Δεσμεύσεις Microsoft στην Ε.Ε. για τους Βrowsers


Απόφαση που καθιστά νομικά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις της Microsoft να ευνοήσει την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά των προγραμμάτων περιήγησης στο Internet (browsers) εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η Microsoft φέρεται να έχει συνδέσει την πώληση του browser Internet Explorer με το λειτουργικό σύστημα Windows των προσωπικών υπολογιστών (ΠΥ), κατά παράβαση των κανόνων για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ).
Η Microsoft δεσμεύεται να παράσχει στους Ευρωπαίους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφόρων browsers και να επιτρέψει στους κατασκευαστές υπολογιστών και στους χρήστες να απενεργοποιούν το Internet Explorer. Η Microsoft πρόκειται επίσης να δημοσιεύσει σήμερα δέσμευση με την οποία επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πολυάριθμων πληροφοριών για θέματα διαλειτουργικότητας.
Η αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η απόφαση αυτή θα είναι προς όφελος εκατομμυρίων Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον browser που επιθυμούν. Η επιλογή αυτή θα επιτρέψει στους χρήστες να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους γύρω από το Διαδίκτυο, αλλά και θα λειτουργεί ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν browsers, ώστε να καινοτομούν και να προσφέρουν καλύτερους browsers στο μέλλον».
«Οθόνη επιλογών»
Με βάση τις δεσμεύσεις που ενέκρινε η Επιτροπή, η Microsoft θα προσφέρει επί μία πενταετία, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (μέσω του μηχανισμού Windows Update) μια «Οθόνη Επιλογών» που θα επιτρέπει στους χρήστες των XP, Windows Vista και Windows 7 να επιλέγουν τον ή τους φυλλομετρητές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν πέραν του φυλλομετρητή της Microsoft Internet Explorer ή αντί γι’ αυτόν.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις αυτές, οι κατασκευαστές υπολογιστών θα μπορούν επίσης να εγκαθιστούν ανταγωνιστικούς διαδικτυακούς φυλλομετρητές, να τους ρυθμίζουν ως προεπιλεγμένους φυλλομετρητές και να απενεργοποιούν το Internet Explorer.


Η απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί συνέχεια των αιτιάσεων που κοινοποίησε η Επιτροπή στη Microsoft στις 15 Ιανουαρίου 2009. Στην κοινοποίηση αιτιάσεων περιγράφεται η προκαταρκτική γνώμη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Microsoft φέρεται ότι παρέβη το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ (σημερινό άρθρο 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά λειτουργικών συστημάτων ΠΥ πελάτη με την αλληλένδετη πώληση Internet Explorer και Windows.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής, η Microsoft έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό με την αλληλένδετη πώληση του Internet Explorer και του Windows. Η αλληλένδετη αυτή πώληση παρέχει στη Microsoft ένα τεχνητό διανεμητικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα προτερήματα του προϊόντος της που είναι εγκατεστημένο στο 90% και πλέον των ΠΥ. Επιπλέον, στην προκαταρκτική της γνώμη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αλληλένδετη αυτή πώληση εμποδίζει την καινοτομία στις αγορές και δημιουργεί τεχνητά κίνητρα στις εταιρείες λογισμικού και τους παρόχους περιεχομένου να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους ή τους δικτυακούς τόπους τους σε συνάρτηση κυρίως με το Internet Explorer.
Οι δεσμεύσεις που εγκρίθηκαν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες αυτές. Οι χρήστες ΠΥ, χάρη στην Οθόνη Επιλογών, θα μπορούν να επιλέγουν με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο μεταξύ του Internet Explorer και των ανταγωνιστικών διαδικτυακών φυλλομετρητών. Η επιλογή αυτή θα εγγυάται τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ωφελούνται από τις τεχνικές εξελίξεις και την καινοτομία στην αγορά των διαδικτυακών φυλλομετρητών και των συναφών αγορών, καθώς και στην αγορά των διαδικτυακών εφαρμογών.
Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού 1/2003 σχετικά με την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της αγοράς που άρχισε τον Οκτώβριο του 2009. Η απόφαση αυτή, η οποία δεν καθορίζει αν υφίσταται παράβαση, καθιστά νομικώς υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Microsoft και περατώνει την έρευνα της Επιτροπής. Αν αθετήσει η Microsoft τις δεσμεύσεις της, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 10% στον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την ύπαρξη παράβασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.
Μία ρήτρα στις δεσμεύσεις επιτρέπει στην Επιτροπή να τις επανεξετάσει έπειτα από δύο έτη. Η Microsoft θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή, αρχίζοντας εντός ενός εξαμήνου, σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα προσαρμόζει την Οθόνη Επιλογών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.
Πληροφορίες για θέματα διαλειτουργικότητας
Τον Ιούλιο του 2009, η Microsoft υπέβαλε επίσης προτάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών διαλειτουργικότητας που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων τρίτων και ορισμένων προϊόντων της Microsoft, μεταξύ των οποίων τα συστήματα Windows, Windows Server, Office, Exchange και SharePoint (βλ. MEMO/09/352 ).
Έπειτα από εντατικές συζητήσεις με την Επιτροπή, η Microsoft δημοσιεύει σήμερα βελτιωμένη έκδοση της ανάληψης υποχρέωσης και των συναφών εγγράφων (για παράδειγμα συμφωνία εγγύησης και συμφωνία εκμετάλλευσης αδειών ευρεσιτεχνίας) στον δικτυακό τόπο της. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας. Ωστόσο, παρότι η δημόσια αυτή ανάληψη υποχρέωσης της Microsoft δεν θεωρείται δεσμευτική έναντι της Επιτροπής, παρέχει την εγγύηση στους τρίτους ότι μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε ιδιωτική βάση. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί με προσοχή τις επιπτώσεις της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης στην αγορά και θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματά της στην αντιμονοπωλιακή έρευνα που εκκρεμεί όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα.
Τι είναι ο browser;

