Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012)


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2012 (23.05)
(OR. en)
9370/12
CO EUR-PREP 13
ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
Θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (28-29 Ιουνίου 2012) -Σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το κράτος μέλος που ασκεί την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, υποβάλλει σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.
Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο οποίο εκτίθενται τα κύρια σημεία που αναμένεται να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 και 29 Ιουνίου 2012.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συντάξει την προσωρινή ημερήσια διάταξη με βάση την τελική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εντός του πενθημέρου που προηγείται της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καθορίσει προσανατολισμούς για να προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο των εν εξελίξει έξυπνων προσπαθειών εξυγίανσης. Ειδικότερα:
- θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τη δράση που θα αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο και θα εγκρίνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να δώσει κατευθύνσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους, τις πολιτικές απασχόλησης και τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ολοκληρώνοντας έτσι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·
- κάτω από το φως των συζητήσεων που αναμένονται κατά την άτυπη σύνοδο της 23ης Μαΐου 2012, θα συμφωνήσει σχετικά με ένα "θεματολόγιο της ΕΕ για την ανάπτυξη", οικοδομώντας περαιτέρω στη σειρά των μέτρων που συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες συνόδους για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων
- θα προβεί σε επισκόπηση της προόδου και θα συζητήσει για τους τρόπους με τους οποίους η Ένωση μπορεί να εμβαθύνει τις σχέσεις της με βασικούς εταίρους στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.
IΙ. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προβεί στην πρώτη του ουσιαστική συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 βάσει διαπραγματευτικού πλαισίου που έχει προετοιμάσει η Προεδρία, μεταξύ άλλων για τους τρόπους με τους οποίους το νέο ΠΔΠ μπορεί να συμβάλει περισσότερο στην δημιουργία ανάπτυξης.. Αναμένεται ότι θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με
την ακολουθητέα διαδικασία σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
IΙΙ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα σημειώσει την πρόοδο σε μείζονες φακέλους στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, μεταξύ άλλων τη διακυβέρνηση Σένγκεν και το άσυλο.
Υπό το φως των γεγονότων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδέχεται να εξετάσει συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Y.Γ
Όπως είδατε δεν υπάρχει ειδικό θέμα για την Ελλάδα .....(επαναδιαπραγμάτευση, επιμήκυνση κλπ)

Σχόλια