Η Στρατηγική Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας προαπαιτούμενο για την στήριξη της Καινοτομίας στην Αμυντική Βιομηχανία


Η Αμυντική Στρατηγική απαιτείται να είναι εστιασμένη και να περιγράφει το όραμα για τη μετάβαση σε μια σύγχρονη, καινοτόμα και ισχυρή Αμυντική Βιομηχανία (ΑΒ). 

Η ΑΒ είναι ουσιώδης για την υλοποίηση αυτού του οράματος, καθώς υποστηρίζει την εθνική μας ασφάλεια με το να παρέχει και να διατηρεί τις δυνατότητες που απαιτούνται από την Εθνική Άμυνα.
Η εκπόνηση “ Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΑΒ ” πέραν του ότι είναι επιβεβλημένη, θεσπίζει το πλαίσιο και τις αρχές για την πολιτική της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας

Αυτές οι ρυθμίσεις πολιτικής αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες στρατηγικές συνθήκες και παρέχουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κυρίαρχης αμυντικής & αυτόνομης βιομηχανικής βάσης που απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων εθνικής ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει:
 • Προτεραιότητες Αυτόνομης ΑΒ με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τομείς & τις προτεραιότητες.
 • Μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάπτυξη και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού που απαιτείται για την παροχή αμυντικών βιομηχανικών ικανοτήτων.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας της ΑΒ.
 • Προσέγγιση στην καινοτομία.
 • Αλλαγές στον τρόπο που το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με τη βιομηχανία για να την ενημερώνει καλύτερα για τις ανάγκες της Άμυνας και τις ικανότητες της βιομηχανίας.

Κυρίαρχη είναι η συνεργασία του ΥΠΕΘΑ με τη βιομηχανία, για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΑΒ, παρέχοντας μια καινοτόμο, ανθεκτική και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση που θα δημιουργήσει μια πιο ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα.
Η Ανάγκη για Κυρίαρχη Αμυντική Βιομηχανική Βάση
Η Στρατηγική Ανάπτυξης της ΑΒ είναι αναγκαία και στοχεύει στην ανάπτυξη υψηλότερων επιπέδων στρατιωτικής προετοιμασίας και επιταχυνόμενης παράδοσης ικανοτήτων. Ο στόχος είναι η χώρα μας  να γίνει πιο αυτάρκης για να καλύψει τις εθνικές της αμυντικές ανάγκες και να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα, ενώ παράλληλα πρέπει να επιταχυνθούν οι κύκλοι καινοτομίας και παράδοσης ικανοτήτων για την παροχή αξιόπιστης αποτροπής βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η ανάπτυξη και διατήρηση των αμυντικών βιομηχανικών ικανοτήτων που χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητες, ως μέρος της κυρίαρχης μας βιομηχανικής βάσης, είναι ουσιώδους σημασίας για την υλοποίηση αυτού του στόχου.
Για να επιτευχθεί αυτό, η χώρα μας χρειάζεται μια νέα και πιο στοχευμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την αλληλεπίδραση με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Μιλώντας πρακτικά και ρεαλιστικά η βιομηχανική βάση στον χώρο της άμυνας δεν μπορεί να είναι πλήρως αυτάρκης, κατ ελάχιστο όμως πρέπει να είναι:

 • Ικανή να παρέχει την χωρητικότητα, το μέγεθος και την κλίμακα για να καλύπτει βασικές ανάγκες της Άμυνας, καθώς και την ευελιξία για γρήγορη ανάπτυξη
 • Ανθεκτική σε διακυμάνσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, με την ενίσχυση του δικτύου των αλυσίδων εφοδιασμού.
 • Ανταγωνιστική παρέχοντας συστήματα, τεχνολογίες, υλικά, υπηρεσίες και προϊόντα που χρειάζεται η Άμυνα για την υποστήριξη της αποστολής της.
 • Καινοτόμα διατηρώντας μια τεχνολογική προτεραιότητα και αναπτύσσοντας τις ασύμμετρες τεχνολογίες που χρειάζεται η Άμυνα.

Όλα τα προαναφερθέντα απαιτούν γνώση και δεξιότητες, επενδύσεις σε εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση εγχώριου ειδικευμένου προσωπικού και τη διατήρηση εγχώριας παρουσίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.
Χαρακτηριστικά της Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης: Ενισχύοντας την Ανθεκτικότητα και την Καινοτομία
Η βιομηχανική βάση της ΑΒ αποτελείται από ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων, καθεμιά με διάφορες βιομηχανικές ικανότητες που μπορούν ευρέως να κατηγοριοποιηθούν σε 3 επίπεδα.

