ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΛΙΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Ο Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης, υπεύθυνος του τομέα Παιδείας και Έρευνας, εν όψει και της επικείμενης Συνόδου των Πρυτάνεων, έκανε την εξής δήλωση:
“Τα Ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου Παιδείας - Ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στοχεύουμε στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμησης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους.


Για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι θεωρούμε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να γίνουν βελτιωτικού χαρακτήρα τροποποιήσεις στο Νόμο 4009/2011, με τη συμμετοχή βεβαίως όλων των εμπλεκομένων φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:
  1. Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ.
  2. Την ευθύνη για την εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων στα ΑΕΙ να την αναλάβουν οι εκλεγμένες αρχές διοίκησής τους.
  3. Οι εκλεγμένες αρχές διοίκησης των ΑΕΙ να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.
  4. Σε εκείνα τα ΑΕΙ στα οποία η θητεία των αρχών διοίκησης λήγει στις 31 Αυγούστου 2012, να δοθεί παράταση της θητείας τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
  5. Να θεσμοθετηθούν προσόντα για τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων των ΑΕΙ.
  6. Ο Κοσμήτορας της Σχολής να εκλέγεται όπως και ο Πρύτανης/Πρόεδρος του ΑΕΙ.
  7. Το Τμήμα να παραμείνει η βασική ακαδημαϊκή μονάδα.”

Σχόλια