Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ενημέρωση για θέματα:Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών

Αγαπητοί φίλοι
Οδεύοντας προς το τέλος του έτους, θα ήθελα να έχετε μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που απασχόλησαν το τελευταίο κρίσιμο διάστημα το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και αυτά που πρόκειται να συζητηθούν στις Επιτροπές στις οποίες συμμετέχω ως μέλος:
- Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL)
- Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO)
Για το λόγο αυτό, εφόσον σας ενδιαφέρει, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το ενημερωτικό υλικό ανά Επιτροπή και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο (ερωτήσεις, παρεμβάσεις, οδηγίες κ.α.) μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου www.kpoupakis.gr.
Οι συνεργάτες μου κι εγώ είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία που τυχόν χρειαστείτε, να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και να αναδείξουμε ζητήματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 
Φιλικά, 
Κώστας Πουπάκης    
Γραφείο Ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη
Τηλ. : 210 8835060 begin_of_the_skype_highlighting              210 8835060      end_of_the_skype_highlighting, 010
Fax : 210 8835017

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

-Κατάλογος θεμάτων β' εξαμήνου2010-

Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (εν εξελίξει)

Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών αφορά τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Γενικά, καλύπτονται όλες οι συμβάσεις πώλησης, ήτοι οι αγορές που γίνονται σε κατάστημα, εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
Με την οδηγία:
 • Απλουστεύεται, εν μέρει, το κοινοτικό κεκτημένο για τους καταναλωτές.
 • Υιοθετούνται κοινοί κανόνες δικαίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών σε εθνικό και ενδοκοινοτικό επίπεδο
 • Μειώνεται σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν αμεσότερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
 • Βελτιώνεται το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών τόσο στις διασυνοριακές όσο και στις διαδικτυακές συναλλαγές για τις οποίες το δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης τους είναι πολύ μεγάλο.
 • Ενισχύεται το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή μετά την υπογραφή της σύμβασης
Το σημαντικότερο θέμα είναι:
Η αρχή της πλήρης εναρμόνισης που επιβάλλει η Οδηγία. Η εφαρμογή της αρχής αυτής εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν πολλά κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και η χώρα μας), να καταργήσουν για λόγους απλούστευσης ειδικές αυστηρότερες ρυθμίσεις προστασίας των καταναλωτών με συνέπεια τη δραστική μείωση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Η πρόταση οδηγίας αναθεωρεί την Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία αν και εκδόθηκε με σκοπό την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές δεν πέτυχε στους στόχους της καθώς οι καθυστερήσεις πληρωμών, στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων αλλά κυρίως στις συναλλαγές του δημόσιου τομέα, εξακολουθούν να αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα Οδηγία αναμένεται να αποβεί ιδιαιτέρως επωφελής για τις Μικρές, Μεσαίες αλλά τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις καθώς προβλέπεται να έχει θετική επίπτωση στην ταμειακή ροή, στη ρευστότητα και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία
Με την Οδηγία:
    • Προβλέπεται εξόφληση, υπό την απειλή προστίμου, όλων των οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός 30 ημερών
    • Περιορισμός της περιόδου πληρωμής από τις δημόσιες αρχές. Η εν λόγω περίοδος πληρωμής από τις δημόσιες αρχές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Δυνατότητα επέκτασης της περιόδου αυτής για τα δημόσια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα δημόσια ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας λόγω της ιδιομορφίας της χρηματοδότησής τους σε εθνικό επίπεδο.
    • παρέχεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν την καταβολή της αμοιβής σε δόσεις
    • προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το νόμιμο επιτόκιο συν 8% εκατοστιαίες μονάδες μαζί με 40 ευρώ για έξοδα

Έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου

Η έκθεση πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο προωθεί μια αποτελεσματική πολιτική για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη ενισχύοντας:
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία κινήτρων στους επιχειρηματίες να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • την πρόσβαση των ευρωπαίων χρηστών στο διαδίκτυο καθώς και
 • την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές αγορές