Σχήμα 1: Επίπεδα (Tiers) Αμυντικής βιομηχανικής βάσης

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) λειτουργούν στο Επίπεδο 3. Οι ΜμΕ είναι συχνά πιο ευέλικτες και καινοτόμες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και μπορούν να κλιμακώνουν μέσω της συμμετοχής τους στις αλυσίδες εφοδιασμού της Άμυνας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν φραγμούς στην ανάπτυξη, όπως η οικονομική ρευστότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η πρόσβαση σε ειδικευμένο προσωπικό.
Το ζητούμενο και ο στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Επίπεδο 2 μέσω σειράς δράσεων που θα περιγράφονται στην «Στρατηγική Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας»
Οι Προκλήσεις της Αμυντικής Καινοτομίας
Η καινοτομία από την φύση της δεν είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ακριβής κανόνας για το ποιο επίπεδο Έτοιμοτητας Τεχνολογίας  (Technology Readiness Levels – TRL) απαιτείται για να θεωρηθεί μια τεχνολογικά ώριμη για καινοτομία. Αντίθετα, η κύρια σκέψη κατά την ανάπτυξη καινοτομίας σε ικανότητα είναι πόσο γρήγορα μπορεί αυτή η τεχνολογία να φτάσει στο TRL 7/8 και να βρει εφαρμογή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σχήμα 2: Επίπεδα Τεχνολογικής Ετοιμότητας – Technology Readiness Levels (TRL)

Ακολουθούν οι σημαντικότεροι τομείς για την ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα της άμυνας:

 • Καθορισμός Πεδίων Καινοτομίας: Καθορισμός σε ένα σαφές σύνολο προτεραιοτήτων καινοτομίας, προσαρμοσμένο στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας, για να καθοδηγήσει και να κατευθύνει την καινοτομία.
 •  Αναγνώριση και Διατύπωση Προτεραιοτήτων προς την Βιομηχανία: Έγκαιρη επικοινωνία & συνεργασία ώστε η ελληνική αμυντική βιομηχανία να κατανοήσει τις προτεραιότητες καινοτομίας της Άμυνας.
 • Εισαγωγή Disruption Technologies (ανατρεπτικές τεχνολογίες):  Επαναπροσδιορισμός τεχνολογιών και εξοπλισμού διπλής χρήσης για μια ταχύτερη πορεία καινοτομίας στον τομέα της άμυνας. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση της Ουκρανίας που υιοθέτησε τεχνολογία διπλής χρήσης για στρατιωτική χρήση αντιμετωπίζοντας την συνεχή επιθετικότητα της Ρωσίας.
 • Ταχεία Ένταξη στην Υπηρεσία:  Η γρήγορη μεταφορά της καινοτομίας σε λειτουργική ικανότητα, θα οδηγεί τη διαδικασία ανάπτυξης της τεχνολογίας και θα υποστηρίζει τις αποφάσεις απόκτησης προγραμμάτων & προϊόντων που αποδεδειγμένα λειτουργούν. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω μεταρρυθμίσεων στις διαδικασίες προμήθειας με στόχο την παράδοση της απαιτούμενης ικανότητας μέσω της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας.

Στρατηγική Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας (Defence Industry Development Strategy)
Οι στρατηγικές συνθήκες απαιτούν την στοχευμένη ανάπτυξη της κυρίαρχης βιομηχανίας άμυνας σε περιοχές στρατηγικής προτεραιότητας. Το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις για να αυξήσουν την κλίμακα και τον ανταγωνισμό τους, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις  SDIP (Sovereign Defence Industrial Priorities -Κυρίαρχες Αμυντικές Βιομηχανικές Προτεραιότητες )
Το στρατηγικό περιβάλλον απαιτεί ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας για μια κυρίαρχη-αυτόνομη αμυντική βιομηχανική βάση. Αυτή η στρατηγική προσδιορίζει τις SDIPs, στις οποίες χρειαζόμαστε να επενδύσουμε  στην αμυντική μας βιομηχανική βάση, για διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς εστίασης της ΑΒ με βάση την Στρατηγική Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας:

 • Εργοστασιακή συντήρηση, επισκευή, γενική επισκευή και αναβάθμιση (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO & Upgrades) αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων
 •  Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
 •  Εγχώρια κατασκευή όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη drones, anti-drone & αυτόνομων συστημάτων
 •  Ενσωμάτωση και ενίσχυση συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης του πεδίου μάχης
 •  Δοκιμή και αξιολόγηση, πιστοποίηση και διασφάλιση συστημάτων

Απαιτείται σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της Άμυνας για να καταστεί δυνατή η στενότερη συνεργασία με τη βιομηχανία και να μετατραπούμε σε έναν έξυπνο και ευέλικτο αγοραστή

Η στρατηγική απαιτείται να δεσμεύεται για μεταρρύθμιση των προμηθειών που θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με τη βιομηχανία.

Η διατήρηση των αμυντικών δυνατοτήτων είναι πιο σημαντική από ποτέ και αυτές οι μεταρρυθμίσεις βοηθούν να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα.
Το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να αναδιαμορφώσει την επικοινωνία του με τη βιομηχανία, για να προωθήσει μια συνεργασία για την αντιμετώπιση των πιο ευαίσθητων και πολύπλοκων προκλήσεων της εποχής μας
Η προαναφερθείσα Στρατηγική Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας (Defence Industry Development Strategy) , είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση των όποιων σχεδίων στήριξης τόσο της Αμυντικής Καινοτομίας όσο και τις Αμυντικής Βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από defence.gov.au   

Σχόλια