Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                     ECA/10/39
                                                           Λουξεμβούργο 22 Δεκεμβρίου 2010

Τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους δημιουργήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των περιοχών αυτών. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων μετά τη μεταρρύθμισή τους το 2006. Η μεταρρύθμιση σήμανε στροφή προς μια μεγαλύτερη περιφερειακή συμμετοχή, προς την αποκέντρωση και την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, βάσει προγραμμάτων υποβαλλόμενων προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
Γενικά, το Συνέδριο διαπίστωσε ότι τα ειδικά μέτρα ήταν αποτελεσματικά και άκρως σημαντικά για τη γεωργία στις οικείες περιοχές. Εντούτοις, εντόπισε σειρά αδυναμιών στη διαχείριση των καθεστώτων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης των ειδικών μέτρων.
Το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νέα αποκεντρωμένη και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση, η οποία εισήχθη με τη μεταρρύθμιση των ειδικών μέτρων το 2006, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ήδη υπαρχόντων μέτρων. Κατά το στάδιο σχεδιασμού και έγκρισης των προγραμμάτων, το οποίο κάλυπτε διάστημα μόνον έξι μηνών, η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στο ρόλο της όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και της συνοχής των προγραμμάτων, αντί να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή και, κατ' αυτό τον τρόπο, να συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό των προγραμμάτων προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και όσον αφορά τη διαδικασία τροποποίησης των προγραμμάτων τα επόμενα έτη.
Όσον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων, το Συνέδριο εντόπισε μέτρα ή δράσεις που, λόγω του σχεδιασμού τους, ενδέχεται να αποβούν, στην καλύτερη περίπτωση, μερικώς αποτελεσματικά. Επιπλέον, τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στην ποικιλομορφία των ειδικών μέτρων.
Η Επιτροπή δεν παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων σε επαρκώς τακτική βάση. Περιορίζεται κυρίως στην αξιολόγησή τους ανά πενταετία. Οι εκθέσεις εκτέλεσης που υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη είναι ελάχιστα εναρμονισμένες ώστε να αποτελούν για την Επιτροπή ένα σύστημα ενημέρωσης σε θέματα διαχείρισης.
Βάσει των παρατηρήσεών του, το Συνέδριο διατυπώνει συστάσεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών μέτρων.

i Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η συνοπτική παρουσίαση της σχετικής ειδικής έκθεσης, η οποία, όπως εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατίθεται στον ιστότοπο του Συνεδρίου (www.eca.europa.eu) και σύντομα θα δημοσιευθεί σε έντυπη μορφή.

Επικοινωνια και Εκθεσεισ – Υπηρεσια Τυπου
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 4398 45410 -Φαξ: (+352) 4398 46410 – Κινητό τηλ. (+352) 621 55 22 24
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
press@eca.europa.eu

Σχόλια