Έκθεση πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες


Η εν λόγω έκθεση είναι ένα κείμενο πολιτικής που περιέχει πλήθος σημείων που έχουν ως σκοπό την αναβίωση και τον επαναπροσδιορισμό της εσωτερικής αγοράς, καθώς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της υπάρχουσας ύφεσης διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτούργησε σωστά προς όφελος των πολιτών.
Στην έκθεση προτείνονται:
 • μέτρα για την καλύτερη μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, ειδικά για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
 • μια νέα αντζέντα για την ενιαία αγορά ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, η εξασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, η προώθηση της καινοτομίας και η νέα ψηφιακή εποχή


- Πολιτικές και Νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2011-


"Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την ενιαία αγορά

Μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ κατά το προσεχές έτος 2011 θα αποτελέσει η "Πράξη για την ενιαία αγορά" η οποία καλύπτει νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, 50 προτάσεις στο σύνολο, που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2012 ώστε να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνική οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Η "πράξη για την ενιαία αγορά" περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες:

ι) Μια ενιαία Αγορά για τις επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη
ιι) Μια ενιαία αγορά για τους ευρωπαίους Πολίτες
ιιι) Διακυβέρνηση και συνεργασία στην ενιαία Αγορά

Σε καθεμία από αυτές τις ενότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της επιτροπής εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών θα εκπονήσει τρείς εκθέσεις πολιτικής πρωτοβουλίας, οι οποίες θα σφραγίσουν τη δέσμευσή της ΕΕ με την οριστική έκδοση της Πράξης. Επιπλέον, μέχρι το 2012 για την υλοποίηση της Πράξης για την ενιαία αγορά, θα ακολουθήσει σειρά νομοθετικών προτάσεων που θα αφορούν κυρίως τις τρεις αυτές βασικές ενότητες. Ενδεικτικά:
 • νομοθετική πρόταση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεδομένου ότι η καθιέρωση ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ζωτικής σημασίας για την ώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη,
 • οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να ανοίξει την πρόσβαση στα επιγραμμικά περιεχόμενα βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • αξιολόγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων αποσκοπώντας στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη η ανάθεση συμβάσεων,
 • νομοθετική πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να προσαρμοστεί η κατάρτιση στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών στην ΕΕ.
 • νομοθετική πρόταση για τις συλλογικές προσφυγές, προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


  -Κατάλογος θεμάτων β' εξαμήνου 2010-

  Τροποποίηση Οδηγίας 92/85 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

  Η αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της Ε.Ε. να αυξήσει τις γεννήσεις και να ενισχύσει την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, υπό το πρίσμα των προσπαθειών συμφιλίωσης προσωπικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε:
 • 20 εβδομάδες άδεια μητρότητας, με πλήρη αποζημίωση, και
 • δύο εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης άδειας για τους πατέρες.

Τροποποίηση Οδηγίας 2002/15 σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Ο χρόνος εργασίας των μισθωτών οδηγών (και προβλεπόταν η επέκτασή της και στους αυτοαπασχολούμενους το Μάρτιο του 2009, κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας-αντίκτυπου) ρυθμίζεται από την Οδηγία 2002/15, η οποία θεσπίστηκε από την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια των οδηγών, καθώς και η οδική ασφάλεια έναντι των κινδύνων της υπερκόπωσης (υπάρχει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/15 προκειμένου να αποκλειστούν οι αυτοαπασχολούμενοι από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζοντας την εφαρμογή της Οδηγίας ως έχει, προτάσσοντας το ζητούμενο της διασφάλισης της οδικής ασφάλειας, αλλά και της αποτροπής του κατακερματισμού του εν λόγω εργασιακού κλάδου, με την ύπαρξη διαφορετικών εργασιακών καθεστώτων.

