Ο δανεισμός της Ελλάδας είναι δανεισμός των "Καρτέλ" των τραπεζών...

Δείτε απόσπασμα της συνένετευξης του εκδότη Faber στο Βloomberg
H Ελλάδα είναι μια αμελητέα ποσότητα...
Οι Τραπεζίτες απλώς τυπώνουν χρήματα.
Ο δανεισμός της Ελλάδας είναι στην ουσία δανεισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των "Καρτέλ" των τραπεζών.

Σχόλια