Είναι το λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες υπολογιστών να αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να περιηγούνται σε αυτό.

Τι είναι η Οθόνη Επιλογών και πώς μπορεί να την αποκτήσει κανείς;

Η Microsoft συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει στους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows μια Οθόνη Επιλογών που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν εύκολα τον διαδικτυακό φυλλομετρητή που θέλουν να χρησιμοποιήσουν.

Η Οθόνη Επιλογών θα παρέχεται στους Ευρωπαίους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows (σήμερα πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα) που έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το λογισμικό Internet Explorer της Microsoft ως προεπιλεγμένο διαδικτυακό φυλλομετρητή.

Μέχρι σήμερα, η Microsoft προσέφερε τον φυλλομετρητή Internet Explorer μαζί με το λογισμικό Windows, ενώ οι κυριότεροι ανταγωνιστικοί φυλλομετρητές πρέπει κατά κανόνα να τηλεφορτώνονται από το διαδίκτυο με αποτέλεσμα συχνά να μην εγκαθίστανται άλλοι φυλλομετρητές στους υπολογιστές των καταναλωτών.

Η Οθόνη Επιλογών θα λάβει τη μορφή ενημέρωσης του λογισμικού Windows. Η ενημέρωση θα γίνεται αυτόματα στους υπολογιστές που έχουν ρυθμιστεί για να δέχονται αυτόματα ενημερώσεις μέσω του Windows Update με αποτέλεσμα να μην απαιτείται κανένας επιπλέον χειρισμός για την απόκτηση πρόσβασης.

Η Οθόνη Επιλογών θα διατεθεί από τα μέσα Μαρτίου 2010.

Τι είναι ο προεπιλεγμένος διαδικτυακός φυλλομετρητής;

Είναι ο φυλλομετρητής που επέλεξε για σας ο κατασκευαστής του προσωπικού υπολογιστή. Για τους περισσότερους χρήστες του λογισμικού Windows, είναι ο διαδικτυακός φυλλομετρητής της Microsoft.

Εάν τηλεφορτώσετε στον ΠΥ σας έναν πρόσθετο φυλλομετρητή μόνος σας, μπορείτε να τον ορίσετε ως προεπιλεγμένο φυλλομετρητή τη στιγμή της εγκατάστασής του.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή.

Γιατί εμφανίζεται η Οθόνη Επιλογών μόνον σε χρήστες που έχουν ως προεπιλεγμένο διαδικτυακό φυλλομετρητή τον φυλλομετρητή της Microsoft;

Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι δεν γίνεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Microsoft στην αγορά λειτουργικού συστήματος προσωπικών υπολογιστών με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά διαδικτυακών φυλλομετρητών. Είναι μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής να εγγυηθεί στους καταναλωτές την καλύτερη λειτουργία των αγορών προσφέροντας περισσότερες επιλογές, περισσότερη καινοτομία και καλύτερη ποιότητα.

Ωστόσο, αν οι χρήστες χρησιμοποιούν κάποιον άλλο διαδικτυακό φυλλομετρητή, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αλλάξουν, ανά πάσα στιγμή.