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η πραγματική οικονομική και κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την ομαλή και ουσιαστική μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, όπως:
 • η υπεύθυνη και συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων του οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας, όπως η απώλεια συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, με την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στους εργαζομένους που κινδυνεύουν ή έχουν ήδη μείνει άνεργοι,
 • η δημιουργία ποιοτικών και μακροπρόθεσμα βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας στους νέους κλάδους της οικολογικής οικονομίας, όχι μόνο υψηλής ειδίκευσης αλλά επίσης μέσης και χαμηλής,
 • οι συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της σύνδεσης του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας,
 • η ενδυνάμωση και εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας, έτσι ώστε η υψηλή ανταγωνιστικότητα που καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη βιώσιμη οικονομία να μη λειτουργεί σε βάρος των συνθηκών και της ποιότητας της εργασίας.

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις Κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών, διαμορφώνοντας τους εξής βασικούς άξονες για την Απασχόληση:
 • Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, με μείωση της ανεργίας και αύξηση της συμμετοχής του 75% του ενεργού πληθυσμού στην αγοράς εργασίας.
 • Προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
 • Ενίσχυση της πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική συνοχή για τη στήριξη της απασχόλησης.
 • Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης (μείωση κατά 25% του ποσοστού των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας).
Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο της Έκθεσης δίδεται, επίσης, ιδιαίτερη σημασία:
 • στην κατάργηση των ανισοτήτων αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση,
 • στην ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου για τις άτυπες μορφές απασχόλησης,
 • στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας (μείωση του ποσοστού στο 10%) και
 • στην επίτευξη της αύξησης του δείκτη απασχόλησης κατά 10% για τις ευπαθείς ομάδες (εργαζομένους προχωρημένης ηλικίας, γυναίκες, νέους 15 - 24 ετών, άτομα με αναπηρία, μετανάστες κ.λπ.), ως μέσο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με το ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη

Κεντρικό σημείο της Έκθεσης αποτελεί η επισήμανση για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα συνοδεύσει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα κράτη μέλη, με σεβασμό στα εθνικά χαρακτηριστικά και επιμέρους πρακτικές, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στη νομοθεσία των κρατών μελών, με σκοπό τόσο τον καθορισμό κοινών προτύπων και δεικτών και τη διασφάλιση αποτελεσματικής αξιολόγησης, παρακολούθησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:
 • Η σημασία ύπαρξης ενός επιδόματος ανεργίας, που θα διασφαλίζει στον δικαιούχο ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αλλά και η ανάγκη μείωσης του χρόνου απουσίας από την αγορά εργασίας, μέσω και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας.
 • Η ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να θεμελιωθεί διασύνδεση της κατώτατης προβλεπόμενης σύνταξης με το αντίστοιχο όριο της φτώχειας.
 • Η ανάγκη για να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης.
 • Η ανάγκη ανάληψης δράσης τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των πολιτών - καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών τραπεζικών όρων.
 • Η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης ενός υψηλού ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας και ως πλήγμα για την κοινωνική συνοχή.
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας καθώς και των δεικτών, σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.
 • Η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε γεωγραφικό, κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Η ανάγκη επικέντρωσης σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων, την πρόληψη της ανεργίας και την ενδυνάμωση του ιστού κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με τη "Δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών", με έμφαση στην ενίσχυση της πρόσβασης των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, την προώθηση του διαγενεακού διαλόγου και την προάσπιση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή σύνταξη και την αξιοπρεπή διαβίωση, υπό το πρίσμα των γενικότερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση υποστηρίζεται:
 • η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για ηλικίες άνω των 50 ετών, για την ανάληψη ενεργών δράσεων προς την κατεύθυνση της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των ηλικιωμένων (55% για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών ως τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης),
 • η κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης Νέων, όπου θα διασφαλίζεται η μετάβαση είτε στην εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της μαθητείας, της κινητικότητας, της πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας, με την εγγύηση ενός τετραμήνου ως μέγιστο διάστημα ανεργίας.
 • η ανάγκη επανακαθορισμού των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων, όπως το φαινόμενο των ψευδοαυτοαπασχολούμενων (μπλοκάκια), και τη θέσπιση σε εθνικό επίπεδο ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις ευέλικτες-άτυπες μορφές απασχόλησης,
 • ότι η διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και των εργασιακών κεκτημένων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα,
 • η ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και της μετάβασης στην πλήρη και ποιοτική απασχόληση, μέσω της προώθησης στοχευμένων ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης.

