" Όλη η αλήθεια για τους μυστικοσύμβουλους και το ξεπούλημα της ΔΕΗ"


Δείτε τι προβλέπεται για την ΔΕΗ και την εκχώρηση του 40% των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η πολύπλοκη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, υπάρχει πρόβλεψη ή δυνατότητα οι μονάδες της ΔΕΗ  να περνούν στην εκμετάλλευση των αγοραστών για όλο τον χρόνο ζωής τους.
 
Η πρόταση της Ελλάδας με βάση τις συστάσεις του συμβούλου (Advisor: Price Waterhouse Coopers LLP) , προβλέπει ότι:
Ο Αγοραστής μπορεί  να διατηρεί την αποκλειστική και αμετάκλητη ευχέρεια να παρατείνει τα  δικαιώματά του πέραν της αρχικής, περιόδου (15ετια), υπό τις ίδιες συνθήκες, και για κυλιόμενες περιόδους των 5 ετών έως το τέλος της μέσης ζωής του Χαρτοφυλακίου.
Μια υπενθύμιση η Ρrice Waterhouse Coopers LLP, είναι μια από τις 5 εταιρείες που απαρτίζουν τους Big 5, με τους οποίους είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν ΕΔΩ και ΕΔΩ .
Οι Βig 5 είναι αυτοί που προσελήφθηκαν εν μια νυκτί, χωρίς διαγωνισμό και χωρίς να ξέρει κανείς την σύμβαση έργου και τις αμοιβές τους. 
Δείτε στην εικόνα που ακολουθεί τι είχε δηλώσει στην Βουλή, ο κ. Σαχινίδης για τους Big 5 και την Ρrice Waterhouse.
Διαβάστε πιο κάτω, σε αποκλειστικότητα, την δήλωση-πρόταση του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Joaquín Almunia και την μελέτη της Ελλάδας με τα μέτρα απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia δήλωσε τα εξής: «Η υπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ζήτημα ουσιώδους σημασίας που θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού για τους καταναλωτές. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης».
Στις 5 Μαρτίου 2008 (βλ. IP/08/386), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας στην ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση σε λιγνίτη, που είναι η φθηνότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτή η προνομιακή πρόσβαση δημιούργησε ανισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες μεταξύ των οικονομικών φορέων και επέτρεψε στη ΔΕΗ να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον αποκλεισμό ή την παρεμπόδιση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αξιώνει από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ούτως ώστε οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις στις οποίες τα ίδια χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα να συμμορφώνονται με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, περιλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού.
Με την απόφαση του Μαρτίου 2008, η Ελλάδα καλείτο να προτείνει μέτρα για την άρση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων της συγκεκριμένης παράβασης. Το 2009, η Ελλάδα προσφέρθηκε να λάβει μέτρα για τη δημοπράτηση τεσσάρων νέων λιγνιτωρυχείων σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ, που αντιπροσωπεύουν περίπου 40% των συνολικών εκμεταλλεύσιμων ελληνικών κοιτασμάτων λιγνίτη. Τα μέτρα αυτά έγιναν δεσμευτικά από νομική άποψη με την απόφαση της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2009 (βλ. IP/09/1226).
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση του 2009 λόγω της νέας ενεργειακής πολιτικής της. Η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα λιγνιτωρυχεία, αλλά ότι δεν θα προχωρούσε στο άνοιγμα νέων λιγνιτωρυχείων. Ως εναλλακτικό μέτρο για την άρση των προβλημάτων ανταγωνισμού, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στο 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μέσω της χορήγησης τραβηκτικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς της αγοράς να συμμετέχουν σε μελλοντικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου τη στιγμή αυτή λιγνίτη.
Εάν η αίτηση για την αναθεώρηση της απόφασης του 2009 κριθεί δικαιολογημένη και τα μέτρα που προτείνονται από την ελληνική κυβέρνηση είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίστηκαν στην απόφαση του 2008, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει νέα απόφαση, βάσει του άρθρου 106 της ΣΛΕΕ, με την οποία τα μέτρα αυτά θα καθίστανται δεσμευτικά για την Ελληνική Δημοκρατία.
Τα νέα μέτρα που προτείνονται δημοσιεύονται αναλυτικά στην αγγλική και ελληνική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση:
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2011. 
Διαβάστε ολόκληρη την Ελληνική πρόταση-ξεπούλημα της ΔΕΗΣχόλια