Γιατί πρέπει να επιλέξουν οι χρήστες; – Και αν είναι ευχαριστημένοι με τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft;

Η Επιτροπή δεν παρακινεί κανέναν να αλλάξει διαδικτυακό φυλλομετρητή. Καθένας είναι ελεύθερος να διατηρήσει τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft. Η Επιτροπή απλώς εξασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πράγματι τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν από τους πολυάριθμους διαδικτυακούς φυλλομετρητές που υπάρχουν στην αγορά. Πράγματι, οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft και να προσθέσουν, αν θέλουν, και άλλον φυλλομετρητή της επιλογής τους.

H Microsoft προσφέρθηκε να δημιουργήσει την Οθόνη Επιλογών ως μέρος μιας δέσμευσης που ανέλαβε έναντι της Επιτροπής για να διασφαλιστεί ο αξιοκρατικός ανταγωνισμός στην αγορά φυλλομετρητών. Σε τελική ανάλυση, η εντύπωση που σχηματίζουν οι χρήστες για το διαδίκτυο εξαρτάται από τον φυλλομετρητή που επιλέγουν και η ύπαρξη ικανού αριθμού επιλογών ωθεί την εκάστοτε εταιρεία να καινοτομήσει και να προσφέρει μελλοντικά στους χρήστες καλύτερους φυλλομετρητές. Με τον τρόπο αυτόν οι χρήστες είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή που ήδη διαθέτουν ή, μέσω της Οθόνης Επιλογών, να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των διαφόρων φυλλομετρητών και να διαλέξουν εκείνον που προτιμούν.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες όταν εμφανιστεί η Οθόνη Επιλογών;

Εναπόκειται σε αυτούς. Μπορούν να επιλέξουν έναν, δύο ή όσους φυλλομετρητές θέλουν. Μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να διαβάσουν τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τι προσφέρει ο κάθε φυλλομετρητής προτού κάνουν την επιλογή τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες αν δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτε ή αν θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft;

Μπορούν απλώς να κλείσουν την Οθόνη Επιλογών. Η τηλεφόρτωση άλλου φυλλομετρητή στον ΠΥ δεν θα διαγράψει τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft από τον υπολογιστή.

Οι χρήστες θα χάσουν τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft ή τις εξατομικεύσεις (π.χ. αγαπημένα) εάν επιλέξουν κάποιον άλλον διαδικτυακό φυλλομετρητή;

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν τις εξατομικεύσεις με την τηλεφόρτωση.

Η Οθόνη Επιλογών δεν απεγκαθιστά τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft. Ωστόσο, οι χρήστες του Windows 7 μπορούν, αν θέλουν, να «απενεργοποιήσουν» τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft.

Στο Windows 7, ο διαδικτυακός φυλλομετρητής της Microsoft θα «εξαφανίζεται» από την γραμμή εργασιών του Windows όταν ενεργοποιείται η Οθόνη Επιλογών. Οι χρήστες θα μπορούν, όμως, να προσθέσουν εύκολα έναν διαδικτυακό φυλλομετρητή (ή κάποιο άλλο πρόγραμμα) στην γραμμή εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού φυλλομετρητή της Microsoft.

Ορισμένοι από τους διαδικτυακούς φυλλομετρητές στην Οθόνη Επιλογών δεν είναι αρκετά γνωστοί – η χρήση τους είναι ασφαλής;

Όλοι οι διαδικτυακοί φυλλομετρητές που περιλαμβάνονται στην Οθόνη Επιλογών, όπως οι Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari και Opera, συγκαταλέγονται μεταξύ των δώδεκα πιο δημοφιλών στην Ευρώπη και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν επιλεγεί.

Οι άλλοι διαδικτυακοί φυλλομετρητές στην Οθόνη Επιλογών είναι καλύτεροι από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή της Microsoft;

Αυτό θα το κρίνουν οι χρήστες. Κάθε φυλλομετρητής είναι διαφορετικός. Η Οθόνη Επιλογών περιλαμβάνει τους διαδικτυακούς φυλλομετρητές που είναι οι πλέον δημοφιλείς μεταξύ των Ευρωπαίων χρηστών.

Εάν ο χρήστης κλείσει την Οθόνη Επιλογών, πώς μπορεί να την επανεμφανίσει;

Θα υπάρχει ένα εικονίδιο για την Οθόνη Επιλογών στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Πατώντας το θα επανεμφανίζεται η Οθόνη Επιλογών. Ο χρήστης μπορεί επίσης να πατήσει «αναβολή επιλογής» όταν η Οθόνη Επιλογών εμφανιστεί, αν θέλει να αποφασίσει κάποια άλλη στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η οθόνη επιλογών θα επανεμφανιστεί αυτόματα την επόμενη φορά που ο χρήστης θα συνδεθεί με το Windows.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1755981

Σχόλια