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου

Έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις εργασίας, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου, η οποία θέτει τις εξής προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης, που διέπει την απασχόληση:
 • να ληφθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, με την άναρχη εξάπλωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, η οποία έχει ενταθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
 • να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους στην κατάρτιση και υιοθέτηση σχετικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (το πρώτο βήμα έχει γίνει με τη Συνθήκη της Λισαβόνας),
 • να προφυλαχθεί η απασχόληση, να αποτραπεί η μαζική ανεργία και να ενισχυθεί η πρόσβαση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των προσπαθειών, αναφορικά με την επένδυση σε νέες δεξιότητες, την κατάρτιση, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του θεσμού της αυτοαπασχόλησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση των πολιτικών και πρακτικών ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.

Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας

Έκθεση Πρωτοβουλίας, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας και προτείνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:
 • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και πρόσβαση των νέων σε πιστώσεις και αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 • η καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των νέων στην αγορά εργασίας (συμβόλαια πρώτης απασχόλησης - ρυθμίσεις αμοιβής κατώτερη της κατώτατης προβλεπόμενης) και η ενίσχυση της μαθητείας, άσκησης και πρακτικής - σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και επί πληρωμή που να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση,
 • η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των συστημάτων μαθητείας, άσκησης και πρακτικής με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας με χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη,
 • η καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, η πρόσβαση σε δωρεάν παιδεία - κίνητρα συνέχισης στην ανώτατη εκπαίδευση και η σύνδεση της εκπαίδευσης με ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • η εκπαίδευση για νέους ανέργους, έπειτα από 4 μήνες ανεργίας και αξιοπρεπή επιδόματα ανεργίας.

Σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους

Το παρόν σχέδιο κανονισμού έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση σε σχέση με τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με αυτούς που εφαρμόζονται στους ευρωπαίους πολίτες μετά την εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΕΚ αριθ. 883/2004 και στον σχετικό κανονισμό εφαρμογής (κανονισμός ΕΚ αριθ. 987/2009).

Ψήφισμα σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Στο σχετικό ψήφισμα υπογραμμίζεται:
 • Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη βελτίωση της απασχόλησης, δημιουργία ευκαιριών εργασίας, προσαρμοστικότητα των δεξιοτήτων των εργαζομένων και προώθηση της ένταξης και της κοινωνικής ένταξης·
 • Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση: Η προώθηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της φτώχειας - υπό το πρίσμα της ένταξης / επανένταξης στην εργασία μέσω της εκπαίδευσης·
 • Η Εκπαίδευση και η κατάρτιση στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις - στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του ΕΕ2020·
 • Η ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής·
 • Η σημασία της σωστής λειτουργίας της αγοράς εργασίας·
 • Η διασύνδεση κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής·
 • Η συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με άλλα προγράμματα (Daphne, Progress)·
 • Η απασχόληση ως μέσο ενδυνάμωσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής·
 • Το ΕΚΤ ως εργαλείο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την καταπολέμηση της ανεργίας·
 • Η ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΚΤ για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων·
 • Ότι ανακύπτουν προβλήματα με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων (παροχή έκτακτης κοινωνικής προστασίας / πίεση για ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες παροχής έκτακτης βοήθειας - άστεγοι...).

- Πολιτικές και Νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2011-

 • σχετικά με τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων
 • σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • σχετικά με τη διευκρίνιση και εφαρμογή της Οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους
 • σχετικά με την Οδηγία για το χρόνο εργασίας
 • σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στο πλαίσιο νέων προκλήσεων

 •  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.