Ιδού το ΦΕΚ του ξεπουλήματος της Α.Τ.Ε


Τα στοιχεία παθητικού που μεταβιβάζονται αποτιμήθηκαν προσωρινά σε 21,39 δισ. ευρώ. Τη διαφορά των 6,67 δισ. ευρώ θα καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων θα αποτιμηθεί οριστικά μετά την υποβολή σχετικής έκθεσης αποτίμησης.
Στην Τράπεζα Πειραιώς θα μεταβιβαστούν όλες οι καταθέσεις που υπήρχαν στην ΑΤΕ και οι οποίες στις 31.12.2011εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 15,74 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα υπολογίζονται στα 14,8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, ΔΕΝ  μεταβιβάζονται στην Πειραιώς «οφειλές οι οποίες θεμελιώνονται σε δανειακή ή άλλου είδους πιστοδοτική σύμβαση η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δραστηριότητας του πιστούχου στους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών ή του λοιπού αγροτικού τομέα». (agronews.gr)
Διαβάστε το ΦΕΚ του ξεπουλήματος της Α.Τ.Ε

Σχόλια