Η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα ιντερνετ καφέ

Συμπεράσματα δημόσιας διαβούλευσης
και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», στο πλαίσιο της αποστολής της ως
Συνήγορος του Παιδιού, ενημερώθηκε για τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες
παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, ειδικών επιστημόνων και παραγόντων της πολιτικής
ζωής, σε σχέση με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για την ψυχική
και τη σωματική υγεία των ανηλίκων, η χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβασή τους στα
καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet stations ή internet-café).
Ερευνώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος του Παιδιού διαπίστωσε
ότι δεν υφίσταντο νομοθετικές προβλέψεις σε ισχύ, για την είσοδο και χρήση
υπηρεσιών στα παραπάνω καταστήματα από ανηλίκους. Ο Συνήγορος είναι αντίθετος
με μια γενική απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων στα εν λόγω καταστήματα και της
χρήσης των υπηρεσιών τους, οι οποίες -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να αξιοποιούνται
θετικά για την εκπαίδευση, ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία του. *στόσο, έκρινε
ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών, έτσι
ώστε να αποκομίζεται το μέγιστο των ωφελημάτων, με το ελάχιστο της διακινδύνευσης
της ψυχοσωματικής υγείας και ομαλής ανάπτυξης και εξέλιξής τους. Κατά συνέπεια,
ανέλαβε πρωτοβουλία για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος και τη διατύπωση
θεσμικών προτάσεων, με γνώμονα τα δικαιώματα συμμετοχής και προστασίας των
παιδιών.

Μετά από μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας, εκθέσεων, επιστημονικών ερευνών
και στοιχείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θεώρησε ότι χρειάζεται να ξεκινήσει
σχετική δημόσια διαβούλευση. Έθεσε καταρχήν προς συζήτηση σε σύσκεψη
προσκληθέντων εκπροσώπων υπουργείων, της Βουλής, φορέων, σωματείων,
οργανώσεων και ειδικών για το θέμα (στις 30.10.2008), έξι βασικά μέτρα προστασίας
(σχετικά με την γνώση και έγκριση των γονέων, τη χρονοχρέωση και τις ώρες
παραμονής, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, και τις αναγκαίες εκστρατείες
ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού), στα οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν άμεσα.
Κλήθηκαν επίσης να παρουσιάσουν σε βάθος χρόνου, άλλες ενδεχόμενες σχετικές
προτάσεις, στο πλαίσιο «ανοικτής» ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την κατάθεση
σχετικών προτάσεων, προς κάθε ενδιαφερόμενο .
Ο «ανοικτός διάλογος» ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009. Ο Συνήγορος του
Παιδιού ακολούθως συνέταξε κείμενο στο οποίο περιέλαβε το βασικό περιεχόμενο και
τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, όπως και τις προτάσεις που προέκυψαν από
αυτήν. Το κείμενο αυτό απεστάλη στα συναρμόδια Υπουργεία και στη Βουλή των
Ελλήνων για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στους φορείς
που συμμετείχαν στη διαβούλευση και δημοσιοποιείται μέσω του ιστοχώρου της
ανεξάρτητης αρχής, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του θέματος.

Η πλήρης αναφορά στην ιστοσελίδα,  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σχόλια