ευρώ, έναντι 229,6 εκ. ευρώ του 2010, μειωμένη κατά 18,3%. Η μείωση της παραγωγής, εκτός από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος, προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείτο από την αρχή του έτους στον Κλάδο Αυτοκινήτων και από τη μείωση των ασφαλίστρων των Ομαδικών και Ατομικών Ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής, λόγω των αυξημένων ακυρώσεων και εξαγορών.

Το σύνολο των αποζημιώσεων στην αναφερόμενη περίοδο ανήλθε στο ύψος των 159,5 εκ. ευρώ έναντι 138,5 εκ. ευρώ κατά το 2010, αύξηση κατά 15,2 %. Η αύξηση αυτή δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα δεδομένου ότι περίπου 23,6 εκ. ευρώ αφορούν λήξεις και εξαγορές συμβολαίων καθώς και πληρωμές συμβολαίων D.A.F. τα οποία αποφέρουν και αντίστοιχη μείωση κράτησης αποθεμάτων.
Η συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI plus) είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του αποτελέσματος κατά 284 εκ. ευρώ που τελικά διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 265,9 εκ. ευρώ προ φόρων. Μετά από φόρους, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 235 εκ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων ύψους 266,1 εκ. ευρώ ενώ τα μετά από φόρους σε ζημίες ύψους 235,3 εκ. ευρώ.

Η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας μετά τις παραπάνω ζημίες, κατά την 31.12.2011 είναι αρνητική και ανέρχεται στο ύψος των -185,2 εκ. ευρώ και -183,7 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Μετά τη μεταβίβαση της Εταιρείας, ως συμμετοχή της ΑΤΕbank στην Τράπεζα Πειραιώς στις 27.7.2012, ο νέος μέτοχος έχει διαβεβαιώσει ότι θα προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρίας ώστε να εκπληρούνται οι απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, θα συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στο τέλος Σεπτεμβρίου όπου, μεταξύ άλλων θα προσδιορισθεί και το ύψος της αύξησης των κεφαλαίων της Εταιρίας.  insuranceworld.gr 

Σχόλια