Πρωθυπουργός Εσωτερικών και με βούλα...

Αν δεν το καταλάβατε, αποκτήσαμε Πρωθυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, ή Πρωθυπουργό εσωτερικών..
Έτσι θα έχουμε Πρωθυπουργό "Εξωτερικού" και Πρωθυπουργό "Εσωτερικού".
Αυτά είναι τα πρόσθετα-ενισχυμένα καθήκοντα του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση.
Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1540 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε στις  15 Σεπ.2010 (και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr)  ανατίθενται στον κ. Ραγκούση ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
    "α. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και των οδηγιών του Πρωθυπουργού και στα όρια που αυτός χαράσσει, αναλαμβάνει την ευθύνη του συνεκτικού, στρατηγικού, πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού για την προώθηση του κυβερνητικού έργου, στους τομείς που κάθε φορά του αναθέτει και την παρακολούθηση της εφαρμογής του”.
   "β. Συγκαλεί και συμμετέχει, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού, σε συσκέψεις μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο Πρωθυπουργός".

Προβλέπεται δε ότι "στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται η νομοθετική πρωτοβουλία και οι λοιπές κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση έκδοσης διαταγμάτων και η έκδοση ατομικών και κανονιστικών αποφάσεων, στις οποίες προβαίνει μόνος ή με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς".

Σχόλια