Εγκρίθηκε ο μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας


Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
1/ Εφαρμογή της δέσμης στήριξης για την Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, δεσμευθήκαμε να αναλάβουμε αποφασιστικά και συντονισμένα δράση για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη εν γένει.
Ύστερα από το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, την 23η Απριλίου, και από τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα στις 2 Μαΐου, θα διαθέσουμε στην Ελλάδα 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινό πακέτο με το ΔΝΤ, ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα θα λάβει μια πρώτη δόση τις προσεχείς ημέρες, πριν από τις 19 Μαΐου.
Το πρόγραμμα που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Αντιμετωπίζει τις σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπίες, θα καταστήσει την οικονομία ανταγωνιστικότερη και θα θέσει τις βάσεις για ισχυρότερη και διαρκέστερη οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την απόλυτη προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στην πλήρη υλοποίηση των ζωτικών αυτών μεταρρυθμίσεων.
Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αντικατοπτρίζουν τις αρχές της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και βρίσκονται στο επίκεντρο της νομισματικής ένωσης.
2/ Αντίδραση στην παρούσα κρίση
Στην παρούσα κρίση, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, ενότητα και ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ. Όλα τα θεσμικά όργανα της ζώνης του ευρώ (Συμβούλιο, Επιτροπή, ΕΚΤ), καθώς και όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
Σήμερα, συμφωνήσαμε τα εξής:
- Πρώτον, η δημοσιονομική εξυγίανση συνιστά προτεραιότητα όλων μας και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους για το τρέχον και για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. Έκαστος εξ ημών είναι έτοιμος, ανάλογα με την κατάσταση της χώρας του, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της εξυγίανσης και για τη διασφάλιση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο Ecofin βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ζητήσαμε επίσης από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να εφαρμόζουν αυστηρά τις συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
- Δεύτερον, υποστηρίζουμε πλήρως την ΕΚΤ στις ενέργειές της προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.
- Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή θα προτείνει Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης για να προστατέψει την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Θα υποβληθεί προς απόφαση σε έκτακτη σύνοδο του ECOFIN, την οποία η ισπανική προεδρία θα συγκαλέσει αυτή την Κυριακή, 9 Μαΐου.
3/ Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης
Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας, της οποίας ηγείται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτιθέμεθα:
- να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε την οικονομική εποπτεία και το συντονισμό της πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, μεταξύ άλλων εξετάζοντας προσεκτικά τα επίπεδα χρέους και τις εξελίξεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα,
- να ενισχύσουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες για την εποπτεία των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με αποτελεσματικότερες κυρώσεις,
- να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων, σεβόμενοι την αρχή της ιδίας δημοσιονομικής ευθύνης των κρατών μελών.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να επιταχύνει τις εργασίες της ειδικής ομάδας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της την ερχόμενη εβδομάδα, στις 12 Μαΐου.
4/ Ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών και καταπολέμηση της κερδοσκοπίας
Τέλος, συμφωνήσαμε ότι οι τρέχουσες αναταραχές στις αγορές τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει ταχεία πρόοδος όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματαγορών. Η αύξηση της διαφάνειας και της εποπτείας στις αγορές παραγώγων και η εξέταση του ρόλου των οργανισμών αξιολόγησης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Συμφωνήσαμε επίσης να επιταθούν οι εργασίες για τη διαχείριση και την επίλυση κρίσεων στο χρηματοοικονομικό τομέα, όπως και για τη δίκαιη και ουσιαστική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστος των κρίσεων. Οι εργασίες αξιολόγησης του κατά πόσον απαιτούνται περισσότερα μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόσφατη κερδοσκοπία εναντίον κρατικών οφειλετών θα πρέπει να επιταχυνθούν.
Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτίθεται να συζητήσει τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, με βάση, εφόσον είναι απαραίτητο, τις προτάσεις της Επιτροπής.

Σχόλια